Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทุกหลักสูตร Public Training ของ Wisdom Max Center สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

23/12/2557
2,612

 

Public Training ของ Wisdom Max Center สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

 

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยควรจะเป็นเวลาที่ธุรกิจจะต้องหันมามองตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนหรือพนักงานในองค์กรที่ควรจะมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในสินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น

                                              
       
       การให้ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในสินค้าหรือบริการให้แก่พนักงานกระทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในองค์กร ก็จะทำให้พนักงานมีความรู้มากยิ่งขึ้น แต่ในการอบรมสัมมนาไม่ว่าจะอบรมภายในองค์กรหรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอกกิจการย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในทางภาษีอากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
       ในการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเกิดขึ้นประมวลรัษฎากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายนำไปหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งประมวลรัษฎากรได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้าศึกษาหรืออบรมสัมมนาโดยให้ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงอีก 100% ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
       
       1. สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จะให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานเฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
       
       2. การให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของลูกจ้างให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้าง
       
       3. หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 ใช้ในการให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องมีลักษณะดังนี้
       
       (1) กรณีสถานศึกษา
       
       () ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ
       
       () ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ
       
       () ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียน นอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ
       
       () ต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานั้น ได้จัดขึ้น
                                                    
       (2) กรณีสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นเครือข่ายกัน เช่น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ศูนย์บริการซ่อมสินค้า เป็นต้น
       
       4. ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายให้สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 เพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม ประกอบด้วย
       
       (1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาที่เป็นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุง
       
       (2) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่เป็นค่าธรรมเนียมเข้าอบรมหรือค่าลงทะเบียน
       
       ค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้หมายความรวมถึง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการดูงานในประเทศหรือต่างประเทศตามที่กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) ที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 เรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย
       
       5. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 ต้องมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 ที่ออกให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น กรณีใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ได้ออกให้ลูกจ้างซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นส่งเข้ารับการศึกษา ก็ให้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้ด้วย
       
       6. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตาม

ข้อ 4 โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบรายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นเก็บไว้ ณ สถานประกอบการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นแสดงต่อเจ้าพนักงาน
       
       7. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หลังจากสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว
       
       ดังนั้น หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ส่งพนักงานไปศึกษาหรืออบรมสัมมนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 100% เช่น ค่าใช้จ่ายส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาจ่ายจริง 100 บาท จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้ 200 บาท

 

เอกสารแนบ
download

สไลด์ พรบ พัฒนาฝีมือแรงงาน

File size : 0.43 Mb | File type : .ppt | Download : 1,917

BACK

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

หลักสูตรผู้นำประสิทธิภาพสูง High PERFORMER Leader

#HighPerformerLeader #LeadershipDevelopment #หลักสูตรผู้นำประสิทธิภาพสูง #การพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารผู้ตามได้จริงและถ่ายทอดจากประสบการตรง..

21/03/2566

อบรมแบบ ออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ... Online Training

ติดต่อบรรยายแบบ ZOOM, MS Team, Google Meet ได้ทัังหมดเลยครับ ที่โทร/ไลน์ 0987894524

26/07/2564

หลักสูตรต่างๆของวิสด้อม แม็กซ์ ที่ให้บริการอบรม

สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในหลักสูตรที่สนใจที่หมายเลย 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

27/03/2560