Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

20/01/2561
81

                       ความปลอดภัยในการจัดเก็บสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

        ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว้ในภาชนะขนาดต่างๆ กัน เช่น บรรจุในขวดแก้วขนาด ๑ ลิตร หรือ ๒.๕ ลิตร และบรรจุในถังขนาด ๒๐ ลิตร หรือ ๒๐๐ ลิตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรมว่าจะนำมาใช้ในงานประเภทใด แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ เรื่องของการจัดเก็บสารเคมีเหล่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีข้อจำกัดในการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่น สารกัดกร่อนประเภท กรดแก่ ด่างแก่ สารออกซิไดซ์ สารไวไฟ สารที่ระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน เป็นต้น จากคุณสมบัติ ของสารที่แตกต่างกันจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการจัดเก็บเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บสารเคมีจะต้องมีความรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างดี และที่สำคัญ คือ ต้องมีข้อมูลเคมีภัณฑ์ (Safety Data Sheet) หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า SDS ของสารแต่ละชนิดที่ทำการจัดเก็บ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดของสารชนิดนั้นๆ ว่า เป็นสารประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร การจัดเก็บควรแยกห่างจากสารชนิดใด บริเวณที่จัดเก็บควรมีลักษณะอย่างไร และใช้ สารอะไรในการดับเพลิงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 

        สถานประกอบกิจการหลายแห่งที่ยังไม่ทราบวิธีการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้อยู่ว่าจะเก็บแบบใดจึงจะปลอดภัย ตัวอย่างเช่น มีคำถามมาว่าสารอะซีโตนสามารถเก็บไว้ในที่เดียวกับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือไม่ จึงขอชี้แจงตามคุณสมบัติของสารทั้งสองชนิดดังนี้

สารอะซีโตน (Acetone)

           สารอะซีโตน มีชื่อเรียกอื่นๆอีก ได้แก่ Propanone, 2-Propanone, Propane-2-one, Dimethyl ketone เป็นต้น สารชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นของเหลวใส ไม่มีสีระเหยง่าย เป็นสารไวไฟสูง กลิ่นคล้ายมินท์ ใช้เป็นสารทําละลายในกระบวนการ ต่างๆของเรซิน แลกเกอร์ไขขี้ผึ้ง ส่วนผสมของหมึกพิมพ์พลาสติก วาร์นิช และสารสกัดไขมันต่างๆ

การเก็บรักษา

           เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด มีฉลากกํากับชัดเจน ในท่ีที่มีอากาศถ่ายเทดีเย็นและแห้ง ห่างจากแสงแดด แหล่งกําเนิดประกายไฟ เปลวไฟ แหล่งความร้อน เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้เช่น สารออกซิไดซ์คลอโรฟอร์ม แอลคาไล สารประกอบคลอรีน กรดและสารผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริกเป็นต้น

สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(H2O2)

          ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ Peroxide, Dihydrogen dioxide, Peroxan, Hioxy, Perhydrol เป็นต้น สารนี้เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง จัดเป็นสารเคมีประเภทให้ออกซิเจน (Oxidizing Agents) สารนี้เมื่อได้รับความร้อนหรือติดไฟจะให้ ออกซิเจนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการติดไฟทําให้เกิดการเผาไหม้ของสารอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแม้จะอยู่ในที่ซึ่งไม่มีออกซิเจนก็ตาม และในกรณีที่อุณหภูมิสูงอาจทําให้ภาชนะที่บรรจุระเบิดได้ดังนั้นในการจัดเก็บควรดําเนินการดังนี้

         ๑) เก็บสารประเภทนี้ไว้ในสถานที่มีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ ในห้องที่มีอากาศเย็น มีระบบป้องกันไฟไหม้อาคาร เก็บแข็งแรงโครงสร้างทําด้วยวัสดุทนไฟ หากมีสารเคมีหกหรือรั่วไหลต้องทําความสะอาดทันที

         ๒) ห้ามเก็บใกล้กับวัตถุที่เผาไหม้ได้เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ เช่น อะซีโตน และทินเนอร์เป็นต้น

         ๓) ต้องไม่เก็บในที่มีแสงแดดส่องถึง เก็บห่างจากแหล่งกําเนิดความร้อน เก็บแยกจากสาร ประเภทเปอร์แมงกาเนต สารออกซิไดซ์อื่นๆ และโลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ทอง โครเมี่ยม สังกะสี ตะกั่ว แมงกานีส เงิน โดยเฉพาะโลหะชนิดผง เป็นต้น 

          จากข้อมูลของสารอะซีโตน และสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถบอกได้ว่า สารอะซีโตนไม่ควรเก็บไว้ในที่เดียวกัน กับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทั้งนี้เนื่องจากสารอะซีโตนเป็นสารไวไฟ ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นหากเกิดถังชํารุด หรือฝา ถังของสารอะซีโตนปิดไม่สนิทเกิดการระเหย หกหรือรั่วไหล มีไอระเหยออกมาขณะเดียวกันหากมีความร้อนหรือแหล่งประกาย ไฟ ในบริเวณดังกล่าวก็จะทําให้เกิดการติดไฟขึ้นและเมื่อสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้รับความร้อนจะทําให้เกิดแรงดันและ ระเบิดออกมาขณะเดียวกันสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็เป็นตัวให้ออกซิเจน ส่งผลให้เกิดการติดไฟที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ทําการจัดเก็บสารเคมีแต่ละชนิดควรจะมีความตระหนักในเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นดังเช่นที่กล่าวมา

 

เอกสารอ้างอิง     

          ๑. การระงับอุบัติภัยจากสารเคมี, กองความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

          ๒. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS), ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ.   

          ๓. http://www.most.go.th

 

 

รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

10 ข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน

ชีวิตการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ยังมีความสุขดีอยู่มั้ย ปีนี้เราเจออุปสรรคปัญหาอะไร ได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไร จากการทำงาน ที่จะช่วยนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้บ้าง วันนี้มี 10 ข้อคิดดีๆ..

03/07/2561

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ความหมายของคำว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ถ้าอ้างอิงตามนักคิดท่านหนึ่งคือ Peter M. Senge ท่านเคยให้นิยามไว้ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ที่ๆ ซึ่งบุคลากรมีความเป็นเลิศใน – การส..

28/06/2561

ผู้นำแห่งความสำเร็จ

องค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนได้รับคำชื่นชมว่ามีความสำเร็จได้ทั้งนั้น ขอเพียงมีองค์ประกอบในการทำงานดี ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกลองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ผู้นำต้องด..

25/06/2561

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560