Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Inhouse Traning

หลักสูตร

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

16/10/2560
598

 

 การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกัน


ขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร

 

Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

 

หลักการและเหตุผล

          ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป   ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อบุคลากร

          ความแตกต่างของช่วงวัย (Generations) ภายในองค์กรเป็นประเด็นหนึ่งที่มักถูกหยิบยกมาเป็นสาเหตุของปัญหาในการสื่อสาร การประสานงาน การทำงานร่วมกัน  การทำงานข้ามสายงาน และการทำงานเป็นทีม เพราะการเติบโตและเลี้ยงดูที่ได้รับได้หล่อหลอมให้บุคลากรแต่ละช่วงวัยมีลักษณะการทำงานและการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งเป็นความจริง แต่อาจเป็นความจริงเพียงส่วนเดียว เพราะความจริงอีกส่วนคือ ไม่มีสมองของใครเหมือนกันเลย ดังนั้นแม้อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน เรามีบางอย่างคล้ายกัน 

          การเข้าใจความต้องการของตนเองเพื่อให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน และการเข้าใจความต้องการผู้อื่นเพื่อลดข้อขัดแย้ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องความต่างของช่วงวัย อาจไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อให้มองเห็นว่าเราแตกต่างกัน แต่เป็นอีกเครื่องมือเพื่อใช้ในการฟัง การสังเกต และการทำความเข้าใจที่มาในพฤติกรรมที่ทีมงานแต่ละคนแสดงออกมาได้ง่ายขึ้น เพื่อเราจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและการทำงานของตัวเราเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนอื่นๆ ในทีม

          จากวงจรพฤติกรรม ความเชื่อ คุณค่า หรือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ จะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการคิด รูปแบบความรู้สึก และลักษณะพฤติกรรมของเรา ดังนั้นการเลือกใช้คุณค่าหรือให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกัน จึงสามารถทำให้ทุกคนในทีมงานทำงานได้สอดคล้องกันมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ยิ่งเราให้ความใส่ใจในคุณค่าตัวใดมาก เราก็จะยิ่งมีพฤติกรรมในเรื่องนั้นที่โดดเด่นมากขึ้น และเกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับคุณค่านั้น องค์กรต่างๆ จึงกำหนดคุณค่าร่วม (Core Value) เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่จะสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Vision) และยังช่วยสนับสนุนให้บรรยากาศการทำงานเป็นทีม เพราะทุกคนต่างให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
      - เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อม วงจรการทำงานสมอง จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อเข้าใจที่มาของความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและความหลากหลายของแต่ละบุคคล
      -
มองความแตกต่างของแต่ละบุคคล / หน่วยงาน เป็นเรื่องธรรมชาติ แล้วเลือกใช้คุณค่าหลักและเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดร่วมเพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน
      -
สร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับทีมงาน เพื่อให้ตนเองมีอารมณ์เชิงบวกและได้ผลลัพธ์ในการทำงานมากขึ้น
      - สามารถร่วมงานกับบุคคลที่มีความแตกต่าง และทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากความข้ดแย้ง

กรอบแนวคิดของหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

        enlightenedช่วงที่ 1 Explore สำรวจรูปแบบพฤติกรรมของตัวเราเองและผู้อื่น
               - ความแตกต่างของ Generation และความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร
               - ความโดดเด่นและจุดแข็งที่แตกต่างกันและความหลายหลายของแต่ละ Generation
               - เรียนรู้ Generation & Diversity  บน วงจรพฤติกรรม เพื่อเข้าใจสมองและจิตใต้สำนึกของเรา
               กิจกรรม Make it Happen วางแผนสู่เป้าหมายด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นของตนเอง

enlightened ช่วงที่ 2 Extend ขยายศักยภาพเพื่อข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด
      - FEARS
หลุมพรางทางความคิด ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานข้ามสายงานและกับบุคคลที่แตกต่าง
      - Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อการทำงานข้ามสายงานและบุคคลที่แตกต่างอย่างมี
        ประสิทธิภาพ
      - Fulfill the Gap การผสานช่องว่างระหว่าง วัย ประสบการณ์  การศึกษา ตำแหน่ง และบทบาท เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมี
        ประสิทธิภาพ
      - กิจกรรม Creation New Options ทดลองสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานร่วมกันและการทำ
        งานข้ามสายงาน
  ภายใต้สถานการณ์เดิม

enlightened ช่วงที่ 3 Extra เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

