Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก ตามกฎหมาย 2564

05/02/2565
1,718

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก ตามกฎหมาย 2564

 

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก ตามกฎหมายใหม่ 2564

       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำพ.ศ. 2564  ประกาศออกมา โดยพูดถึงรายละเอียดในแต่ละเรื่องเอาไว้  ในวันนี้เราจะมาพูดถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยก ตามกฎกระทรวงนี้

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก คืออะไร

“รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์คลิฟต์ (forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 4 รถยก

ข้อ 34 ในการทำงานเกี่ยวกับรถยก นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

        -จัดให้มีโครงหลังคาของรถยกที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้ เว้นแต่รถยกที่ออกแบบมาให้ยกสิ่งของที่สูงไม่เกินศีรษะ

จากข้อกำหนดข้างต้นจะเห็นได้ว่ารกยกทุกคันมีโครงหลังคาที่เป็นเหล็กทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของที่อาจหล่นใส่ศีรษะของผู้ขับขี่ได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้งานรถยกก็เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของและยกสิ่งของขึ้นลงหากไม่มีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงแล้วผู้ขับขี่อาจจะได้รับอันตรายได้ และหากการยกสิ่งของนั้นสูงไม่เกินศีรษะส่วนใหญ่แล้วในทางปฏิบัตินั้นมักจะใช้แฮนด์ลิฟต์ในการยกทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานและพื้นที่ด้วย

      -จัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ 8 ไว้ที่รถยก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังรถยกทุกคันต้องมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักเพื่อความปลอดภัยเพราะหากนำรถยกไปยกสิ่งของเกินพิกัดยกอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานเช่นรถยกพลิกคว่ำและต้องมีคู่มือการใช้งานไว้ที่รถยกด้วยโดยให้ดูรายละเอียดในข้อ 8 ของกฎกระทรวงนี้

ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

      -กฎกระทรวงกำหนดให้ตรวจสอบรถยกก่อนการใช้งานเราจึงจำเป็นต้องมีเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันของรถยกแต่ละคัน  เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่า ก่อนการใช้งานรถยกในแต่ละวัน รถยกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หากไม่พร้อมใช้งาน ก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไข จึงจะสามารถใช้งานได้ และการกำหนดแบบตรวจสอบความปลอดภัยของรถยก ต้องกำหนดหัวข้อการตรวจสอบให้เหมาะสมและถูกต้องกับชนิดของรถยกด้วย เพราะรถยกมีหลายชนิด เช่น รถยก ที่ใช้ไฟฟ้า รกยกที่ใช้ LPG ก็จะมีหัวข้อในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ การตรวจสอบตามความเป็นจริงโดยผู้ใช้งาน  เพราะจากประสบการณ์แล้ว ปัญหาที่พบคือ ผู้ใช้งานมักไม่ตรวจสอบ หรือไม่ตรวจสอบตามความเป็นจริง

     -จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงานตามความเหมาะสมของการใช้งานในขณะที่รถยกกำลังปฏิบัติ อาจเกิดอันตรายได้ หากมีบุคคลอื่นอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติของรถยกด้วยสัญญาณเสียงและแสงจึงมีความจำเป็นอย่างมากในขณะรถยกทำงาน

     -จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นตามสภาพในการทำงาน เช่น กระจกมองข้าง

     - ให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับรถยกชนิดนั่งขับสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในขณะทำงานบนรถตลอดเวลา

         จากข้อกำหนดให้ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ขับรถยก ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่เอง เราเคยได้ยินอุบัติเหตุจากการทำงานกับรถยก จากการถูกรถยกทับเสียชีวิต เนื่องจากในขณะที่รถยกกำลังจะพลิกคว่ำนั้น ผู้ขับขี่มักจะกระโดดลงจากรถยก แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครกระโดดสวนทางกับรถยก จึงทำให้รถยกทับเสียชีวิตนั่นเอง หากผู้ขับขี่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย ดันหลังชิดเบาะ มือจับพวงมาลัยให้แน่น ก็จะปลอดภัยจากการถูกรถยกทับ

