Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Inhouse Traning

หลักสูตร

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

12/05/2561
441

 

การคิดเชิงระบบ

(Systematic Thinking)

หลักการและเหตุผล

              หลายครั้งที่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงาน โดยหวังให้ลุล่วงไปด้วยดี แต่ด้วยการมองไม่ครบรอบด้าน กลับเกิดอีกปัญหาขึ้นมา ซึ่งเป็นผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ส่งผลเสียหายต่อเนื่อง ทั้งเวลา ทรัพยากร และบรรยากาศการทำงาน หรือส่งผลกระทบไปจนถึงลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ

                 ทักษะการมองปัญหาแบบองค์รวมเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้ การเรียนรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ นำมาสู่การมองเห็นทางเลือกที่มากขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน ลดความสูญเสีย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

► เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

    ด้วยการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน

► เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

    ต่อสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

► เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนะคติที่ดีต่อการเผชิญหน้ากับปัญหา การทำงานเป็นทีม และการประสานงานภายใน

    องค์กร ด้วยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายของคนในแต่ละรูปแบบ

หัวข้อหลักสูตร

♦ เรียนรู้และเข้าใจ Gen เขา Gen เรา ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ประเมินความต่างของคน เพื่อให้เข้าใจที่

   มาของความหลากหลาย ทางความคิด และพฤติกรรม

♦ Deep listening ทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อห้อยแขวนการตัดสิน เชื่อมโยงสู่ทักษะพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงระบบ

♦ ทักษะการคิดเชิงระบบ System thinking

♦ เรียนรู้แนวคิด 4 Life Position และMental Model เพื่อเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างทางความคิดและรูปแบบ

   การตอบสนองของ แต่ละคน

♦ หลักการของผลกระทบที่เกิดจากการเลือก ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ

♦ การฝึกปฏิบัติ (work shop)

♦ สรุปจบ ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

⇒ พนักงานทั้งระดับปฏิบัติงาน จนถึงระดับบริหารจัดการ

รูปแบบการอบรม

► บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                         40 %

► กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่มWorkShop  ระดมสมอง และนำเสนอ       60 %

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :  ไม่ควรเกิน 30 ท่านต่อ 1 รุ่น

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง/วัน : 09-00 – 16.00 น. )

 

 

เอกสารแนบ
download

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ - WMC

File size : 0.67 Mb | File type : .pdf | Download : 46

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

ตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Internal Auditor ISO 45001 : 2018)

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ในการประเม..

03/11/2561

ข้อกาหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety..

26/10/2561

หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ ยุค 4.0 High Powerful Leader in Era 4.0

หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ..

20/10/2561

เทคนิคการลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากคน (Human Error Management)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำ..

17/10/2561

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

ในยุคการแข่งขันทางการค้าสูงปัจจุบัน สินค้าหรือการบริการของเราจำเป็นต้องมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า แต่หากในทางกลับกันเมื่อสินค้าหรือบริการของเรานั้น มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของลู..

03/10/2561

ผู้จัดการและหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR for Non-HR)

เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันแล้วว่า “คน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทัก..

01/10/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย (Personality Development for Sale)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดกันอย่างสูงทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และการบริการ พนักงานขายที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ไว้วางใจ และตัด..

28/09/2561

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานมืออาชีพ) Supervisory Skills (Professional Leader)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

25/09/2561

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ Leadership with Teamwork for Success

การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่ม..

15/09/2561

การสื่อสารและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict Management)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชั..

10/09/2561

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ (Communications Technique to Influencing Skills)

ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบัน ทักษะการพูดมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่หากทุกคนในองค์กรมีทักษะการพูดที่ดี พูดเจรจาต่อรอง พูดโน้มน้าวได้ดี จะยิ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้สา..

14/08/2561

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Techniques)

หลักการและเหตุผล ในองค์กรมีการทำงานร่วมกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการร่วมนั่งคุย ปรึกษาหารือกัน ร่วมตัดสินใจ นั้นคืออีกงานที่หนีกันไม่ได้ “การประชุม” ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารและ..

14/08/2561

การสรุปรายงานด้วย A3 แผ่นเดียว ( A3 Report )

โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต..

07/07/2561

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

การเสริมสร้างความสาเร็จและประสิทธิผลจากการทางานที่ดีขึ้นในองค์กร ไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของบุคลากรเพียงปัจจัยเดียว แต่หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญ คือ ความสามารถในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใ..

23/06/2561

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เห..

19/06/2561

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้า..

12/05/2561

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปร..

05/05/2561

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (Effective Handling Customer Complaint 4.0)

จากข้อมูลรายงานในเวที World Economic Forum’s Global 2016 ได้มีการสรุปข้อมูล 10 ทักษะของพนักงาน ที่บริษัททั่วโลกต้องการในปี2020 ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 8. ทักษะการบริการ ประเด็นคือแม้ว่าโลกใบนี้ จะมีเทค..

05/05/2561

ผู้นำเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลง (Proactive Leadership & Change)

“ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน” ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง กับเทรนดิจิตอล4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจและอยู่รอดอย่างยั่งยืน..

05/05/2561

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายหลาย..

27/04/2561

การเตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ Preparation for New Professional Supervisor

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

20/04/2561

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)

T E A M ตัวอักษรแต่ละตัวถูกย่อมาจากคาว่า Together + Everyone + Achievement + More แปลเป็นภาษาไทยว่า ”เมื่อทุกคนร่วมมือกัน ความสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้น” แน่นอนว่าองค์กรที่เวิร์ค มาจากทีมงานที่เวิร์ค ทีมงา..

15/03/2561

เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ Accident Investigation Report Technique

ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากการตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ก็ตามและ สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเส..

24/01/2561

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวล..

12/01/2561

หลักสูตร การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

หลักการและเหตุผล ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซ..

26/12/2560

การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Control Practices

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบค..

21/12/2560

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Modern Production Management for Cost Reduction and Productivity

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางและการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ม..

24/11/2560

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรล..

20/11/2560

การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis (Finding technique and solving problem by Why why analysis)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

11/11/2560

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Psychology of Management & Motivating Techniques

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่..

09/11/2560

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง TPM : Total Productive Maintenance

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคนเครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส..

08/11/2560

หัวหน้างานมืออาชีพ PROFESSIONAL LEADER

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้ที่ดารงตาแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสาคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

30/10/2560

ทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ Effective Speech and Personality Development for Leader

ปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลถือว่ามีบทบาทและมีความสำคัญยิ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที..

19/10/2560

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Management and Implementation by PDCA

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เคร..

18/10/2560

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็..

16/10/2560

การตีความและการประยุกต์ใช้ OHSAS 18001:2007 (Requirement & Interpretation OHSAS 18001:2007)

มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational Health and Safety Management System – OH&S) OHSAS 18001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับและถื..

13/10/2560

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Smart Communication & Coordination for Success

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นที..

12/10/2560

ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง Proactive Leader for High Performance Team

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการท..

11/10/2560

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวม..

10/10/2560

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให..

10/10/2560

Leading for High Performance Team for Supervisor

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริ..

09/10/2560

การสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspire to Change)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงอ..

09/10/2560

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เ..

06/10/2560

แนวคิดและเทคนิคการจัดการแบบลีน และ VE (LEAN and VE Management)

ลีน (Lean) เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เป็นเพียง..

30/09/2560

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

การทำงานในทุกองค์กรต้องมีการประชุมหรือปรึกษาหารือในการทำงานกับหน่วยงานเดียวกันหรือจากต่างหน่วยงาน ซึ่งในระหว่างการประชุมหรือปรึกษาหารือกันนั้น บางกรณีต้องมีการจดบันทึกการประชุม การจัดทำวาระการประชุม โ..

28/09/2560

การบริหารการผลิตและเทคนิคการควบคุมคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ Effective Production and QC. Awareness

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) ของสินค้าเพื่อลดและป้องกันการเกิดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการบวนการผลิตที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิ..

23/09/2560

การใช้ Microsoft PowerPoint ขั้นสูง PowerPoint Advanced

การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ..

16/09/2560

หลักสูตร Word 2010 Smart & Techniques

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขี..

16/09/2560

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ข..

15/09/2560

หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

09/09/2560

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนอ IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระ..

09/09/2560

หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4.0 SMART Supply Chain Management 4.0

“ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะโครงสร้างและรูปแบบทั้งระบบถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม..

02/09/2560

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต Strategy Production Planning and Control

กระบวนการวางแผนการผลิตภาพรวม (Aggregate Planning) นับว่าเป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีข้อกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้องค์กรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผล..

23/08/2560

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis)

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

11/07/2560

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็น..

11/07/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor)

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่..

06/07/2560

เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น Visual System

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)

สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่การซื้อ (Purchasing) ให้มีสินค้าคงค..

27/04/2560

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ การ..

25/04/2560

Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Introduction to Six Sigma

Six Sigma เป็นวิธีการพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด (BREAKTHROUGH IMPROVEMENT) และเป็นการนำเครื่องมือทางสถิติ รวมทั้งการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป..

24/04/2560

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)

การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว..

20/04/2560

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management

เวลาเป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราทุกคนได้รับมาเท่า ๆ กันเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลก ในนี้นั่นคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเป็นสิ่งซื่อตรง เดินหน้าไปอย่างไปหยุดหย่อน และไม่เคยรอใคร ถามคือ เราจะ..

18/04/2560

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Root Cause Analysis

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก..

17/04/2560

บริหารงานหน้างานด้วย 5 จริง และ 5 Why (5Gen 5Why)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

07/04/2560

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness for productivity improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึ..

02/03/2560

เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม Total Cost Reduction Activity

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒ..

18/02/2560

การจัดทำแผนการควบคุม Control Plan ตามระบบ IATF16949

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหาร เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจาเป็นต้องมีความรู้และความเข..

18/02/2560

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปล..

02/02/2560

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT.

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/02/2560

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ..

01/02/2560

เทคนิคการสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน Standardization Work by Sen Tan Set

ในสายงานการผลิตของทุกองค์กรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วนั้น ความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการที่สม่ำเสมอของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกขององค์กร ด้วยการกา..

30/01/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Qual..

22/08/2559

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ..

06/08/2559

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสต..

09/01/2559

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน อย่างผาสุข ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความร่วมมือต่อกัน ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพ..

09/01/2559

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

การนำเสนอ ( Presentation ) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรม..

07/01/2559

การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพ..

07/01/2559

สุดยอดทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Personality Development)

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรและภาคธุรกิจ ต่างช่วงชิงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพเข้าสู่หน่วยงานของตน ขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ ต่างก็เร่งเสริมสร้างศั..

07/01/2559

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการก..

04/01/2559

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันแต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโ..

21/10/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน(Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

21/10/2558

หลักสูตรล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงาน และลดต้นทุนด้วย Kaizen

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ..

04/09/2558

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความ..

12/04/2558

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้อง..

23/12/2557

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีก..

12/04/2558

การสร้างจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากป..

23/12/2557

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร The Motivation for Happy Working & Love Organization

ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเ..

22/07/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

12/04/2558

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง เรือ รถปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

09/03/2559

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นขาสูง ปันจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

04/09/2558

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร ดังนั้น ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับ..

12/04/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวก..

23/12/2557

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ต่างๆ ทำให้เกิดผลร้ายคือความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัย 2 ประ..

04/09/2558

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อ..

04/09/2558

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับป..

07/09/2558

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็น..

23/12/2557

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึ..

05/09/2558

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Customer Wins Strategy in Task of Services)

บางคนอาจคิดว่าการบริการไม่จำเป็นเพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่าปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทั..

23/12/2557

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให..

04/09/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในก..

12/04/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายม..

16/09/2558

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารกา..

23/12/2557

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินม..

07/09/2558

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกอบด้วย คน ยานพาหนะ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในทุกปีที่สูงขึ้นและมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่รุนแรงจะพบว่าสาเหตุหลักคือการขับร..

18/09/2558

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ..

18/09/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง..

17/09/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานได่อย่างปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ..

05/09/2558

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ 4.0 ),Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR 4.0)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

01/07/2559

หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานประจำในแต่ละสถานประก..

17/09/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและให้คำปรึกษา Leadership development in Coaching & Mentoring

พนักงานระดับบริหาร ดูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource..

02/02/2560

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่ม..

23/12/2557

หลักสูตร การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอ..

17/09/2558

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อั..

07/09/2558

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

07/01/2559

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มี..

12/04/2558

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีแต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความเคยชินในการทำงานทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ปล่อยปละละเ..

07/09/2558

ข้อกำหนด ISO/FDIS 9001: 2015 และการนำไปใช้ ISO/FDIS 9001: 2015 Requirements and Implementation

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอ..

09/01/2559

ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (Way to be a Leader)

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อนโดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณเป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเอ..

12/04/2558

Excel Techniques for Database & PivotTable Analysis

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

22/07/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงจะประสบความส..

05/09/2558

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงสมรรถนะ Competency Based Interview (CBI) Techniques

HR ยุคใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้และมีอิทธิพลในการปรับฐานกำลังด้านบุลากรของบริษัท โดยมีการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาใหญ่ที่ส..

09/01/2559

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO/FDIS 9001 : 2015 Internal QualityAudit

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทาการแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายใน นั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญ อย่างยิ่งในอ..

09/01/2559

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

•บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร? •แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และ..

23/12/2557

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ล..

26/03/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

05/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิ..

07/01/2559

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดค..

09/01/2559

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องม..

23/12/2557

หลักสูตร การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเ..

05/09/2558

การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

บุคลากรของบริษัทคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการที่บุคลากรของบริษัทจะช่วยกันทำงานและพัฒนางานให้บริษัททำได้ตามเป้าหมาย บุคลากรของบริษัทจะ ต้องพร้อมใจกันที่จะทำง..

05/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

07/01/2559

ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit (IEA)

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค..

09/01/2559