     - DISC-Communication เข้าใจและเคารพต่อรูปแบบการทำงานและการสื่อสารของคนแต่ละกลุ่มที่ต่างกัน
     -
Start with Listening เริ่มต้นการสื่อสาร ด้วยการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล / หน่วยงาน
     - Communication for Trust เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานข้ามสายงาน

enlightened ช่วงที่ 4 Expert – Diversity management for driving goal  การบริหารความหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร
     -
Strategic Goal Synergy กลยุทธ์การผสานเป้าหมายที่สอดคล้องและส่งเสริมกันระหว่าง  องค์กร / ทีม / ระหว่างทีม  /
       ส่วน
บุคคล
     -
Synergy Core Value กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร  ค่านิยมร่วม/ทีม  ค่านิยมส่วนบุคคล เพื่อการทำงานที่สอด
       คล้องกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
     -
Work as Cross Functional Team แนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกัน
     -
Hormone of Happiness การสร้างบรรยากาศความสุขในการทำงาน
     -
กิจกรรม SMART Work กำหนดแนวทางและสร้างแผนการทำงานของตัวเองใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการส่งต่อ
        งานกันระหว่างสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จร่วมกันและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

แนวทางในการอบรม

           ► Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่าง
                การอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี

           ► Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย

           ► Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา

           ► Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ
               จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จ

           ► Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ
               ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

              Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
             ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวลเน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อ
             สร้างสรรค์แนวคิดใหม่แทนการตกอยู่ใต้ อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

              Positive Psychology - สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่
             และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่
             เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

การบ้านและการติดตามผล

           1. ผู้เรียนเลือกสถานการณ์ที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงตนเอง ในการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่มีความแตกต่าง

          2. ผู้เรียนเลือกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตนเอง มีความสุขมากขึ้น มีความสำเร็จมากขึ้น ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น

          3. การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนกำหนดเพื่อให้ตนเองดีขึ้น

          4. การติดตามผลเน้นกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการนำไปใช้ ไม่ใช่เป็นเพียงการตรวจสอบ

          5. ผลลัพธ์การฝึกอบรมเกิดจากสิ่งที่ผู้เรียนนำการบ้านไปปฏิบัติจริง

รูปแบบการสัมมนา

            ♦ Teaching for Knowledge                  30%
             
สร้างการเรียนรู้เนื้อหาและหลักการตามหัวข้อการฝึกอบบรม ด้วยแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และหลักการเรียนรู้ของสมอง (Adult and Brain Based Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามสิ่งที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับรูปแบบของตัวเอง

           ♦ Training for Skill                             40%

              ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะตามหัวข้อการฝึกอบรมผ่านการทำกิจกรรมที่ประสานการทำงานของสมองทั้งสองด้าน (Left and Right Brain Workshop) ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Case Study) และทดลองคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Planning)

            ♦ Coaching for Attitude                    30%

               สร้างการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งการโค้ชด้วยตนเอง (Coach Yourself) การโค้ชผ่านเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tool) และการโค้ชจริง (Coaching Roleplay) เพื่อให้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และนำกระบวนการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการ
ทำงาน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ   ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, หัวหน้าแผนก, พนักงาน, หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม :     1   วัน  ( 09.00 – 16.00 น. ) 

อุปกรณ์ที่ใช้    - LCD       - Flip Chart    - Microphone    - Classroom and Workshop 

เอกสารแนบ
download

Cross Functional & Collaboration for Driving Goal - WMC

File size : 0.71 Mb | File type : .pdf | Download : 67

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

ตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Internal Auditor ISO 45001 : 2018)

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ในการประเม..

03/11/2561

ข้อกาหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety..