ข้อ 35 นายจ้างต้องไม่ดัดแปลงหรือกรพทำการใดกับรถยกที่มีผลให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลง เว้นแต่กรณีที่นายจ้างดัดแปลงรถยกเพื่อใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว  หากรถยกที่ใช้งานเป็นรถยกที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิงต้องได้รับการตรวจทดสอบรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต โดยรายละเอียดการตรวจสอบ สามารถดูได้จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545

ข้อ 36 นายจ้างต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีการเติมประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับรถยกที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมของไอกรด และไอระเหยของไฮโดรเจนจากการประจุไฟฟ้าจากข้อกำหนดข้างต้นจึงมีการกำหนดขั้นตอนการชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับรถยกไฟฟ้าและมีการกำหนดพื้นที่สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่อย่างชัดเจนทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

ข้อ 37 นายจ้างต้องตีเส้นช่องทางเดินรถยกบริเวณภายในอาคารหรือกำหนดเส้นทางเดินรถยกในบริเวณอื่นที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ

จากข้อกำหนดข้างต้นจึงทำให้หลายบริษัทจัดทำช่องทางรถยกอย่างชัดเจนเช่นทาสีช่องทางเดินรถยกเป็นสีส้มหรือสีแดงแดงหรือสีที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปเพื่อแบ่งพื้นที่ระหว่างคนกับรถยกอย่างชัดเจน  หรือหากพื้นที่รถยกสามารถทำรั้วกั้นเพื่อป้องกันคนเดินเข้าไปได้ ก็จะติดตั้งรั้วกั้นคนเดินเข้าไป หากทำได้ ก็จะเกิดความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ข้อ 38 นายจ้างต้องติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยกหรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

กระจกนูนทางแยกรถยก

นอกจากติดตั้งกระจกนูนแล้วบริษัทยังกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเสียงเมื่อถึงทางแยกทางโค้งหรือมุมอับเพื่อให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นรู้  และระวังหากมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้บริเวณที่รถยกทำงาน

ข้อ 39 นายจ้างต้องจัดทางเดินรถยกให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย

ข้อ 40 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด  ปัจจุบันมีบริษัทเปิดรับอบรมเกี่ยวกับรถยกจำนวนมากก่อนที่จะเลือกใช้บริการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าวิทยากรนั้นได้รับอนุญาตถูกต้องแล้ว

หากลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับรถยกได้ผ่านการอบรมรถยกแล้วบริษัทอาจทำการชี้บ่งให้เห็นชัดเจนว่าบุคคลนั้นผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเช่นการติดเข็มกลัดสติกเกอร์หรือปลอกแขนแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละที่หรืออาจจัดทำบอร์ดติดรูปและรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตขับรถยกให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นขับรถยก เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

ข้อ 41 นายจ้างต้องควบคุมดูแลการนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า โดยต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

      (1)สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 69 กิโลโวลต์ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.1 เมตร

      (2)สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 69 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 115 กิโลโวลต์ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร

     (3)สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 115 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 230 กิโลโวลต์ต้องห่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร

     (4)สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 230 กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน 500 กิโลโวลต์ต้องห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

 

ข้อ 42 นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยกโดยสารหรือขึ้นไปบนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก

จากข้อกำหนดของกฎกระทรวงนี้จึงทำให้บริษัทกำหนดเป็นกฎระเบียบขึ้นมา“ห้ามผู้ใดโดยสารไปกับรถยกโดยเด็ดขาด”   หากฝ่าฝืน จะถูกลงโทษตามกฎบริษัท เพราะหากมีการโดยสารไปกับรถยก เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจทำให้เสียชีวิตได้

  นอกจากข้อกำหนดเรื่องรถยกแล้ว กฎกระทรวงยังกำหนดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องจักร ซึ่งรถยกถือว่าเป็นเครื่องจักรด้วยเช่นกัน จึงต้องกำหนดให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น แต่บางบริษัท ก็กำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถยก สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงด้วย และกำหนดให้ผู้ที่ต้องเข้าไปในพื้นที่การทำงานของรถยก ต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากกำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยแล้ว นายจ้างยังต้องควบคุมดูแล ให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วย

           นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎกระทรวงแล้วหลายบริษัทยังกำหนดเป็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับรถยกเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถการจำกัดความเร็วของรถยกเป็นต้น

แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน คือ จิตสำนึกของผู้ขับขี่นั่นเอง

 

การฝึกอบรมและทำใบขับขี่

ข้อกำหนด OHSAS ข้อ 4.4.2 & ISO 9001 ข้อ 6.2.2

เราต้องกำหนดความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่พนักงานขับรถยก

ถ้าพนักงานมีตามเกณฑ์ จึงจะสามารถทำหน้าที่นั้นได้แต่หากไม่มีก็ต้อง ฝึกสอน หรือ ทำอะไรก็ได้ (Take other action) และประเมินผลให้มั่นใจว่า เขามีความรู้เพียงพอ

นอกจากนั้น จะต้องมีการ follow up ภายหลังที่ได้ไปทำหน้าที่ขับรถยก ถ้าผลของการประเมินผ่านเกณฑ์ก็ทำหน้าที่ต่อไปได้ แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ก็ต้อง พิจารณาทบทวนฝึกสอนซ้ำ หรือ take other action ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นคือหลักการ ต้องเอาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการกำหนดอายุใบขับขี่ ข้อกำหนดไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำอย่างไร ดังนั้น การกำหนดอายุใบขับขี่มันก็ไม่ผิด แต่อายุใบขับขี่จะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องกำหนดขึ้นเอง ซึ่งก็ควรจะมีคำตอบว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้น

จากประสบการณ์ ลองทำอย่างนี้

1) สำหรับการรับพนักงานใหม่ :

        1.1 กำหนดความรู้ และทักษะที่จำเป็นขึ้นมา เช่น มีประสบการณ์ขับรถยกมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี วัดผลด้วยหนังสือรับรองการทำงาน และทดสอบภาคปฏิบัติ ด้วยหัวหน้างาน หรือ outsouce ผู้ชำนาญการ

        1.2 กำหนด KPIs สำหรับการประเมินผลงานในรอบระยะเวลาทดลองงาน โดยวัดจาก อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ต่อ ชั่วโมงการทำงาน / จำนวนครั้งที่นำรถยกเข้ารับการ Preventive maintenance ตามระยะเวลา ฯลฯ หากผ่านก็ทำงานต่อไปได้ หากไม่ผ่านก็ต้องมา Refresh กันใหม่

2) สำหรับพนักงานที่ถูกฝึกให้เป็น พนักงานขับรถยก จะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้

         2.1 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ของการฝึกสอน forklift training ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

         2.2 มีจำนวนชั่วโมงการ OJT โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า .......... ชั่วโมง

เมื่อผ่านเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 จึงจะสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการ follow up ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ 1.2 หากผ่านก็ทำงานต่อไปได้ หากไม่ผ่านก็ต้องมา Refresh กันใหม่

รูปภาพประกอบ
เอกสารแนบ
download

กฏกระทรวง มาตรฐานความปลอดภัย เครื่องจักรปั้นจั่น หม้อน้ำ 2564

File size : 0.23 Mb | File type : .pdf | Download : 354

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด เหวี่ยง วีน ด้วย 6 วิธีเด็ด ทำแล้วดีชัวร์

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด ชอบเหวี่ยง ให้กลายเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่อยากเป็นคนขี้หงุดหงิดจนคนรอบข้างต้องเบือนหน้าหนี ก็ได้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแล้วจ้า

09/01/2563

แนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีที่คุณต้องรู้

ในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคน เมื่อมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เจ้านายของพวกคุณจะต้องเล็งเห็นความสามารถและต้องการผลักดันคุณให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อใช้ให้คุณถ่ายทอดความรู้ค..

05/01/2562

น้อมนำทำตามพระบรมราโชวาท “บทเรียนจากการฟัง”

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ นั้น มีเนื้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการฟัง ดังเนื..

10/12/2561

การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ

มีหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเรานี่มันช่างเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่พัฒนาเสียจริงๆ ทั้งที่มีความตั้งใจเริ่มต้นไว้ดิบดีแล้วก็ตาม.. เขาถึงได้บอกว่าก..

