Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Inhouse Traning

หลักสูตร

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

23/12/2557
1,358

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ

(Thai Labor Law for Executive)

             ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติหากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้องปฏิบัติภายใต้กฏหมายไทยทุกฉบับโดยเฉพาะกฏหมายแรงงานที่เน้นถึงความคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก ซึ่งในข้อกำหนดกฏหมายต่างๆนั้น ท่านในฐานะผู้บริหารทราบหรือยังว่า กฏหมายแรงงานในแต่ละมาตรา ระบุเรื่องเกี่ยวกับอะไร และมีการตีความไว้กันว่าอย่างไร  แล้วท่านมีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร  ท่านตามทันแรงงานของท่านหรือไม่ สิ่งที่ทำให้ท่านบริหารแรงงานได้ดีและมีประสิทธิภาพอย่างมากคือ ความรู้ด้านกฏหมายแรงงานนั่นเอง

 

หัวข้อสัมมนา (เวลา09.00–16.00น.)

          หมวดที่ 1: การจ้างงาน

 1. ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน
 2. ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน
 3. พนักงานที่มาทำงานสาย หรือ ขาดงาน บริษัทมีสิทธิตัดค่าจ้างได้ ตามกฎหมายข้อไหน
 4. พนักงานที่ลาออกล่วงหน้าไม่ครบ หรือ หายไปเลย บริษัทจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
 5. การไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ไม่คืนเงินประกัน ให้เสียดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด
 6. ถ้าเลิกจ้างพนักงานต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างภายในกี่วัน
 7. การจ้างปีต่อปี ปีสุดท้ายไม่จ้างต่อต้องจ่ายเงินหรือไม่
 8. การปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ตามมาตรา 11/1 ที่ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร
 9. ศาลฎีกาตัดสินมาแล้วว่าต้องทำตาม จะทำอย่างไร จะรับมืออย่างไร ?
 10. เงินอื่นที่เป็นค่าจ้าง ต้องนำมาคำนวณค่าล่วงเวลา ย้อนหลัง 2 ปี มีค่าอะไรบ้าง

         หมวดที่ 2: วัน เวลาทำงานปกติ

 1. งานที่ฉุกเฉิน งานต่อเนื่องปล่อยไว้จะเสียแก่งาน ที่นายจ้างสั่งให้ทำโอทีได้ เป็นงานอย่างไร
 2. ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร
 3. การทำงานโอที กับ ทำงานวันหยุดรวมกันแล้วไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนแล้วให้ทำโอที ทุกวันได้หรือไม่

หมวดที่ 3: วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด

 1. วันหยุด 3 วันที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดมีวันไหนบ้าง
 2. ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
 3. หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร (สำคัญมาก)
 4. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนแทนหรือไม่ อย่างไร
 5. วันหยุดพักร้อนที่ให้เกินกฎหมายจะตัดทิ้งอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย
 6. การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ต้องทำอย่างไร

          หมวดที่ 4: วันลา

 1. ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร
 2. พนักงานที่ลาป่วยบ่อย ป่วยไม่จริง จะจัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด
 3. ลากิจได้กี่วัน ได้ค่าจ้างกี่วัน
 4. พนักงานหญิงมีครรภ์ จะทำโอทีหรือวันหยุดได้หรือไม่

                หมวดที่ 5: การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน

 1. การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
 2. การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
 3. การเลิกจ้างกรณีผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน
 4. ความเสียหายของนายจ้าง หรือ ของลูกจ้าง ดูตรงไหน

            หมวดที่ 6: ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

 1. วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน
 2. เป็นชู้กับภรรยาลูกค้าผิดข้อหาอะไร
 3. ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่
 4. กินเหล้า เล่นไพ่ ที่บ้านพัก ผิดร้ายแรงหรือไม่
 5. ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
 6. สัญญาจ้างแบบปีต่อปี เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยหรือไม่
 7. ดื่มสุราในเวลาทำงานผิดร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรดูตรงไหน
 8. ลาพักร้อนแล้วหยุดงานไปก่อนได้รับอนุญาต ผิดร้ายแรงตรงไหน
 9. โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง
 10. พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่
 11. ผิดเรื่องเดียวกัน ลงโทษเบารอก่อน แล้วลงโทษหนักหลังศาลสั่งได้ไหม ?
 12. ทำลายทรัพย์สินส่วนตัวของเพื่อน ผิดระเบียบร้ายแรงได้อย่างไร ?
 13. ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?
 14. ลาไปตรวจครรภ์ ตามหมอนัดให้ลาคลอด หรือ ลาป่วยได้หรือไม่ ?
 15. สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง ไม่เคยเจรจา นายจ้างให้เอง ถ้าไม่ดีนายจ้างจะยกเลิกเองได้หรือไม่ ?
 16. ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อ จะเลิกอย่างไรให้เป็นธรรม ?
 17. เลิกจ้างด้วยเหตุขาดทุนจริงหรือไม่…ดูตรงไหน ?
 18. ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?
 19. ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?
 20. การแจก “ กล้วย ” ให้หัวหน้างาน ผิดร้ายแรงตรงไหน ?

 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 วิธีการเรียนรู้

การบรรยาย                                                                                   50 %

ตัวอย่างปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นจริง                                                     40 %

การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + แลกเปลี่ยนประสบการณ์                           10 %

เอกสารแนบ
download

กฏหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรทราบ

File size : 0.67 Mb | File type : .pdf | Download : 414

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปล..

02/02/2560

การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและให้คำปรึกษา Leadership development in Coaching & Mentoring

พนักงานระดับบริหาร ดูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource..

02/02/2560

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT.

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมี..

01/02/2560

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ..

01/02/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Qual..

22/08/2559

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ..

06/08/2559

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ),Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

01/07/2559

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสต..

09/01/2559

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน อย่างผาสุข ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความร่วมมือต่อกัน ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพ..

09/01/2559

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

การนำเสนอ ( Presentation ) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรม..

07/01/2559

การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพ..

07/01/2559

สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Personality Development)

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรและภาคธุรกิจ ต่างช่วงชิงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพเข้าสู่หน่วยงานของตน ขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ ต่างก็เร่งเสริมสร้างศั..

07/01/2559

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการก..

04/01/2559

การสอนงานแบบ OJT ( On the Job Training )

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมี..

04/01/2559

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันแต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโ..

21/10/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน(Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

21/10/2558

หลักสูตรล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงาน และลดต้นทุนด้วย Kaizen

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ..

04/09/2558

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความ..

12/04/2558

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีก..

12/04/2558

จิตสำนึกรักองค์กร (Organizational Awareness)

ในโลกของการทำงานมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันของธุรกิจก็นับวันจะรุนแรงมากขึ้น องค์กรจำนวนมากจำเป็นต้องอาศัยวิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารและจูงใจให้พนักงาน ได้ดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้..

23/12/2557

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร The Motivation for Happy Working & Love Organization

ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเ..

22/07/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

12/04/2558

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง เรือ รถปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

09/03/2559

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นขาสูง ปันจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

04/09/2558

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร ดังนั้น ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับ..

12/04/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวก..

23/12/2557

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ต่างๆ ทำให้เกิดผลร้ายคือความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัย 2 ประ..

04/09/2558

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อ..

04/09/2558

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับป..

07/09/2558

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็น..

23/12/2557

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึ..

05/09/2558

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Customer Wins Strategy in Task of Services)

บางคนอาจคิดว่าการบริการไม่จำเป็นเพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่าปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทั..

23/12/2557

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให..

04/09/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในก..

12/04/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่าย..

16/09/2558

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารกา..

23/12/2557

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินม..

07/09/2558

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วย คน ยานพาหนะ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในทุกปีที่สูงขึ้นและมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่รุนแรงจะพบว่าสาเหตุหลักคือการขับร..

18/09/2558

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง..

17/09/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานได่อย่างปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ..

05/09/2558

หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานประจำในแต่ละสถานประก..

17/09/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

ทักษะของผู้นำ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าเป้าหมาย หรือวัตถุปะสงค์ ที่องค์กร ต้องการ จะมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้หลาย ๆ องค์กรมุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้บริหารหรือผู้จัดการให้..

23/12/2557

หลักสูตร การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอ..

17/09/2558

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อั..

07/09/2558

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

07/01/2559

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะใน..

15/01/2558

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มี..

12/04/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีแต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความเคยชินในการทำงานทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ปล่อยปละละเ..

07/09/2558

ข้อกำหนด ISO/FDIS 9001: 2015 และการนำไปใช้ ISO/FDIS 9001: 2015 Requirements and Implementation

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอ..

09/01/2559

ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (Way to be a Leader)

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อนโดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณเป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเอ..

12/04/2558

Excel Techniques for Database & PivotTable Analysis

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

22/07/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงจะประสบความส..

05/09/2558

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงสมรรถนะ Competency Based Interview (CBI) Techniques

HR ยุคใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้และมีอิทธิพลในการปรับฐานกำลังด้านบุลากรของบริษัท โดยมีการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาใหญ่ที่ส..

09/01/2559

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO/FDIS 9001 : 2015 Internal QualityAudit

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทาการแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายใน นั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญ อย่างยิ่งในอ..

09/01/2559

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

•บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร? •แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และ..

23/12/2557

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ล..

26/03/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

05/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิ..

07/01/2559

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดค..

09/01/2559

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องม..

23/12/2557

หลักสูตร การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเ..

05/09/2558

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

เนื่องจากปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีในองค์กร จะทำให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงาน..เกิดผลเสียต่อการบริหารคน มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเรื้อรัง ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ผลประกอบการไม่บรรลุเป้าหมายและเ..

05/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

07/01/2559

ISO 14001:2015 Internal Quality Audit (IQA)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความส..

09/01/2559