26/10/2561

หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ ยุค 4.0 High Powerful Leader in Era 4.0

หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ..

20/10/2561

เทคนิคการลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากคน (Human Error Management)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำ..

17/10/2561

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

ในยุคการแข่งขันทางการค้าสูงปัจจุบัน สินค้าหรือการบริการของเราจำเป็นต้องมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า แต่หากในทางกลับกันเมื่อสินค้าหรือบริการของเรานั้น มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของลู..

03/10/2561

ผู้จัดการและหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR for Non-HR)

เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันแล้วว่า “คน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทัก..

01/10/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย (Personality Development for Sale)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดกันอย่างสูงทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และการบริการ พนักงานขายที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ไว้วางใจ และตัด..

28/09/2561

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานมืออาชีพ) Supervisory Skills (Professional Leader)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

25/09/2561

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ Leadership with Teamwork for Success

การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่ม..

15/09/2561

การสื่อสารและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict Management)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชั..

10/09/2561

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ (Communications Technique to Influencing Skills)

ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบัน ทักษะการพูดมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่หากทุกคนในองค์กรมีทักษะการพูดที่ดี พูดเจรจาต่อรอง พูดโน้มน้าวได้ดี จะยิ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้สา..

14/08/2561

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Techniques)

หลักการและเหตุผล ในองค์กรมีการทำงานร่วมกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการร่วมนั่งคุย ปรึกษาหารือกัน ร่วมตัดสินใจ นั้นคืออีกงานที่หนีกันไม่ได้ “การประชุม” ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารและ..

14/08/2561

การสรุปรายงานด้วย A3 แผ่นเดียว ( A3 Report )

โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต..

07/07/2561

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

การเสริมสร้างความสาเร็จและประสิทธิผลจากการทางานที่ดีขึ้นในองค์กร ไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของบุคลากรเพียงปัจจัยเดียว แต่หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญ คือ ความสามารถในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใ..

23/06/2561

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เห..

19/06/2561

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

หลายครั้งที่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงาน โดยหวังให้ลุล่วงไปด้วยดี แต่ด้วยการมองไม่ครบรอบด้าน กลับเกิดอีกปัญหาขึ้นมา ซึ่งเป็นผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ส่งผลเสียหายต่อเนื่อง ทั้งเวลา ทรัพยากร และบรรยากาศ..

12/05/2561

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้า..

12/05/2561

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปร..

05/05/2561

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (Effective Handling Customer Complaint 4.0)

จากข้อมูลรายงานในเวที World Economic Forum’s Global 2016 ได้มีการสรุปข้อมูล 10 ทักษะของพนักงาน ที่บริษัททั่วโลกต้องการในปี2020 ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 8. ทักษะการบริการ ประเด็นคือแม้ว่าโลกใบนี้ จะมีเทค..

05/05/2561

ผู้นำเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลง (Proactive Leadership & Change)

“ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน” ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง กับเทรนดิจิตอล4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจและอยู่รอดอย่างยั่งยืน..

05/05/2561

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายหลาย..

27/04/2561

การเตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ Preparation for New Professional Supervisor

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

20/04/2561

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)

T E A M ตัวอักษรแต่ละตัวถูกย่อมาจากคาว่า Together + Everyone + Achievement + More แปลเป็นภาษาไทยว่า ”เมื่อทุกคนร่วมมือกัน ความสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้น” แน่นอนว่าองค์กรที่เวิร์ค มาจากทีมงานที่เวิร์ค ทีมงา..

15/03/2561

เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ Accident Investigation Report Technique

ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากการตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ก็ตามและ สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเส..

24/01/2561

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวล..

12/01/2561

หลักสูตร การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

หลักการและเหตุผล ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซ..

26/12/2560

การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Control Practices

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบค..

21/12/2560

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Modern Production Management for Cost Reduction and Productivity

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางและการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ม..

24/11/2560

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรล..

20/11/2560

การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis (Finding technique and solving problem by Why why analysis)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

11/11/2560

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Psychology of Management & Motivating Techniques

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่..

09/11/2560

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง TPM : Total Productive Maintenance

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคนเครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส..

08/11/2560

หัวหน้างานมืออาชีพ PROFESSIONAL LEADER

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้ที่ดารงตาแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสาคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

30/10/2560

ทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ Effective Speech and Personality Development for Leader

ปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลถือว่ามีบทบาทและมีความสำคัญยิ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที..

19/10/2560

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Management and Implementation by PDCA

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เคร..

18/10/2560

การตีความและการประยุกต์ใช้ OHSAS 18001:2007 (Requirement & Interpretation OHSAS 18001:2007)

มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational Health and Safety Management System – OH&S) OHSAS 18001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับและถื..

13/10/2560

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Smart Communication & Coordination for Success

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นที..

12/10/2560

ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง Proactive Leader for High Performance Team

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการท..

11/10/2560

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวม..

10/10/2560

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให..

10/10/2560

Leading for High Performance Team for Supervisor

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริ..

09/10/2560

การสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspire to Change)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงอ..

09/10/2560

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เ..

06/10/2560

แนวคิดและเทคนิคการจัดการแบบลีน และ VE (LEAN and VE Management)

ลีน (Lean) เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เป็นเพียง..

30/09/2560

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

การทำงานในทุกองค์กรต้องมีการประชุมหรือปรึกษาหารือในการทำงานกับหน่วยงานเดียวกันหรือจากต่างหน่วยงาน ซึ่งในระหว่างการประชุมหรือปรึกษาหารือกันนั้น บางกรณีต้องมีการจดบันทึกการประชุม การจัดทำวาระการประชุม โ..

28/09/2560

การบริหารการผลิตและเทคนิคการควบคุมคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ Effective Production and QC. Awareness

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) ของสินค้าเพื่อลดและป้องกันการเกิดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการบวนการผลิตที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิ..

23/09/2560

การใช้ Microsoft PowerPoint ขั้นสูง PowerPoint Advanced

การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ..

16/09/2560

หลักสูตร Word 2010 Smart & Techniques

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขี..

16/09/2560

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ข..

15/09/2560

หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

09/09/2560

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนอ IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระ..

09/09/2560

หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4.0 SMART Supply Chain Management 4.0

“ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะโครงสร้างและรูปแบบทั้งระบบถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม..

02/09/2560

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต Strategy Production Planning and Control

กระบวนการวางแผนการผลิตภาพรวม (Aggregate Planning) นับว่าเป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีข้อกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้องค์กรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผล..

23/08/2560

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis)

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

11/07/2560

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็น..

11/07/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor)

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่..

06/07/2560

เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น Visual System

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)

สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่การซื้อ (Purchasing) ให้มีสินค้าคงค..

27/04/2560

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ การ..

25/04/2560

Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Introduction to Six Sigma

Six Sigma เป็นวิธีการพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด (BREAKTHROUGH IMPROVEMENT) และเป็นการนำเครื่องมือทางสถิติ รวมทั้งการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป..

24/04/2560

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)

การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว..

20/04/2560

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management

เวลาเป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราทุกคนได้รับมาเท่า ๆ กันเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลก ในนี้นั่นคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเป็นสิ่งซื่อตรง เดินหน้าไปอย่างไปหยุดหย่อน และไม่เคยรอใคร ถามคือ เราจะ..

18/04/2560

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Root Cause Analysis

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก..

17/04/2560

บริหารงานหน้างานด้วย 5 จริง และ 5 Why (5Gen 5Why)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

07/04/2560

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness for productivity improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึ..

02/03/2560

เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม Total Cost Reduction Activity

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒ..

18/02/2560

การจัดทำแผนการควบคุม Control Plan ตามระบบ IATF16949

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหาร เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจาเป็นต้องมีความรู้และความเข..

18/02/2560

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปล..

02/02/2560

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT.

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/02/2560

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ..

01/02/2560

เทคนิคการสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน Standardization Work by Sen Tan Set

ในสายงานการผลิตของทุกองค์กรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วนั้น ความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการที่สม่ำเสมอของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกขององค์กร ด้วยการกา..

30/01/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Qual..

22/08/2559

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ..

06/08/2559

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสต..

09/01/2559

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน อย่างผาสุข ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความร่วมมือต่อกัน ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพ..

09/01/2559

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

การนำเสนอ ( Presentation ) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรม..

07/01/2559

การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพ..

07/01/2559

สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Personality Development)

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรและภาคธุรกิจ ต่างช่วงชิงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพเข้าสู่หน่วยงานของตน ขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ ต่างก็เร่งเสริมสร้างศั..

07/01/2559

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการก..

04/01/2559

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันแต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโ..

21/10/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน(Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

21/10/2558

หลักสูตรล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงาน และลดต้นทุนด้วย Kaizen

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ..

04/09/2558

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความ..

12/04/2558

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้อง..

23/12/2557

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีก..

12/04/2558

การสร้างจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากป..

23/12/2557

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร The Motivation for Happy Working & Love Organization

ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเ..

22/07/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

12/04/2558

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง เรือ รถปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

09/03/2559

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นขาสูง ปันจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

04/09/2558

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร ดังนั้น ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับ..

12/04/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวก..

23/12/2557

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ต่างๆ ทำให้เกิดผลร้ายคือความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัย 2 ประ..

04/09/2558

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อ..

04/09/2558

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับป..

07/09/2558

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็น..

23/12/2557

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึ..

05/09/2558

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Customer Wins Strategy in Task of Services)

บางคนอาจคิดว่าการบริการไม่จำเป็นเพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่าปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทั..

23/12/2557

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให..

04/09/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในก..

12/04/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายม..

16/09/2558

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารกา..

23/12/2557

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินม..

07/09/2558

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วย คน ยานพาหนะ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในทุกปีที่สูงขึ้นและมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่รุนแรงจะพบว่าสาเหตุหลักคือการขับร..

18/09/2558

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง..

17/09/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานได่อย่างปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ..

05/09/2558

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ 4.0 ),Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR 4.0)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

01/07/2559

หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานประจำในแต่ละสถานประก..

17/09/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและให้คำปรึกษา Leadership development in Coaching & Mentoring

พนักงานระดับบริหาร ดูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource..

02/02/2560

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่ม..

23/12/2557

หลักสูตร การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอ..

17/09/2558

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อั..

07/09/2558

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

07/01/2559

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มี..

12/04/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีแต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความเคยชินในการทำงานทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ปล่อยปละละเ..

07/09/2558

ข้อกำหนด ISO/FDIS 9001: 2015 และการนำไปใช้ ISO/FDIS 9001: 2015 Requirements and Implementation

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอ..

09/01/2559

ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (Way to be a Leader)

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อนโดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณเป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเอ..

12/04/2558

Excel Techniques for Database & PivotTable Analysis

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

22/07/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงจะประสบความส..

05/09/2558

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงสมรรถนะ Competency Based Interview (CBI) Techniques

HR ยุคใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้และมีอิทธิพลในการปรับฐานกำลังด้านบุลากรของบริษัท โดยมีการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาใหญ่ที่ส..

09/01/2559

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO/FDIS 9001 : 2015 Internal QualityAudit

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทาการแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายใน นั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญ อย่างยิ่งในอ..

09/01/2559

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

•บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร? •แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และ..

23/12/2557

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ล..

26/03/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

05/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิ..

07/01/2559

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดค..

09/01/2559

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องม..

23/12/2557

หลักสูตร การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเ..

05/09/2558

การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

บุคลากรของบริษัทคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการที่บุคลากรของบริษัทจะช่วยกันทำงานและพัฒนางานให้บริษัททำได้ตามเป้าหมาย บุคลากรของบริษัทจะ ต้องพร้อมใจกันที่จะทำง..

05/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

07/01/2559

ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit (IEA)

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค..

09/01/2559