Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการขายและการบริการ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ทั่วไป

เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Professional Close Selling Technique)

การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท และโดยส่วนใหญ่อุปสรรค และปัญหาที่ทำให้การขายไม่บรรลุผลสำเร็จก็คือขั..

09/03/2562

การอ่านและการแปรผล การสอบเทียบเครื่องมือวัด

การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ไม่มีองค์กรใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับและแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง ก็คือ การมีทรัพยากรที่มีคุณภาพและความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญ คือ บุคลากร และเคร..

09/03/2562

ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Mind Map Perspective)

Mind Map เป็นการรวบรวมความคิดที่มีในสมองของคุณให้ออกมาเป็นรูปธรรม มีแบบแผน เป็นระบบ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ให้กับสมอง โดยการถ่ายทอดข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทึกแบบรัศมี จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง สอดคล้องกับการทำงานของสมอง โทนี บูซาน (Tony Buza..

09/03/2562

การประเมินศักยภาพของการฝึกอบรมพนักงานตามตำแหน่งงาน (Skill Matrix) (Skill Matrix Technique)

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เป็นตารางที่ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถในการทำอยู่ในระดับใด เพื่อทำการประเมินผลงาน และใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป การกำหนดบริหารจัดก..

28/02/2562

การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน (Coaching for High Leader Performance in action)

ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ เพื่อให้ได้มาถึงการบรรลุเป้าหมายของผู้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในกา..

22/02/2562

การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร สำหรับนักบัญชี

ทุกองค์กรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ จำเป็นจะต้องมีการบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบประจำเดือน หรือแม่แต่งบประจำปี การวางแผนภาษี ตลอดจนครบวงจรทางด้านบัญชีและภาษีอากร จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ..

19/02/2562

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม (Corporate Governance, Ethics, Moral for Employees)

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์..

16/02/2562

EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

EQ คืออะไร? องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะเขาต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ แผนกอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาให้พนักงานมี”ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์” หรือที่เรียกว่า EQ (..

13/02/2562

การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล (Analytical for Systematic Thinking)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดที่เป็นระบบอย่างมีเหตุผล หรือ Systematic Thinking พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ใ..

12/02/2562

การบริหารโครงการ (Project Management)

การบริหารโครงการ (Project Management) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ผู้บริหารโครงการจะต้องบริหารโครงการที่ดูแลให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และบริหารโ..

09/02/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