Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA. (NIDA)
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ Kaiser Training Leadership.
 • ที่ปรึกษา HILL Training & Development.
 • อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
 • วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติจำกัด
 • วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 • วิทยากรประจำ Brain Asset
 • วิทยากรประจำสภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
 • และโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการแต่งตั้งใหม่
 • สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานอนุกรรมการชุดที่ 3 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2543)
 • ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ (พ.ศ.2543)
 • ผู้จัดการสาขาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (พ.ศ. 2535 – 2541)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาเซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(พ.ศ. 2532 – 2540)
 • อาจารย์พิเศษปริญญาตรี/ โทภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2534 – 2540)

หลักสูตรที่บรรยาย

 • หลักสูตร Feedback and Self Evaluation
 • หลักสูตร Power Team Integration :Striving to Excellence (Walk Rally)
 • หลักสูตร เทคนิคการให้คำปรึกษา
 • หลักสูตร เทคนิคการประชุมในธุรกิจ
 • หลักสูตร เทคนิคบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์
 • หลักสูตร เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร เป็นผู้นำ...ต้องนำให้ได้งานและได้ใจ
 • หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
 • หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจทางการบริหาร
 • หลักสูตร การขายแบบให้คำปรึกษา
 • หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ
 • หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการสมัยใหม่เชิงบูรณาการ
 • หลักสูตร การฝึกอบรมเป็นวิทยากร 2 วัน (Training The Trainer Course)
 • หลักสูตร การพัฒนา EQ เพื่อความสุขความสำเร็จในงานและชีวิต
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร การสร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การสอนงานสำหรับผู้บริหารหัวหน้างานยุคใหม่
 • หลักสูตร การสั่งงานมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน
 • หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและการทำงานเป็นทีมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ 2 วัน (How to be a Leader.)
 • หลักสูตร กิจกรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผล (เพื่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน)
 • หลักสูตร คิดและทำงานเชิงรุกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ
 • หลักสูตร คุณลักษณะของผู้ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง 2 วัน (Principle Characters of Highly Successor.)
 • หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management Course.)
 • หลักสูตร ทักษะนำเสนออย่างมืออาชีพ 2 วัน (Presentation & Personality Skills Development.)
 • หลักสูตร หัวหน้างานที่สมบูรณ์แบบ 2 วัน (The Supervisor. )

องค์กรและสถาบันต่างๆที่รับเชิญเป็นวิทยากร โดยสังเขป                 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กันยงอีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคนดอล์-แกมมาตรอน จำกัด
 • บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์จำกัด
 • บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด(มหาชน)
 • บริษัท แชมป์เอช จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
 • บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - 7-Eleven
 • บริษัท ซี พี เอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ซี.เอส.ไอ.กรุ๊ป
 • บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โซนี่ โมไบล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดรีมทอย จำกัด
 • บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ จำกัด
 • บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน )
 • บริษัท ทีมกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
 • บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน )
 • บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)เครือบริษัทไทยออยล์
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนกูล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท บาบีคิวพลาซ่า จำกัด
 • บริษัท บี ฟู้ด จำกัด บริษัทในเครือเบทาโกร
 • บริษัท บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทในกลุ่มวี.เอส
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO GROUP)
 • บริษัท พานาโซนิค ออนดัสเตรียลดีไว
 • บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟาร์มาสัน จำกัด
 • บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไฟรส์ (1994) จำกัด
 • บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ จำกัด
 • บริษัท มินิแบกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
 • บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 • บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท รุจา คอปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค)
 • บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอลอ ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ออฟติมอลเทค จำกัด
 • บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด
 • บริษัท อีเมอร์สันอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอส ซี จี ดาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอคุมุระเมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอจิเปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท แฮฟส์เบอร์ก จำกัด
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จำกัด
 • บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอลแอฟฟลายเออร์ (ประเทศไทย)
 • บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชรจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 • บริษัท กันตนา อะนิเมชั่น จำกัด
 • บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท คิวทูเอส จำกัด
 • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แคร์วันอินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท โจตันไทย จำกัด
 • บริษัท เชโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดำรงราชานุภาพ
 • ศูนย์บริการวิทยาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถาบันเกษตราธิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย
 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สภากาชาดไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
 • สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
 •  บริษัท เชลล์ออโต้เชิร์ฟ(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซิลแมทธ์ จำกัด
 • บริษัท ซี พี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีอาร์อินดัสเตรีลเซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท ซีเอสล๊อกซอินโฟ จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลเรสตรอรองส์กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท โซนี่ดีไวซ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดัสมิลล์ จำกัด
 • บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
 • บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดีทแฮล์มเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โตโยอิ้งค์โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทรานซีโลจีสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทรานสโปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 • บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
 • บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
 • บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ทีดีเค(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
 • บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท จำกัด
 • บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิค คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
 • บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
 • บริษัท มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
 • บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท รีกัลจิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
 • บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วิวเทคเอเชีย จำกัด
 • บริษัท เวิลด์คลาสเร้นท์อะคาร์ จำกัด
 • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด
 • บริษัท สยามเอชอาร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท สยามเอแอนด์ซี จำกัด
 • บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด
 • บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท อวิว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด
 • บริษัท ออโต้อัลลายแอนด์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท อะโกรไลน์ส จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • บริษัท อารียา พร๊อพเพอตี้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์ไลฟ์จอห์นแฮนคอดประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิเนอร์ยีออโตโมทิฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตล (ระยอง) จำกัด
 • บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด
 • บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด
 • บริษัท เอ็น ที ยู (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็น อี ซี อินฟรอนเทียไทย จำกัด
 • บริษัท เอนไกไทย จำกัด
 • บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอส.ที.ไอ.ที จำกัด
 • บริษัท แอมเวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอเรียนตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด
 • บริษัท ไอ อี ซี เอ็ม จำกัด
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
 • บริษัท ฮิวแมน รีสอรซ์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท แฮเออร์ ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
 • โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
 • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล
 • โรงพยาบาล โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ
 • โรงพยาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน
 • โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลศิริราช ภาคอายุรศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา
 • ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายทันตกรรม
 • Safe Fertility & PGD Center
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
 • สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
 • หอการค้าจังหวัดตาก
 • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • กรมชลประทาน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • การประปานครหลวง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
 • โครงการเกษตรกู้ชาติ
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย สหรัฐอเมริกาเพื่อกาวิจัย เกี่ยวกับสารแอมเฟ
 • ตามีนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ วัฒนาพรรณวดี (TUCAR)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

        

เอกสารแนบ

download

ประวัติอาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

File size : 0.22 Mb | File type : .pdf | Download : 1,766

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน