Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

•บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร? •แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม? •บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา IS..

23/12/2557

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้นทั..

26/03/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึกคุณภาพ เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ กา..

05/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ซึ่งทั้งหมดนี้องค์กรสามารถนำไอทีเ..

07/01/2559

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการควบรวมของทั้งสอง มาตรฐานและเจตนารมณ์ในการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในครั้..

09/01/2559

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆของการเป็นหัวหน้างานและนำไปใช้อย่างแท้จริงกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความกล..

23/12/2557

หลักสูตร การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกา..

05/09/2558

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

เนื่องจากปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีในองค์กร จะทำให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงาน..เกิดผลเสียต่อการบริหารคน มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเรื้อรัง ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ผลประกอบการไม่บรรลุเป้าหมายและเกิดความเสียหายแฝงอื่น ๆ ประมาณค่าไม่ได้ หลักสูตรสัมมนาเรื่อง “ แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ อยู่ร..

05/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐาน..

07/01/2559

ISO 14001:2015 Internal Quality Audit (IQA)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการควบรวมของทั้งสอง มาตรฐาน และเจตนารมณ์ในการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในครั้งนี้ ค..

09/01/2559
จำนวนทั้งหมด รายการ