Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
 • Big Presentation / Train the Trainer /Coach (Thai Coach รุ่น 3)
 • ทักษะการบริการให้ประทับใจ / ISO 9000 etc.

ประวัติการทำงาน - ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด
 • วิทยากรฝึกอบรม (Trainer)
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ประวัติการทำงาน - ในอดีต

 • หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี
 • มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
 • Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
 • อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากกว่า 3 ปี
 • อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

ประวัติการผ่านการฝึกอบรม (โดยสังเขป)

1. การพัฒนาหัวหน้างาน                                 2. เทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน        4. ISO requirements

5. ISO requirements                                  6. ISO 9002 Internal Quality Audit

7. Big Presentation                                    8. ทีมบริการ

9. Program for Supervisor                         10. ISO 9001 : 2000

11. ISO 9001 : 2000                                  12. ISO 9001 : 2000

13. Balanced Scorecard & KPI                  14.Customer Relation Management

15. Effective Presentation Technique        16. Customer Service Dynamic

17. Customer Service Dynamic                  18.Supervisory Grid

19. Finance for non finance                        20.โครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานประกอบการ

21. การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร                22.การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ          

23. จิตวิทยาการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ                24.เงินทองต้องใส่ใจ

25.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

26. กลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่

27.การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน

28. HR FOR NON HR                    

29. ISO 9001:2008 Internal Quality Audit   30. ISO 9001:2008 Internal Quality Audit               

31. การคิดและตัดสินใจ                                     32. Train the Trainer

33. พิชิดใจลูกค้า...ด้วย 5 ทักษะบริการ                34. ธรรมะบริหาร             

35. กลยุทธ์การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                36. การสื่อสารและคิดบวก และปลุกยักษ์ (โค้ชสิริลักษณ์)

37. ศิลปะการพูดในงานบริการ                            38. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ   

39. เส้นทางสู่การเป็นนักเขียน

 

รายชื่อลูกค้าต่างๆที่เชิญไปบรรยาย

 • บ.วี.เพาเวอร์เทค จำกัด
 • บ.เอ จี ซี เทคโน กลาส จำกัด
 • บ.วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด
 • บ.สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
 • บ.ฮาโต เพ็นท์ จำกัด / กรมพัฒฯ จ.สมุทรสาคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง บริหารธุรกิจ (BBC)
 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต (3 รุ่น)
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 จ.อุบลราชธานี
 • บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด อมตะซิตีร้ ะยอง
 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต (Team Building) (5 รุ่น)
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สำนักทางหลวงชนบท ส่วนภูมิภาคตะวันออก
 • บริษัท อี.เทค. จำกัด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา
 • การประปานครหลวง
 • บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์เอเชีย จำกัด

 

เอกสารแนบ

download

ประวัติอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ Wisdom Max Center

File size : 0.21 Mb | File type : .pdf | Download : 695

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน