Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์กรวิทย์ หล่มวงษ์

อาจารย์กรวิทย์   หล่มวงษ์

 

ประวัติการศึกษา

       ♦ ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ใหักับบริษัท Loyal PAC Limited

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท SP Thai Box

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท ICI Thailand

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท LG Thailand

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท Denso Thailand

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ใหักับบริษัท Nippon Seiki Thailand

       ► ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท Positron Engineering

       ► Senior Developer – ITS (American IT Company)

       ► Software Developer – Retail Information Service Central Retail Group

 

ประสบการณ์ด้านการอบรม    

  • ไทยโค้ช รุ่นที่ 3 ของสมาคมการโค้ชเพื่อวิถีไทย

  • ศาสตร์การโค้ช ทักษะ เครื่องมือ และกระบวนการด้านไลฟ์โค้ชจากเสมสิขาลัย

  • Non-violent Communication (NVC) โดย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

  • Facilitator & Knowledge Management –

  • Corporate Culture & People Engagement

  • Financial Literacy – The Money coach Thailand)

 

ความชำนาญเฉพาะด้าน

- กระบวนการการคิดเชิงระบบ  สำหรับการสร้างระบบกระบวนการเรียนรู้

- กระบวนการคิดเชิงระบบ สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software architecture)

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากจุดแข็ง

- People engagement

- การจัดการความรู้ส่วนบุคคล Personal Knowledge Management

- การทำ Focus Group

        - โค้ชส่วนบุคคลเพื่อดึงศักยภาพและพัฒนาจุดแข็งให้บรรลุเป้าหมาย

ประสบการณ์ด้านวิทยากรและกระบวนการ

⇔ วิทยากรหลักสูตร  ทักษะการคิดเชิงระบบผ่านเครื่องมือ Mind Map ให้กับบริษัท SPS

⇔ วิทยากรและโค้ชหลักสูตรสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการทำงานให้กับ Windmill Hotel

⇔ วิทยากรและโค้ชโครงการพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ไปสู่จุดแข็ง ให้กับบุคลลากร Change agent ของบริษัท Thaicom

⇔ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทบาทผู้จัดการให้กับ Bitec international trade and    
     exhibition center Thailand

⇔ กระบวนการถอดบทเรียนการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในการทำงานให้กับสำนักงานส่งเสริม
     สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)

⇔ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ การทำงาน การใช้งานระบบ SPOS ให้กับพนักงานในเครือ Central Retail Group

⇔ ทีมวิทยากรอบรมหลักสูตร Self esteem ของ Siam Kempinski Hotel Bangkok

⇔ ทีมวิทยากรโครงการพัฒนา Facilitator ของบริษัท SCG

⇔ ทีมวิทยาการอบรมพัฒนา Facilitator สถาบันพระปกเกล้า

⇔ ทีมวิทยากรโครงการพัฒนาหัวหน้าพยาบาล (CNO) มุ่งสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

⇔ ทีมวิทยากรงานกำหนดยุทธศาสตร์ แผนแม่บทชัยนาทเมืองจักรยาน

⇔ ทีมวิทยากรการประชุมสัมมนา เพื่อจัดทำ Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริตระดับประเทศ

⇔ ทีมวิทยากรถอดบทเรียนโครงการลดภาวะเด็กอ้วนในโรงเรียนระดับประเทศ

⇔ ทีมวิทยากรถอดบทเรียนโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

⇔ ทีมวิทยากรถอดบทเรียนและสรุปโมเดลต้นแบบ โครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบสุขภาพในสี่เขตพื้นที่สุขภาพ

⇔ ทีมวิทยากรถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อจัดทำหนังสือเรื่องเล่าเร้าพลัง โครงการ Palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

       

 

 

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน