Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการขายและการบริการ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร (Personality Development for Trainer)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในแต่ละสายงานอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น แน่นอนที่สุด อาชีพการเป็นวิทยากร ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญ ที่ต้องสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวให้กับพนักงานทั้งองค์กรภายใน และองค์กรภายนอกได้เข้าพัฒนาตนเองในแต่ละหัวข้อ ..

13/03/2562

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน (Finance for Non-Finance)

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม โดยหลัก..

13/03/2562

เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Professional Close Selling Technique)

การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท และโดยส่วนใหญ่อุปสรรค และปัญหาที่ทำให้การขายไม่บรรลุผลสำเร็จก็คือขั..

09/03/2562

การอ่านและการแปรผล การสอบเทียบเครื่องมือวัด

การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ไม่มีองค์กรใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับและแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง ก็คือ การมีทรัพยากรที่มีคุณภาพและความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญ คือ บุคลากร และเคร..

09/03/2562

ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Mind Map Perspective)

Mind Map เป็นการรวบรวมความคิดที่มีในสมองของคุณให้ออกมาเป็นรูปธรรม มีแบบแผน เป็นระบบ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ให้กับสมอง โดยการถ่ายทอดข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทึกแบบรัศมี จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง สอดคล้องกับการทำงานของสมอง โทนี บูซาน (Tony Buza..

09/03/2562

การประเมินศักยภาพของการฝึกอบรมพนักงานตามตำแหน่งงาน (Skill Matrix) (Skill Matrix Technique)

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เป็นตารางที่ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถในการทำอยู่ในระดับใด เพื่อทำการประเมินผลงาน และใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป การกำหนดบริหารจัดก..

28/02/2562

การสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching Counseling and Performance Motivation Feedback)

ในภาวะปัจจุบัน องค์กรก็จะต้องพยายามฝึกอบรมและพัฒนาให้หัวหน้างานในทุกระดับโดยส่วนตัวมีความเป็นภาวะผู้นำ มีมาตรฐาน และสามารถเป็นแบบอย่างให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจ Coaching Counseling & Motivation ถ้าสอนงาน ให้คำปรึกษาได้ดี และจูงใ..

23/02/2562

การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน (Coaching for High Leader Performance in action)

ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ เพื่อให้ได้มาถึงการบรรลุเป้าหมายของผู้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในกา..

22/02/2562

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (KYT (Kiken Yoshi Training))

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของการทำกิจกรรม KYT และนำ..

21/02/2562

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined spaces)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู..

20/02/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