Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความสะดวกแล้ว ยังช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดการบาดเจ็บจากการยกด้วยแรงคนอีกด้วย ..

04/09/2558

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยง..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตา..

07/09/2558

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็นล้านบาท...แต่ก็ไม่ได้ผล ทั้งคน ทั้งงานก็มีปัญหาอยู่เหมือนเดิม หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง “ การพัฒนาคน..

23/12/2557

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง..

05/09/2558

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Customer Wins Strategy in Task of Services)

บางคนอาจคิดว่าการบริการไม่จำเป็นเพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่าปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทับใจ บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าห..

23/12/2557

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายหรือลดอันตรายให้น้อยลง ก่อนที่แพทย์จะรักษาในขั้นตอนต่อไป

04/09/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยที่หากองค์กรไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้องค์ก..

12/04/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบและมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานเป..

16/09/2558

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้อ..

23/12/2557
จำนวนทั้งหมด รายการ