Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (Individual Development)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Mobile Crane Operator Training)

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจ..

18/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ซึ่งทั้งหมดนี้องค์กรสามารถนำไอทีเ..

07/01/2559

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุมคุณภาพจะทำได..

11/07/2560

แนวคิดและเทคนิคการจัดการแบบลีน และ VE (LEAN and VE Management)

ลีน (Lean) เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาลดความสูญเปล่าเท่านั้น โดยปรัชญาองค์กรแห่งลีนจะมุ่งปรับปรุงในทุกส่วนขององค..

30/09/2560

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้นั้นก็คือการทางานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพนั้นเอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลา..

20/11/2560

การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective - MBO)

Management by Objective หรือ MBO เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานและเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุนและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเองฉะนั้น ความสำคัญของการวางแผนและการควบ..

02/04/2562

การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

บุคลากรของบริษัทคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการที่บุคลากรของบริษัทจะช่วยกันทำงานและพัฒนางานให้บริษัททำได้ตามเป้าหมาย บุคลากรของบริษัทจะต้อองพร้อมใจกันที่จะทำงานและเสียสละ ทุ่มเท เพื่อบริษัทอย่างเพียงพอ ในการจะทำให้บุคลากรของบริษัท เห็นความสำคัญของตนเองที่มีต..

05/09/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Stationary Crane Re-Training)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตา..

07/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐาน..

07/01/2559

การจัดทำแผนการควบคุม Control Plan

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหาร เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทา..

18/02/2560
จำนวนทั้งหมด รายการ