12/11/2561

โรคกลัวสังคม

เราทุกคนต่างเคยรู้สึกถึงความกังวล หรือไม่สบายใจในสถานการณ์ท่ามกลางสังคม บางทีคุณอาจจะเหงื่อแตกเมื่อต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่น หรือก่อนที่จะนำเสนองานใหญ่ให้ใครได้ฟัง หรือการพูดในที่สาธารณะหรือเดินเข้าไปใน..

06/11/2561

รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียลเล่นอย่างไร ไม่ให้ผิดกฏหมาย

รบ.คอมพิวเตอร์ปี 50 ( พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอ..

05/11/2561

“อะไรที่ดีต่อสังคม ถือว่าดีกว่าธุรกิจ” “ฟิลิปป คอตเลอร์” แนะทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณ

“คุณรู้ไหมว่าโลกนี้มีประชากร 7 พันล้านคน แต่การตลาดรับใช้เพียงแค่ 2 พันล้านคนเท่านั้น ที่เหลือยังไม่ได้ประโยชน์จากการตลาดเท่าไรนัก เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้ว..

19/10/2561

15 บุคลิกของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

"บุคลิก" และ "อุปนิสัย" ที่มีอยู่ภายในนักขายที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน และเพื่อให้คุณได้สำรวจตัวเองและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอุปนิสัยเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่าอาชีพนักขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกและลัก..

18/10/2561

การบริหารงานแบบองค์รวม

งานต่างๆ ในปัจจุบันนิยมมองงานทุกงาน แยกเป็นวิชาหรืองานออกเป็นส่วนๆ เช่น การเงิน ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ เป็กนต้น ทำให้ยุ่งยากในการทำงานแยกท่ละงาน การบริหารแบบองค์รวมจะเน้นวิธีก..

17/10/2561

เหตุผลของการให้และทำไมเราควรส่งต่อความโชคดีและโอกาสไปให้คนอื่นๆ

ในหนัง Designated Survivor ในตอนท้ายของ Season 2 Episode 5 จบด้วยบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่าง Kirkman กับ Alice Rowland จากความโชคดีที่ Kirkman รอดชีวิตจากการก่อการร้ายและได้เป็นประธานาธิบดี สิ่งที่เค้าพู..

11/08/2561

9 เทคนิคเรียกสติ วิธีทำงานให้ก้าวหน้า

งานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเร้าให้สติของชาวออฟฟิศ หลุดกระเจิงแทบทุก 5 นาที และด้วยเหตุที่ครึ่งค่อนข้างชีวิตของเราๆ ท่านๆ ต..

11/08/2561

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานร่วมกันยังไงให้มีความสุข

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนนั้นทำงานประจำกันซะส่วนใหญ่นะคะ เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้าเข้าทำงานในเวลาที่ทางบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ การอยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นส..

08/08/2561

ข้อคิดเสริมทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนเลยนะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ และเชื่อได้เลยว่ากว่าที่คนอื่นๆ จะก้าวเข้ามาดังจุดคำที่ว่าสำเร็จได้นั้นจะต้องผ..

08/08/2561

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ย่อมดีกว่าทำงานคนเดียว เพราะนอกจากคุณจะไม่สามารถปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แล้ว การทำงานคนเดียวอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่ออกว่า ก..

08/08/2561

การสื่อสารภายในองค์กร Communication in Organization

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหา..

30/07/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าแวดวงการเมือง แวดวงธุรกิจ แวดวงการศึกษา และแวดวงต่างๆ มักจะมีความเป็นผู้นำ มักจะมีความรู้ ความสามารถ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี ..

30/07/2561

Irisin: ฮอร์โมนจากการออกกำลังกาย

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงสามารถลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพดีได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาและป้องกันโรคได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีความสุข

"คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสี..

27/07/2561

ทำงานให้ได้มากกว่าเงิน

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทัศนคติที่หลายๆ คนมีต่องานที่ตนเองต้องทำ ว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำเงิน เพื่อนำเงินมาหาความสุข จริงอยู่ที่เราทำงานเพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย เนื่องจากสังคมของเ..

21/07/2561

10 ข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน

ชีวิตการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ยังมีความสุขดีอยู่มั้ย ปีนี้เราเจออุปสรรคปัญหาอะไร ได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไร จากการทำงาน ที่จะช่วยนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้บ้าง วันนี้มี 10 ข้อคิดดีๆ..

03/07/2561