Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

ประวัติการศึกษา

 • ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกวิเคราะห์และบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : NIDA

ประวัติงานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
 • กรรมการ สมาคม ThaiTPM

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิศวกรโครงการ บริษัทในเครือ เซ็กโก้
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม TPM, ซ่อมบำรุง, ประกันคุณภาพ
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิต บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาในโครงการภาครัฐ

 • (2555-2556) ที่ปรึกษา/วิทยากรโครงการ ผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานในระบบสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
 • (2557) ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานไทย ผู้สนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
 • (2558) ที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน(ประเภทบริหารอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน) กระทรวงพาณิชย์
 • (2559) ที่ปรึกษาโครงการสุดยอด เอสเอ็มอี จังหวัด (SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • (2559) ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่บรรยาย และให้คำปรึกษา

 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM)
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM)
 • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focus Improvement (FI)
 • การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why-Why Analysis
 • PM Analysis สู่ เครื่องเสียและของเสียเป็นศูนย์
 • การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • 6 Modules for TPM
 • เทคนิคการบริหารงานและแก้ปัญหางานด้วย PDCA (PDCA Management)
 • กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC)
 • QC 7 Tools / New QC 7 Tools
 • ความสูญเสีย 7 ประการและการลดต้นทุน (7 waste and Cost Reduction)
 • 5ส เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ในองค์กร
 • ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement)
 • กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)
 • เทคนิคการผลิตสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
 • การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Control Management
 • การบริหารโครงการ Project Management
 • 8D report (Automotive CAPA Report)
 • 5P report (Honda CAPA Report)
 • จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
 • จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Conservation & Environment Awareness)
 • จิตสำนึกความปลอดภัย & KYT  (Safety Awareness & KYT)
 • จิตสำนึกระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO22000 (GMP,HACCP,ISO22000 Awareness)
 • จิตสำนึกการดูแลและใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery Awareness)
 • เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
 • การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ (Cost of Quality Analysis)
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis)
 • ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka -Yoke Error Proofing)
 • เทคนิคการจัดทำ KPI & Action plan

บริษัทที่เคยบรรยายและให้คำปรึกษา

กลุ่มทั่วไป

 • Grand Line Innovation (Construction)
 • River Engineering Co.,Ltd (Construction)
 • RM central metal work (Machine Part)
 • Solex International (Key)
 • Astute Devolopment (Import Value Pressure)
 • Willich services & construction (Construction)
 • SADESA (leather)
 • Fashion Island (Department store)
 • Bangkok Decoration Public Company Limited (Interiorcontactor)
 • Pandora Production Co., Ltd. (Jewelry)
 • Uni Thai (Shipyard)
 • BMTP (Logistic , Warehouse and Sea port)
 • Metropolitan Waterworks Authority (กปน.)
 • COBRA International Co., Ltd (surfboard , Canoe)
 • Dowel tech (Thailand) Co.,Ltd (ซ่อมปั้มแรงดันสูง)
 • Long beach Cha-Am Hotel Co.,Ltd
 • Srisakate Desing & Constructure Co.,Ltd (อิฐมวลเบา)

กลุ่มโลหะ&พลาสติก & ยาง

 • Juthawan Group (Steel)
 • TCRSS : Thai Cold Rolled Steel Sheet (Steel)
 • Siam Yamoto Steel (Steel)
 • Magotteaux Co.,Ltd (grinding media)
 • Thai Steel Pilpe Industry Co.,Ltd
 • ThaiScanTube (fluoropolymertubing)
 • Vinyltec Industry (PVC Compound)
 • Sahaviriya Steel Industries (steel)
 • SumiRubber Thai Eastern (Rubber)
 • Thai OPP (Film)
 • M&P world (Rubber Toy)
 • Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
 • Meyer Industries Co,.Ltd(Kitchen ware)
 • United Aluminium Industry Co.,Ltd.
 • Nagano Co.,Ltd
 • Basell Advanced Polyolefins (Thailand) Co. Ltd. (Plastic)
 • Thai Uleten Plastic Co.,Ltd (Plastic)
 • Sub Product Co.,Ltd
 • Enshu molding products Thailand co. ltd
 • Kadkal Co.,Ltd
 • Lintec Thailand Co.,Ltd
 • Siri Wattana plastic Co.,Ltd

