Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • B.A. Political Science คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( RU )

 • M.B.A. (M.Org.M) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( SPU )

 • MMM. คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • Mini Master in HRM คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU )

ประกาศนียบัตรอื่นๆ

 • Certified – Mindfulness Coaching; Coaches Association of Thailand (Thai Coach)
 • Train the Professional Trainer – Master Classes(People Dynamic, Trainer MAX, Prosper88)
 • หลักสูตรเสริมทักษะความสามารถในการวินิจฉัยสถานประกอบการ, กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์, กระทรวงแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ,   NPC Safety & Environment Service;   2542
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, NPC Safety & Environment Service;   2550
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร, ปิ่นทองกรุ๊ป ; 2551
 • คณะกรรมการตรวจสอบโครงการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร, กลุ่มปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์

การทำงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม  Wisdom Max Center
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ( Leadership Trainer)
 • โค้ชด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership Coach )
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Enterprise Diagnosis Consultant) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relations Consultant ) กระทรวงแรงงาน
 • อาจารย์พิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3
 • อาจารย์พิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
 • วิทยากรพิเศษสถาบันฝึกอบรม People Dynamic
 • วิทยากรพิเศษสถาบันฝึกอบรม C-Success Solutions
 • วิทยากรพิเศษสถาบันฝึกอบรม Training 2 Goal
 • วิทยากรพิเศษสถาบันฝึกอบรม Inspire Training & Service

ประวัติการทำงานในอดีต

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด,  เป็นเวลา 11 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์, เป็นเวลา 5 ปี
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์, บริษัท วาย. เอส. เอส. (ประเทศไทย) จำกัด   เป็นเวลา 6 ปี

หลักสูตรที่บรรยาย

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Supervisory Skills )
 • หัวหน้างานยุคใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ  ( Professional Supervisor)
 • เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา ( Supervisory Techniques)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development )
 • เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( New Supervisor Preparation)
 • ก้าวสู่หัวหน้างานมือใหม่ ( Way to new Supervisor )
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Labor Law)
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Effective Communication for Organization Successful )
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Teamwork for Success )
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน (Human Relations in Organization)
 • การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem & Decision Making)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ( Modern Human Resources Management)
 • การสรรหาว่าจ้างแบบมืออาชีพ (Professional Recruitment )
 • มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labor Standards)
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ( Train the Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skills)
 • เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ( On the job training)
 • การสอนงาน สั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน ( Coaching, Assignment, Delegation & Follow up )
 • ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและยอมรับ ( Be Excellent Employee )
 • เทคนิคการทำงานแบบมืออาชีพ ( Professional Work for Success )
 • เทคนิคการเป็นพนักงานมืออาชีพ ( Professional Staff )
 • การสร้างจิตสำนึกความรักและภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
 • การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ( Safety Awareness )
 • สารเคมีอันตรายและซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล ( Hazard Chemical & Spill)
 • ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างทั่วไป ( Work safety for New Employee & General Employee)
 • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( Energy Saving & Environment Awareness)
 • การคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

ประวัติการฝึกอบรม

- The new HR Organization                                               - การวางแผนภาษีและสวัสดิการพนักงาน

- กลไกเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์                                - แนวโน้มการปรับค่าจ้างเงินเดือน
- การคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ                                             - เทคนิคการกระตุ้นและพัฒนาทีมงาน
- วิธีเปลี่ยนสภาพการจ้างงานและแก้ไขข้อบังคับการทำงาน            - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร                                       - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน         - KPI & Balance Scores Card
- การเขียนระเบียบ ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรมนุษย์                - การข่าวเพื่อความมั่นคง
- เทคนิคการปรับค่าจ้างประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ                      - การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกิจการ
- การจัดการงานบริหารบุคคลให้ประสบความสำเร็จ                       - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
- การจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย                                              - 5 ส.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน                              - จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
- เทคนิคการบริหารคนเก่ง คนดีและแผนการสืบทอดตำแหน่ง         - กฏหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
- การสอนงานให้ได้ทั้งใจทั้งงาน                                                 - กลยุทธ์การพัฒนารักษาคนเพื่อเพิ่มผลงาน
- การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคล     - Train the Trainer
- Professional Trainer                                                       - 35 ประเด็นข้อผิดพลาดทางกฏหมายแรงงาน
- เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน                                 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- ภาวะผู้นำทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
- Professional Presentation                                              - Creating Professional Presentation by PowerPoint 2010
- Excel for HRISO/TS16949                                              - Requirement and Internal Auditor
- ISO 22000 Requirement                                                - HACCP / GMP Requirements and Internal Audit
- BRC Requirement and Internal Audit                            - Business Strategic
- Business Model Canvas

  บริษัทฯที่เคยใช้บริการสถาบันและเชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

 • Celestica (Thailand) Rayong
 • Dikio Nishikawa (Thailand)
 • Three Bone VIV (Thailand)
 • บ.อู่กรุงเทพ จำกัด
 • Toyota Bushoku  Siam Metal
 • Quality First Center
 • Kellogg Thailand
 • Cold Coat (Thailand ) Ltd.
 • Fuji Xerox Eco Manufacturing
 • TOYO Filing International
 • Honjo Metal (Thailand)
 • Tanatech Chemical (Thailand)
 • Siam Steel Mill Services
 • Toshiba Carrier
 • Asian Maruishi
 • YAMATO Polymer (Thailand)
 • Alji NYK Logistic (Thailand)
 • Tanaka Rei (Thailand)
 • Pioneer Ayutthaya
 • บจ.มัตสึโมโตะ โคซัน(ไทยแลนด์)
 • Waste Management Siam
 • Maptaphut HPPO Manufacturing
 • Air International Terminal Systems
 • โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา
 • Thai Poly Acetyl
 • Easy Buy Public Company
 • Johnson Control & Summit Interior
 • ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • Thai Poly Carbonate
 • โคเบียว (ไทยแลนด์)
 • KDI Service & Technology
 • ออยล์เลส (ประเทศไทย)
 • J-TECKT Eastern Seaboard Rayong
 • Sharp Appliance (Thailand)
 • Hitachi Automotive Systems Korat
 • ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)
 • ARB Off Road Accessory
 • Nishi-Yori Thailand
 • Thai Rebirth
 • Chem Tech Innovation
 • Rajchathani Hospital
 • Sanyo Kasae (Thailand )
 • Delta Electronic Public
 • THAICOM (Public)
 • Geodis (Thailand)
 • TI Automotive
 • International Casting Product
 • Thai Metal Tech (Thailand)
 • Srixon Sports Manufacturing (Thailand)
 • Mitsui Hi-Tech Ayuthaya
 • Atryze (Thailand)
 • Central Metal (Thailand)
 • NPC Safety & Environment
 • SCG Chemicals Rayong
 • Mazda Power Trane
 • Union Auto Parts (Thailand)
 • Shigaru (Thailand)
 • PANASONIC (Khon Kaen)
 • LENSO Wheel (Thailand )
 • Thai Med Hi-Tech Prachinburi 
 • Etsumitech(Thailand)
 • Diki Aluminium Industry (Thailand)
 • Chem Tech Innovation Limited
 • THK lithium (Thailand)
 • NIKEI MC Aluminium (Thailand)
 • RYOBI Di-casting (Thailand)
 • MC Metal Service (Asia) MSAT
 • Mutsumoto Kosan (Thailand)
 • Thai Rebirth
 • Nishiyori (Thailand)
 • NRB Bearing
 • Air International Thermal Systems
 • LIBHERR (Thailand)
 • Summit Osuka (Thailand)

รูปภาพประกอบ

เอกสารแนบ

download

ประวัติวิทยากร อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ WMC2023 Mgm OHS

File size : 1.45 Mb | File type : .pdf | Download : 80

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน