Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

Up Date กฎหมายแรงงานปี 2560 การจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและการบริหารผู้รับเหมาช่วง HOT.... วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560

กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า จัดทำสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี ก็ม..

27/07/2560

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ฉบับเข้าใจง่ายใน 1 วัน (APQP and PPAP in 1 Day) สัมมนาวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production..

28/07/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools HOT.. สัมมนา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนา QC Circle ให้ประสบความสำเร็จหรือหัวใจสำคัญของการดำเนิน QC Circle คือ QC TECHNIQUES หรือเครื่องมือ 7 อย่างในการทำ QC 7 Tools อันประกอบด้วย Check sheet, Pereto Diag..

09/08/2560

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้างานอัจฉริยะ) Suvervisory Skills (Genius Supervisor) อบรมศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 Hot Hot Hot...

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

25/08/2560 - 25/08/2560