กลุ่มยานยนต์

 • New Somthai Motor Work
 • Able Sanoh Industries
 • Alphacast  Thailand
 • Thai Kikuwa
 • TS Motor
 • Kawabe  Technoplas(Thailand)
 • ST. Metal Part
 • ARB
 • CB tact
 • Summit  Showa Manufacturing
 • T.KrungThai Industries
 • Yarnapund
 • YS. Pund
 • Yokohama Tire Manufacturing (Thailand)
 • Thai Bridgestone Company limited
 • Yuasa Battery Thailand
 • GS Yuasa Battery
 • PS.Pound
 • Siam Pan Group
 • NHK Spring (Thailand)
 • SSK Kolakarn
 • Thonburi Autumotive Assembly Plant
 • SAIC Motor - CP
 • Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts
 • H-One Part Sriracha
 • Tokai riki
 • JTEKTO
 • SamMitr Motor Manufacturing
 • Polyvision Precision Mould (Thailand)
 • Ladvik (Thailand)( Hose Clamp)
 • Saga Fastener (Thailand) (Bolt&Nut)
 • Kuao Leng (Thailand)(Bolt&Nut)
 • Thai Mihara Co.,Ltd.
 • Daikyo Corporation (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Fukoku Co.,Ltd
 • Thai ikeda manufacturing co. ltd.
 • AAPICO plastics public co. ltd
 • EOI Part Co.,Ltd
 • Dyna Metal Co.,Ltd
 • Kultorn Metal Products Co., Ltd.
 • Mitsubishi Turbocharger Asia
 • Kuboto engine (Thailand) Co.,Ltd.
 • Fuserachi (Thailand) Co.,Ltd.

กลุ่มไฟฟ้า

 • Racer Wire Work
 • NPS Nature Power (Double A Group)
 • HMT: Hitachi metal
 • Bangkok Cable
 • Sony
 • Bangkok Telecom
 • Cannon Hi-Tech (Thailand)
 • Fabrinet
 • Donalson (USA)
 • Tong Cheng Electric Cable and Wire
 • Electrical and Electronics Institute
 • Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.
 • Mitsubishi Electric Automation (Thailand)
 • KCE Technology Company Limited
 • Daikin Industries (Thailand) Ltd.
 • Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.
 • JVC Kenwood electronic (Thailand) Co.,Ltd.

กลุ่มงานพิมพ์และสิ่งทอ

 • Rungsilp Printing (1977)
 • T.Son TradeMark
 • D-Conceit
 • NetTo Industry (Net)

กลุ่มอาหาร & บรรจุภัณฑ์

 • C&A  , ThaiCoconut
 • A&N food
 • Primaham (Thailand)
 • Agripac Manufacturing
 • Thai Pineapple Canning Industry
 • Berli Jucke Food
 • ChockSamut Marine
 • SeeFah Restaurant
 • Thai Foods Feed Mill Co.,Ltd (สุพรรณบุรี , ปราจีนบุรี)
 • SPM Feed Mill Co.,Ltd
 • Micro Innovest Co.,Ltd.
 • LPB Feed Mill Co.,Ltd (ปราจีนบุรี)
 • F&N Ice cream
 • Greenday Co.,Ltd
 • Thai sun food Co.,Ltd
 • M water Co.,Ltd (Sprinkel)

กลุ่มเคมีและยา

 • PCV Chemical
 • Siam Chemical  Industry
 • Aditya Birla Chemical (Thailand)
 • Siam Pharmaceutical Co., Ltd
 • Thai Central Chemical Public Company Limited (fertilizer)

                                      

เอกสารแนบ

download

Profile Trainer อาจารย์ พิสิษฐ์ อุษยาพร - WMC

File size : 0.41 Mb | File type : .pdf | Download : 522

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน