Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ประเภทของสารเคมีอันตราย

10/02/2561
293

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นผู้ทำงานจะต้องเข้าในถึงพิษภัยของสารที่ตัวเองเกี่ยวข้อง อันตรายในด้านเคมีนี้จะกล่าวถึง ประเภทของสารเคมี อันตรายจากสารเคมีในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลและสัญลักษณ์ที่พึงทราบและการกู้ภัยเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน

การจำแนกประเภทของสารเคมี และวัตถุอันตราย

ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะวางมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมมาตามลำดับ จนปี พ.ศ. 2499 คณะผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งตั้งขึ้นโดย Economic and Social Council. ของ United Nations. ได้กำหนดมาตรฐานเบื้องต้นในการขนส่งวัตถุอันตรายขึ้นโดยแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 9 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การใช้และการเก็บวัตถุอันตราย ให้มีความปลอดภัย ดังนี้

ประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosives) เป็นวัตถุที่ระเบิดลุกติดไฟได้ เมื่อ ได้รับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน การเสียดสี หรือถูกกระทำด้วยการจุดระเบิด แบ่งเป็น 6 ประเภทย่อย ตามลักษณะ และความเร็วของการระเบิด ดังนี้

     ประเภทย่อย 1.1 หมายถึง สารหรือสิ่งของที่เกิดระเบิดได้ในทุกส่วน โดยระเบิดรุนแรงฉับพลัน

     ประเภทย่อย 1.2 หมายถึง สารหรือสิ่งของที่อาจก่ออันตราย โดยการกระจายของสะเก็ดระเบิด แต่ไม่เกิดการระเบิดตูมทั้งหมดในทุกส่วนอย่างรวดเร็วฉับพลัน

     ประเภทย่อย 1.3 หมายถึง วัตถุที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ และมีอันตรายจากการระเบิดบ้างเล็กน้อย หรือมีอันตรายจากการกระจายของสะเก็ดระเบิดบ้างเล็กน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างโดยไม่เกิดระเบิดทั้งหมดอย่างรวดเร็วฉับพลัน

     ประเภทย่อย 1.4 หมายถึง วัตถุที่ไม่อันตรายมากนักในการติดไฟหรือกระทบกระแทก แต่จะมีผลต่อภาชนะบรรจุเป็นส่วนใหญ่

     ประเภทย่อย 1.5 หมายถึง สารที่ไม่มีความไวในการระเบิด โอกาสจุดระเบิดมีน้อย หากระเบิดจะเกิดความเสียหายแบบหมดทุกส่วน

    ประเภทย่อย 1.6 เป็นสิ่งของที่ไม่มีความไวต่อการระเบิดเลย และไม่มีอันตรายแบบการระเบิดทุกส่วน

ประเภท 2 ก๊าซ หมายถึง สารที่มีความดันไอมากกว่า 300 kPa ที่อุณหภูมิ 50oC เป็นวัตถุอัดในสถานะก๊าซภายใต้ความดัน แบ่งได้เป็น 3 ประเภทย่อย คือ

     ประเภทย่อย 2.1 ก๊าซเหลวอัดภายใต้ความดัน ซึ่งอาจเป็นก๊าซไวไฟ ทั้งหลายซึ่งอาจเกิดระเบิดและอัคคีภัย การสลายตัวของก๊าซให้ก๊าซพิษ หรือเมื่อ รั่วไหลติดไฟแล้วให้ก๊าซพิษ เช่น อะเซทิลิน โบรโมไตรฟลูออโรเอธิลีน บิวทา-ไดอีน อีเทน เอธิลีน ไฮโดรเจน และมีเทน เป็นต้น

     ประเภทย่อย 2.2 เป็นก๊าซไม่มีพิษและไม่ไวไฟ อาจระเบิดได้ หากเกิดรั่วไหลออกมาจะทำให้หายใจไม่ออก เพราะก๊าซออกซิเจนในอากาศเจือจางลง หรือก๊าซที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ ซึ่งเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนแล้ว เกิดเผาไหม้หรือช่วยให้เกิดเผาไหม้ได้ เช่น อาร์กอน ไนโตรเจน ฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรไดฟลูออโรมีเทน

     ประเภทย่อย 2.3 เป็นก๊าซมีพิษ ระเบิดได้และให้ก๊าซพิษ หากเผาไหม้อาจให้ก๊าซพิษชนิดอื่นอีกได้ เช่น คลอรีน โบรอนไตรฟลูออไรด์

ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ เป็นของเหลวหรือของเหลวผสมที่ให้ไอระเหยที่ไวไฟ สามารถติดไฟได้โดยมีจุดวาบไฟ (flash point) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60.5 oC ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสี ทินเนอร์ แลกเกอร์ น้ำมันวานิช และตัวทำละลาย ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยดังนี้

     ประเภทย่อย 3.1 จำพวกที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า -18 oC

     ประเภทย่อย 3.2 จำพวกที่มีจุดวาบไฟสูงปานกลาง (-18 oC ถึง 23 oC)

     ประเภทย่อย 3.3 จำพวกที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 23 oC ถึง 60.5 oC

ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ หรือวัตถุที่อาจลุกไหม้ได้เอง หรือวัตถุที่สัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้

     ประเภทย่อย 4.1 ของแข็งไวไฟ หมายถึง ของแข็งที่อาจลุกไหม้ได้ง่ายระหว่างขนส่ง อันเนื่องมาจากการเสียดสีของสารหรือเสียดสีกับสารข้างเคียง เช่น ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์

     ประเภทย่อย 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้เองได้ หมายถึงสารที่อาจร้อนขึ้นมาแล้วลุกไหม้ได้เอง ในระหว่างขนส่งหรือสารที่สัมผัสกับอากาศแล้วทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนติดไฟได้ เช่น ฟอสฟอรัสขาว

     ประเภทย่อย 4.3 สารที่ไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือให้ก๊าซที่ไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตรายได้ เช่น โลหะโซเดียม โพแทสเซียม และแคลเซียมคาร์ไบด์

ประเภท 5 สารออกซิไดซ์ และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย

     ประเภทย่อย 5.1 สารออกซิไดซ์ส่วนใหญ่เป็นสารที่ตัวเองไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติดได้โดยการปล่อยออกซิเจนออกมา เช่น อะลูมิเนียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท โพแทสเซียมคลอเรท เป็นต้น

     ประเภทย่อย 5.2 สารออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ เป็นสารไม่เสถียร เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการสลายตัวที่รุนแรง ความรุนแรงจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเกิดระเบิดได้

ประเภท 6 วัตถุมีพิษและแพร่เชื้อได้ ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

     ประเภทย่อย 6.1 วัตถุมีพิษ หมายถึง สารพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาร์เซนิกไตรออกไซด์ แบเรียมไซยาไนด์ ไดคลอโรมีเทน เป็นต้น

     ประเภทย่อย 6.2 วัตถุแพร่เชื้อได้ หมายถึง วัตถุที่มีส่วนประกอบของเชื้อโรค หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค แบคทีเรีย พยาธิ เชื้อรา ฯลฯ

ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรังสี เป็นวัตถุที่สลายตัวให้กัมมันตภาพรังสีออกมาเกิน 0.002 ไมโครคูรีต่อน้ำหนักสาร 1 กรัม ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

ประเภท 8 สารกัดกร่อน เป็นสารที่มีสมบัติกัดกร่อน ทำลายเนื้อเยื่อหรือทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือต่อนัยน์ตา เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น

ประเภท 9 วัตถุอันตรายอื่น ที่อยู่นอกเหนือทั้ง 8 ประเภท ดังกล่าว เช่น แอสเบสตอส สังกะสีไฮโดรซัลไฟต์ พีซีบี (PCBs) เป็นต้น

 

รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

10 ข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน

ชีวิตการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ยังมีความสุขดีอยู่มั้ย ปีนี้เราเจออุปสรรคปัญหาอะไร ได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไร จากการทำงาน ที่จะช่วยนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้บ้าง วันนี้มี 10 ข้อคิดดีๆ..

03/07/2561

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ความหมายของคำว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ถ้าอ้างอิงตามนักคิดท่านหนึ่งคือ Peter M. Senge ท่านเคยให้นิยามไว้ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ที่ๆ ซึ่งบุคลากรมีความเป็นเลิศใน – การส..

28/06/2561

ผู้นำแห่งความสำเร็จ

องค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนได้รับคำชื่นชมว่ามีความสำเร็จได้ทั้งนั้น ขอเพียงมีองค์ประกอบในการทำงานดี ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกลองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ผู้นำต้องด..

25/06/2561

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560