Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

20/01/2561
480

                       ความปลอดภัยในการจัดเก็บสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

        ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว้ในภาชนะขนาดต่างๆ กัน เช่น บรรจุในขวดแก้วขนาด ๑ ลิตร หรือ ๒.๕ ลิตร และบรรจุในถังขนาด ๒๐ ลิตร หรือ ๒๐๐ ลิตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรมว่าจะนำมาใช้ในงานประเภทใด แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ เรื่องของการจัดเก็บสารเคมีเหล่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีข้อจำกัดในการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่น สารกัดกร่อนประเภท กรดแก่ ด่างแก่ สารออกซิไดซ์ สารไวไฟ สารที่ระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน เป็นต้น จากคุณสมบัติ ของสารที่แตกต่างกันจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการจัดเก็บเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บสารเคมีจะต้องมีความรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างดี และที่สำคัญ คือ ต้องมีข้อมูลเคมีภัณฑ์ (Safety Data Sheet) หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า SDS ของสารแต่ละชนิดที่ทำการจัดเก็บ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดของสารชนิดนั้นๆ ว่า เป็นสารประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร การจัดเก็บควรแยกห่างจากสารชนิดใด บริเวณที่จัดเก็บควรมีลักษณะอย่างไร และใช้ สารอะไรในการดับเพลิงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 

        สถานประกอบกิจการหลายแห่งที่ยังไม่ทราบวิธีการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้อยู่ว่าจะเก็บแบบใดจึงจะปลอดภัย ตัวอย่างเช่น มีคำถามมาว่าสารอะซีโตนสามารถเก็บไว้ในที่เดียวกับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือไม่ จึงขอชี้แจงตามคุณสมบัติของสารทั้งสองชนิดดังนี้

สารอะซีโตน (Acetone)

           สารอะซีโตน มีชื่อเรียกอื่นๆอีก ได้แก่ Propanone, 2-Propanone, Propane-2-one, Dimethyl ketone เป็นต้น สารชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นของเหลวใส ไม่มีสีระเหยง่าย เป็นสารไวไฟสูง กลิ่นคล้ายมินท์ ใช้เป็นสารทําละลายในกระบวนการ ต่างๆของเรซิน แลกเกอร์ไขขี้ผึ้ง ส่วนผสมของหมึกพิมพ์พลาสติก วาร์นิช และสารสกัดไขมันต่างๆ

การเก็บรักษา

           เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด มีฉลากกํากับชัดเจน ในท่ีที่มีอากาศถ่ายเทดีเย็นและแห้ง ห่างจากแสงแดด แหล่งกําเนิดประกายไฟ เปลวไฟ แหล่งความร้อน เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้เช่น สารออกซิไดซ์คลอโรฟอร์ม แอลคาไล สารประกอบคลอรีน กรดและสารผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริกเป็นต้น

สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(H2O2)

          ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ Peroxide, Dihydrogen dioxide, Peroxan, Hioxy, Perhydrol เป็นต้น สารนี้เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง จัดเป็นสารเคมีประเภทให้ออกซิเจน (Oxidizing Agents) สารนี้เมื่อได้รับความร้อนหรือติดไฟจะให้ ออกซิเจนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการติดไฟทําให้เกิดการเผาไหม้ของสารอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแม้จะอยู่ในที่ซึ่งไม่มีออกซิเจนก็ตาม และในกรณีที่อุณหภูมิสูงอาจทําให้ภาชนะที่บรรจุระเบิดได้ดังนั้นในการจัดเก็บควรดําเนินการดังนี้

         ๑) เก็บสารประเภทนี้ไว้ในสถานที่มีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ ในห้องที่มีอากาศเย็น มีระบบป้องกันไฟไหม้อาคาร เก็บแข็งแรงโครงสร้างทําด้วยวัสดุทนไฟ หากมีสารเคมีหกหรือรั่วไหลต้องทําความสะอาดทันที

         ๒) ห้ามเก็บใกล้กับวัตถุที่เผาไหม้ได้เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ เช่น อะซีโตน และทินเนอร์เป็นต้น

         ๓) ต้องไม่เก็บในที่มีแสงแดดส่องถึง เก็บห่างจากแหล่งกําเนิดความร้อน เก็บแยกจากสาร ประเภทเปอร์แมงกาเนต สารออกซิไดซ์อื่นๆ และโลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ทอง โครเมี่ยม สังกะสี ตะกั่ว แมงกานีส เงิน โดยเฉพาะโลหะชนิดผง เป็นต้น 

          จากข้อมูลของสารอะซีโตน และสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถบอกได้ว่า สารอะซีโตนไม่ควรเก็บไว้ในที่เดียวกัน กับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทั้งนี้เนื่องจากสารอะซีโตนเป็นสารไวไฟ ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นหากเกิดถังชํารุด หรือฝา ถังของสารอะซีโตนปิดไม่สนิทเกิดการระเหย หกหรือรั่วไหล มีไอระเหยออกมาขณะเดียวกันหากมีความร้อนหรือแหล่งประกาย ไฟ ในบริเวณดังกล่าวก็จะทําให้เกิดการติดไฟขึ้นและเมื่อสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้รับความร้อนจะทําให้เกิดแรงดันและ ระเบิดออกมาขณะเดียวกันสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็เป็นตัวให้ออกซิเจน ส่งผลให้เกิดการติดไฟที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ทําการจัดเก็บสารเคมีแต่ละชนิดควรจะมีความตระหนักในเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นดังเช่นที่กล่าวมา

 

เอกสารอ้างอิง     

          ๑. การระงับอุบัติภัยจากสารเคมี, กองความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

          ๒. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS), ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ.   

          ๓. http://www.most.go.th

 

 

รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

แนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีที่คุณต้องรู้

ในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคน เมื่อมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เจ้านายของพวกคุณจะต้องเล็งเห็นความสามารถและต้องการผลักดันคุณให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อใช้ให้คุณถ่ายทอดความรู้ค..

05/01/2562

น้อมนำทำตามพระบรมราโชวาท “บทเรียนจากการฟัง”

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ นั้น มีเนื้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการฟัง ดังเนื..

10/12/2561

การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ

มีหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเรานี่มันช่างเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่พัฒนาเสียจริงๆ ทั้งที่มีความตั้งใจเริ่มต้นไว้ดิบดีแล้วก็ตาม.. เขาถึงได้บอกว่าก..

12/11/2561

โรคกลัวสังคม

เราทุกคนต่างเคยรู้สึกถึงความกังวล หรือไม่สบายใจในสถานการณ์ท่ามกลางสังคม บางทีคุณอาจจะเหงื่อแตกเมื่อต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่น หรือก่อนที่จะนำเสนองานใหญ่ให้ใครได้ฟัง หรือการพูดในที่สาธารณะหรือเดินเข้าไปใน..

06/11/2561

รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียลเล่นอย่างไร ไม่ให้ผิดกฏหมาย

รบ.คอมพิวเตอร์ปี 50 ( พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอ..

05/11/2561

“อะไรที่ดีต่อสังคม ถือว่าดีกว่าธุรกิจ” “ฟิลิปป คอตเลอร์” แนะทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณ

“คุณรู้ไหมว่าโลกนี้มีประชากร 7 พันล้านคน แต่การตลาดรับใช้เพียงแค่ 2 พันล้านคนเท่านั้น ที่เหลือยังไม่ได้ประโยชน์จากการตลาดเท่าไรนัก เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้ว..

19/10/2561

15 บุคลิกของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

"บุคลิก" และ "อุปนิสัย" ที่มีอยู่ภายในนักขายที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน และเพื่อให้คุณได้สำรวจตัวเองและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอุปนิสัยเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่าอาชีพนักขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกและลัก..

18/10/2561

การบริหารงานแบบองค์รวม

งานต่างๆ ในปัจจุบันนิยมมองงานทุกงาน แยกเป็นวิชาหรืองานออกเป็นส่วนๆ เช่น การเงิน ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ เป็กนต้น ทำให้ยุ่งยากในการทำงานแยกท่ละงาน การบริหารแบบองค์รวมจะเน้นวิธีก..

17/10/2561

เหตุผลของการให้และทำไมเราควรส่งต่อความโชคดีและโอกาสไปให้คนอื่นๆ

ในหนัง Designated Survivor ในตอนท้ายของ Season 2 Episode 5 จบด้วยบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่าง Kirkman กับ Alice Rowland จากความโชคดีที่ Kirkman รอดชีวิตจากการก่อการร้ายและได้เป็นประธานาธิบดี สิ่งที่เค้าพู..

11/08/2561

9 เทคนิคเรียกสติ วิธีทำงานให้ก้าวหน้า

งานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเร้าให้สติของชาวออฟฟิศ หลุดกระเจิงแทบทุก 5 นาที และด้วยเหตุที่ครึ่งค่อนข้างชีวิตของเราๆ ท่านๆ ต..

11/08/2561

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานร่วมกันยังไงให้มีความสุข

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนนั้นทำงานประจำกันซะส่วนใหญ่นะคะ เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้าเข้าทำงานในเวลาที่ทางบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ การอยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นส..

08/08/2561

ข้อคิดเสริมทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนเลยนะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ และเชื่อได้เลยว่ากว่าที่คนอื่นๆ จะก้าวเข้ามาดังจุดคำที่ว่าสำเร็จได้นั้นจะต้องผ..

08/08/2561

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ย่อมดีกว่าทำงานคนเดียว เพราะนอกจากคุณจะไม่สามารถปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แล้ว การทำงานคนเดียวอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่ออกว่า ก..

08/08/2561

การสื่อสารภายในองค์กร Communication in Organization

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหา..

30/07/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าแวดวงการเมือง แวดวงธุรกิจ แวดวงการศึกษา และแวดวงต่างๆ มักจะมีความเป็นผู้นำ มักจะมีความรู้ ความสามารถ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี ..

30/07/2561

Irisin: ฮอร์โมนจากการออกกำลังกาย

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงสามารถลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพดีได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาและป้องกันโรคได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีความสุข

"คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสี..

27/07/2561

ทำงานให้ได้มากกว่าเงิน

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทัศนคติที่หลายๆ คนมีต่องานที่ตนเองต้องทำ ว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำเงิน เพื่อนำเงินมาหาความสุข จริงอยู่ที่เราทำงานเพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย เนื่องจากสังคมของเ..

21/07/2561

10 ข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน

ชีวิตการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ยังมีความสุขดีอยู่มั้ย ปีนี้เราเจออุปสรรคปัญหาอะไร ได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไร จากการทำงาน ที่จะช่วยนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้บ้าง วันนี้มี 10 ข้อคิดดีๆ..

03/07/2561

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ความหมายของคำว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ถ้าอ้างอิงตามนักคิดท่านหนึ่งคือ Peter M. Senge ท่านเคยให้นิยามไว้ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ที่ๆ ซึ่งบุคลากรมีความเป็นเลิศใน – การส..

28/06/2561