Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ข้อคิดของ Bill Gate ที่เคยพูดไว้ เพื่อให้เป็นข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆ แล้วการเรียนมีประโยชน์มากสำหรับอนาคต แต่เรื่องบางเรื่องโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนไว้ แต่กลับ..

18/04/2558

ทางออก การจ้างเหมาแรงงาน ม.๑๑/๑ จะบริหารอย่างไร

องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม องค์กรที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดการจ้างเหมาแรงงาน หรือท..

23/04/2558

เป็นผู้นำที่เอาชนะใจ "ลูกน้อง"

"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากก..

23/12/2557

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558

ลูกน้องที่เอาชนะใจ "หัวหน้างาน"

เป็นลูกน้องที่เอาชนะใจหัวหน้า ลูกน้องที่ดีที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้า และตอบสนองเนื้องานให้ถูกต้องตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะ..

23/12/2557

ผู้นำที่ดี เขาสร้างบารมีกันอย่างไร

ใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นผู้นำคนอื่นนั้น ต่างๆ ก็อยากที่จะนำผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นยินดีที่จะทำตามด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงต้องสร้างบารมีของตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผู้อื่น และสร้างพลั..

17/04/2558

"การมอบหมายงาน" ให้กับลูกน้อง

การมอบหมายงานให้กับลูกน้องปฏิบัตินั้น เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นหัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานที่ดีจะต้องมอบหมายงานให้กับลูกน้องของตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามทักษะความรู้ และความสา..

23/12/2557

การเรียนรู้ (Learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้ (Learning) นั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างก็เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่เราต้องใช้ความคิดไปด้วยกับการทำสิ่งนั้นๆ คือทำไปคิดไป ข้อสำคัญคือเราใช้ความคิดให้เป็นหรือไม่ ความค..

14/04/2558

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร

ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรนั้น ผู้จัดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการ เรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือบุคคลในวัยทำงานเป็นพื้นฐานเสียก่อน จึงจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือ..

14/04/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