Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)
  • การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)

การสื่อสารและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict Management)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความ และรวดเร็ว” และการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่..

10/09/2561

การคิดบวกในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ( Positive Thinking for Success)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิด..

22/12/2561

การสื่อสารข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Communication)

ในการทำงานการที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross functional team) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross functional team) ประสบความสำเร็จ คือการสื่อสารข้ามสายงาน (Cro..

09/05/2565

การคิดบวกและควบคุมอารมณ์สำหรับพนักงานมืออาชีพ (Positive Thinking & EQ for SMART People)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบกรณืมาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิดแ..

04/02/2562

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประ..

16/10/2560

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิด เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนาขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ..

12/05/2561

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยง..

12/04/2558

หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ Virtual Training

ด้วยสถานะการณ์โควิท-19 แพร่ระบาด ทางสถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จึงได้เปิดกรอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลาก่อนขององค์ก่อนของท่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทั้งยังสามารถนำไปยื่น สพร เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเพื่อลดหย..

12/09/2564

การสื่อสารและการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงาน (Japanese Communication and Working Style)

การทำงานกับองค์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม เป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ของคนในชาตินั้น ๆ ต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ สำหรับประเทศไทยแล้ว ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา จวบจนปัจจุบัน ไทยกับญี่ปุ่นเองนั้..

15/03/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