Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Promotion

โปรโมชั่น

การเตรียมความพร้อมสู้หัวหน้างานมืออาชีพ

01/01/2562
816

   พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  และเกิดมีการลองผิดลองถูกในการทำงานอันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดผลกระทบในการทำงานและเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และองค์กรได้ ดังนั้นการที่จะคัดเลือกพนักงานเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้างานจึงควรมีการเตรียมตัวความพร้อมให้กับพนักงานในการที่จะรับบทบาทหน้าที่หัวหน้างานในการบริหารจัดการและการบังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
    หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานที่กำลังจะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มีการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของตนเองและเรียนรู้ทักษะการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมีเพื่อสามารถเริ่มปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายได้ทันที
 

BACK

โปรโมชั่นอื่น ๆ

อบรมออนไลน์

สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในหลักสูตรที่สนใจที่หมายเลย 062-567-8524,098-789-4524

26/07/2564

หลักสูตรบรรยายโดย อ.สมศักดิ์ชัย 2020

หลักสูตรบางส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่อาจารย์สมศักดิ์ชัยบรรยายเป็นประจำ

01/01/2562

โบว์ชัวร์หลักสูตรของ วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

27/03/2560

การสอนงานแบบ OJT

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/01/2562

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หลักสูตรแนะนำ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหร..

12/07/2559

“WHY” Wisdom Max Center

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our best practice providing to Customer)

22/04/2558

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมในกรุงเทพ ได้เข้ามาห้องอบรมสายและ..

22/04/2558