Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Safety Officer  บริษัท เฮิกซ์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง บริษัท  Amcor Container Packging Co.,Ltd
 • Safety Managerบริษัท วอร์เนอแลมเบิท (ประเทศไทย) จำกัด
 • Risk And Loss Control Managerม  Royal Orchid Sheraton Hotel And Tower
 • วิทยากรอิสระ

ประวัติการฝึกอบรม, ดูงาน

 • เวชศาสตร์แรงงาน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • การอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • NFPA 101-2000 Life Safety Code วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • Fire Brigade training Incipient and Interior Structure สถานีดับเพลิงบางรัก
 • Advance Fire Chief and Rescue Training Incipient สถานีดับเพลิงบางรัก
 • Fire Safety Officer  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • Boiler Operation for 36 hours - Technology Promotion Association (Thailand)
 • Electric safety program - North-Chiang Mai Univercity
 • Business Continuity Management and Planning - Thai-Australian Technological Services
 • Life Saving and Water Rescue Training - The Marine Police Division
 • International Hotel Security Manager Course - International Hotel Security
 • วิทยากรแกนนำด้านเอดส์ในสถานประกอบการ - Thailand Business Coalition on AIDS
 • กฎหมายใหม่เพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำมัน  บริษัท  คิด เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยากรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร - สำนักความปลอดภัยและแรงงาน
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - Moody International (Thailand)
 • การสัมมนาบทบาทของวิทยากรตามมาตรฐาน ISO - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • บุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 • แนวการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยปฏิบัติ - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

ประสบการณ์ด้านวิทยากร (บางส่วน)

 • วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร, หัวหน้างาน
 • วิทยากรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร First Aid & CPR
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในกิจการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สถานบันเทิง
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการประเมินการเสี่ยง
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.

องค์กรที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยามเมทัล จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิวเทรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ฟิชเชอร์ แอนด์ พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เวสท์ แมแนจเม้นท์ สยาม จำกัด
 • บริษัท ดานิลี่ จำกัด
 • บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไททั่น-วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด

หลักสูตรที่บรรยายประจำ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้า และระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูง
 • คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมีอันตราย
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • หลักสูตรการประเมินการเสี่ยง
 • หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
 • หลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส. และ BBS
 • หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัย
 • หลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • หลักสูตร พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และกฎมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรการจัดทำระบบการรายงาน สอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในกิจการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สถานบันเทิง
 • หลักสูตร KYT
 • หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JOB SAFETY ANALYSIS
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมแก๊สและออกซิเจน

 

 

เอกสารแนบ

download

วิทยากร อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว WMC

File size : 0.41 Mb | File type : .pdf | Download : 253

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน