Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง TPM : Total Productive Maintenance

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคนเครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาคุณภาพผลผลิตการส่งมอบความปลอดภัยและขวัญ..

08/11/2560

หัวหน้างานมืออาชีพ PROFESSIONAL LEADER

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้ที่ดารงตาแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสาคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพล..

30/10/2560

ทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ Effective Speech and Personality Development for Leader

ปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลถือว่ามีบทบาทและมีความสำคัญยิ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากทุกองค์กร ทั้งที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคธุรกิจ มัก..

19/10/2560

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Management and Implementation by PDCA

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำ..

18/10/2560

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประ..

16/10/2560

การตีความและการประยุกต์ใช้ OHSAS 18001:2007 (Requirement & Interpretation OHSAS 18001:2007)

มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational Health and Safety Management System – OH&S) OHSAS 18001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับและถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างถ่อง..

13/10/2560

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Smart Communication & Coordination for Success

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานไ..

12/10/2560

ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง Proactive Leader for High Performance Team

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันTeamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนว..

11/10/2560

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ยุค..

10/10/2560

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนและแนะนำงานอย่างมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่..

10/10/2560
จำนวนทั้งหมด รายการ