Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน(Production and Daily Management for Supervisor) NEW..อบรมพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันทางอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้น..

20/11/2561 - 20/11/2561