Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • อบรมออนไลน์ By ZOOM
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย (Master Somsakchai Course)
 • หลักสูตรด้านภาวะผู้นำ(Leadership)
 • หลักสูตรบริหารการผลิต เพิ่มผลผลิต ( Productivity )
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S)
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ(Management)
 • หลักสูตรด้านการลดต้นทุน (Cost Saving)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก (Awareness Setting)
 • หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • หลักสูตรด้านคุณภาพ(Quality)
 • หลักสูตรสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
 • หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources )
 • หลักสูตร ด้านการขายและด้านการบริการ ( Service Mind)
 • หลักสูตรด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ( Labor Law )
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • หลักสูตร ด้านการเงิน(Finance)
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • หลักสูตร ทั่วไป (General)

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประ..

16/10/2560

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

การทำงานในทุกองค์กรต้องมีการประชุมหรือปรึกษาหารือในการทำงานกับหน่วยงานเดียวกันหรือจากต่างหน่วยงาน ซึ่งในระหว่างการประชุมหรือปรึกษาหารือกันนั้น บางกรณีต้องมีการจดบันทึกการประชุม การจัดทำวาระการประชุม โดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของเลขานุการที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนั้นๆ ให้รับหน้าที่ใน..

28/09/2560

การใช้ Microsoft PowerPoint ขั้นสูง PowerPoint Advanced

การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ปัจจุบันการทำงานร่วมกับผู้อื่นล้วนต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดี เพราะจะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ต..

16/09/2560

Word 2010 Smart & Techniques

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขียนโครงการ, การทำแบบฟอร์มช่วยกรอกข้อมูล, Document Template เป็นต้น เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน Word หลาย..

16/09/2560

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4.0 SMART Supply Chain Management 4.0

“ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะโครงสร้างและรูปแบบทั้งระบบถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)” อย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ตั้..

02/09/2560

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)

สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่การซื้อ (Purchasing) ให้มีสินค้าคงคลัง “มากเกินไป” คิดเป็น 25-35 % ของต้นทุนการผลิต อาจเป็นปัญหากับธุรกิจทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษา..

27/04/2560

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)

การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขาย..

20/04/2560

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต Quality Awareness for Productivity Improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ..

02/03/2560

เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม Total Cost Reduction Activity

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให..

18/02/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่าง..

22/08/2559
จำนวนทั้งหมด รายการ