Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)
  • การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)

การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรสู่ความสำเร็จ (Ownership Boost up for Success)

องค์กรของท่านเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?  พนักงานบางคนทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อยากเปลี่ยนแปลง  พนักงานบางคนขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน  พนักงานบางคนมีมุมมองหรือแนวคิดด้านลบต่อการทำงาน/องค์กร  ทำงานด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไม่ผูกพันต่อองค์กร รู้สึกว่าตนไม่ได้มีส่..

07/09/2563

การสร้างจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต..

23/12/2557

การคิดบวกและควบคุมอารมณ์สำหรับพนักงานมืออาชีพ (Positive Thinking & EQ for SMART People)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบกรณืมาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิดแ..

04/02/2562

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิด เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนาขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ..

12/05/2561

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยง..

12/04/2558

หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ Virtual Training

ด้วยสถานะการณ์โควิท-19 แพร่ระบาด ทางสถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จึงได้เปิดกรอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลาก่อนขององค์ก่อนของท่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทั้งยังสามารถนำไปยื่น สพร เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเพื่อลดหย..

12/09/2564

การสื่อสารและการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงาน (Japanese Communication and Working Style)

การทำงานกับองค์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม เป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ของคนในชาตินั้น ๆ ต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ สำหรับประเทศไทยแล้ว ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา จวบจนปัจจุบัน ไทยกับญี่ปุ่นเองนั้..

15/03/2562

การประเมินศักยภาพของการฝึกอบรมพนักงานตามตำแหน่งงาน ( Skills Matrix )

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เป็นตารางที่ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแหน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถในการทำอยู่ในระดับใด เพื่อทำการประเมินผลงานและใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป การกำหนดบริหารจัดกา..

20/02/2565

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาประการ..

23/12/2557
จำนวนทั้งหมด รายการ