Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Inhouse Traning

หลักสูตร

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

04/01/2559
1,118

 

                 การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการกำหนดให้ผู้อื่นคล้อยตาม แต่ขาดทักษะในการจูงใจและเจราจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะ “การเจรจาต่อรอง”จึงสามารถจูงใจแนวความคิดผู้อื่นได้

การเจรจาต่อรองไม่ใช่การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายได้รับจุดประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เปรียบเสมือนชนะทั้งคู่  WIN : WIN จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “การเจรจาอย่างมีคุณภาพ” อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์:

            1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งที่ให้เกิดผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

            2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

หัวข้อการสัมมนา:

            1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

           >> การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)

           >> การสร้างทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

            2. รู้จักและเข้าใจคุณลักษณะพฤติกรรมของตนเองในการเจรจาต่อรอง

          >> มารู้จักพฤติกรรมของตนเองและคู่เจรจาต่อรองกันดีกว่า

          >> การวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมของคู่เจรจา จากการสังเกต การพูด/น้ำเสียง/ภาษาท่าทาง

                 3. หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

                        >> การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

                        >> แนวความคิดเชิงบวกกับการเจรจา 

                        >> การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา 

                        >> มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

                  4. ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

                       - Work Shop : คุณจะการเจรจาต่อรองกับคนแต่ละ Style ได้อย่างไร ?

                       - Work Shop : คุณจะสื่อสารกับคนแต่ละ Style ได้อย่างไร ?

                       >> การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

                       >> ความกล้าในการตัดสินใจ 

                       >> ความหนักแน่นในหลักการ

                  5. การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

                       >> วิธีชนะมิตรและจูงใจคู่เจรจาต่อรอง

                       >> การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว

                       >> การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

                       >> การสร้างผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์

                 6. การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ**

              -  พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

รูปแบบการสัมมนา:

             -  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)        

             -  แบบวิเคราะห์พฤติกรรมรายบุคคลและกิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

             -  Work Shop,   สื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)

 

เอกสารแนบ
download

Inhouse Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง WMC

File size : 0.90 Mb | File type : .pdf | Download : 92

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปล..

02/02/2560

การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและให้คำปรึกษา Leadership development in Coaching & Mentoring

พนักงานระดับบริหาร ดูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource..

02/02/2560

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT.

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมี..

01/02/2560

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ..

01/02/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Qual..

22/08/2559

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ..

06/08/2559

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ),Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

01/07/2559

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสต..

09/01/2559

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน อย่างผาสุข ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความร่วมมือต่อกัน ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพ..

09/01/2559

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

การนำเสนอ ( Presentation ) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรม..

07/01/2559

การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพ..

07/01/2559

สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Personality Development)

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรและภาคธุรกิจ ต่างช่วงชิงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพเข้าสู่หน่วยงานของตน ขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ ต่างก็เร่งเสริมสร้างศั..

07/01/2559

การสอนงานแบบ OJT ( On the Job Training )

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมี..

04/01/2559

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันแต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโ..

21/10/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน(Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

21/10/2558

หลักสูตรล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงาน และลดต้นทุนด้วย Kaizen

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ..

04/09/2558

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความ..

12/04/2558

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้อง..

23/12/2557

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีก..

12/04/2558

จิตสำนึกรักองค์กร (Organizational Awareness)

ในโลกของการทำงานมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันของธุรกิจก็นับวันจะรุนแรงมากขึ้น องค์กรจำนวนมากจำเป็นต้องอาศัยวิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารและจูงใจให้พนักงาน ได้ดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้..

23/12/2557

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร The Motivation for Happy Working & Love Organization

ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเ..

22/07/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

12/04/2558

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง เรือ รถปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

09/03/2559

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นขาสูง ปันจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

04/09/2558

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร ดังนั้น ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับ..

12/04/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวก..

23/12/2557

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ต่างๆ ทำให้เกิดผลร้ายคือความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัย 2 ประ..

04/09/2558

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อ..

04/09/2558

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับป..

07/09/2558

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็น..

23/12/2557

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึ..

05/09/2558

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Customer Wins Strategy in Task of Services)

บางคนอาจคิดว่าการบริการไม่จำเป็นเพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่าปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทั..

23/12/2557

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให..

04/09/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในก..

12/04/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่าย..

16/09/2558

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารกา..

23/12/2557

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินม..

07/09/2558

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วย คน ยานพาหนะ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในทุกปีที่สูงขึ้นและมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่รุนแรงจะพบว่าสาเหตุหลักคือการขับร..

18/09/2558

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง..

17/09/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานได่อย่างปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ..

05/09/2558

หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานประจำในแต่ละสถานประก..

17/09/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

ทักษะของผู้นำ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าเป้าหมาย หรือวัตถุปะสงค์ ที่องค์กร ต้องการ จะมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้หลาย ๆ องค์กรมุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้บริหารหรือผู้จัดการให้..

23/12/2557

หลักสูตร การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอ..

17/09/2558

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อั..

07/09/2558

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

07/01/2559

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะใน..

15/01/2558

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มี..

12/04/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีแต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความเคยชินในการทำงานทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ปล่อยปละละเ..

07/09/2558

ข้อกำหนด ISO/FDIS 9001: 2015 และการนำไปใช้ ISO/FDIS 9001: 2015 Requirements and Implementation

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอ..

09/01/2559

ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (Way to be a Leader)

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อนโดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณเป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเอ..

12/04/2558

Excel Techniques for Database & PivotTable Analysis

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

22/07/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงจะประสบความส..

05/09/2558

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงสมรรถนะ Competency Based Interview (CBI) Techniques

HR ยุคใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้และมีอิทธิพลในการปรับฐานกำลังด้านบุลากรของบริษัท โดยมีการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาใหญ่ที่ส..

09/01/2559

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO/FDIS 9001 : 2015 Internal QualityAudit

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทาการแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายใน นั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญ อย่างยิ่งในอ..

09/01/2559

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

•บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร? •แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และ..

23/12/2557

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ล..

26/03/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

05/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิ..

07/01/2559

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดค..

09/01/2559

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องม..

23/12/2557

หลักสูตร การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเ..

05/09/2558

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

เนื่องจากปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีในองค์กร จะทำให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงาน..เกิดผลเสียต่อการบริหารคน มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเรื้อรัง ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ผลประกอบการไม่บรรลุเป้าหมายและเ..

05/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

07/01/2559

ISO 14001:2015 Internal Quality Audit (IQA)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความส..

09/01/2559