Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness for productivity improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ..

02/03/2560

เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม Total Cost Reduction Activity

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให..

18/02/2560

การจัดทำแผนการควบคุม Control Plan ตามระบบ IATF16949

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหาร เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทา..

18/02/2560

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปลี่ยนมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคลมากกว่าการพัฒนางาน ในหลายองค์การ "คน" กลายเป็นทรัพยากรที่สูญเปล่า เพราะผู้..

02/02/2560

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT.

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ โดยการ Coaching การโน้มน้าว การสร..

01/02/2560

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุ..

01/02/2560

เทคนิคการสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน Standardization Work by Sen Tan Set

ในสายงานการผลิตของทุกองค์กรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วนั้น ความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการที่สม่ำเสมอของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกขององค์กร ด้วยการการวิเคราะห์และยืนยันกระบวนการด้วยจังหวะความต้องการของลูกค้า (Task Time) ให้สัมพันธ์กับรอบการผลิต (Cyc..

30/01/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่าง..

22/08/2559

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สถิติ ปัญหาประการนึงที่มักจะพบเจอใ..

06/08/2559

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสตร์และกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร โดยเชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อทำให้องค์กรมีศักยภา..

09/01/2559
จำนวนทั้งหมด รายการ