Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การพัฒนาพนักงานสู่ความเป็นเลิศ (High Powerful Employee for Success)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้นั้นก็คือการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพนั้นเอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลา..

04/02/2562

การสร้างความสามัคคีและความรักต่อองค์กร (Be Harmonize & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร,การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น..

02/02/2562

การบริหารองค์กรยุค 4.0

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน และมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับ ทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ในโลกเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลย..

02/02/2562

การสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีมเพือความสำเร็จขององค์กร Effective Communication Coordination & Teamwork for Success

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่“ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความ และรวดเร็ว” การประสานงานและการทำงานเป็นทีม ย่อมทาให้องค์กรได้เปร..

01/02/2562

การคิดนอกกรอบเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Think Out of the Box for Success)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันการทำงานเป็นทีมที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และล่าช้า ก็อาจ..

01/02/2562

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)

ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป..

05/01/2562

การคิดบวกในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ( Positive Thinking for Success)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิด..

22/12/2561

ตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Internal Auditor ISO 45001 : 2018)

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ในการประเมินการตรวจภายในนี้ จึงสรุปโดยย่อของการตรวจติดตามและข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 และสาร..

03/11/2561

ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมาตรฐานฉบับนี..

26/10/2561

หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ ยุค 4.0 High Powerful Leader in Era 4.0

หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานและบริษัท บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ จึ..

20/10/2561
จำนวนทั้งหมด รายการ