Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

ประวัติวิทยากร

yesวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต

yesวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

yesประสบการณ์ในการทางานในองค์กรธุรกิจชั้นนากว่า 15 ปี

yesได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชั้นนาหลายแห่ง

 

ประวัติการศึกษา

smileyปริญญาโท ; บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการอุสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

smileyปริญญาตรี ; วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

smileyประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ; ช่างกลโรงงาน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

smileyประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ; ช่างกลโรงงาน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

smileyมัธยมศึกษา ; โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดทั่วไป, บริษัท เพอร์เฟค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด.
 • ผู้จัดทั่วไป, บริษัท เอบีพี อินเตอร์เทค จำกัด.
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด.
 • อาจารย์พิเศษ, คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (การจัดการการผลิต,การจัดการคุณภาพ)
 • วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต, บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด. (สมบูรณ์กรุ๊ป)
 • วิศวกรการผลิต, บริษัท แอลจี ศรีไทย อินโฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด.
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม)
 • วิทยากรพิเศษกลุ่มวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกลุ่มวิชาการจัดการด้านคุณภาพ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยากรด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต.

วุฒิบัตรและเกียรติประวัติ

 • วุฒิบัตร “Lean Manufacturing Programs”, Association for Manufacturing Excellence (AME), Canada.
 • วุฒิบัตร “Kaizen and Zero defect advance programs”, Interroll Engineering center, Germany.
 • วุฒิบัตร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949”, Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd.
 • วุฒิบัตร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute).
 • วุฒิบัตร “The Manager” รุ่นที่ 69 , สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
 • วุฒิบัตร “บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร” รุ่นที่ 9 , บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด
 • วุฒิบัตร “Internal Auditor for ISO9001:2008”, by SGS (Thailand) Limited.
 • วุฒิบัตร “Total Quality Management : TQM, by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute).

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในการบรรยาย

 • การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 5ส.
 • การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี และ ไคเซ็น (5S. , QCC and Kaizen for Implementation)
 • การจัดการระบบจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management)
 • เครื่องมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากลเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การลดต้นทุนด้วยการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing for Cost reduction)
 • ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production System : TPS)
 • การจัดการองค์กรด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean manufacturing)

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบรรยายหลักสูตร

Productivity Management

 • หลักสูตร “5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน” (5s for Productivity and Implementation)
 • หลักสูตร “เทคนิคการยกระดับการตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5 ส. สาหรับคณะกรรมการ 5ส.” (Internal Audit 5s.)
 • หลักสูตร “กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและลดการสูญเปล่า” (Kaizen  for Work Improvement)
 • หลักสูตร “เทคนิคการค้นหาและแนวทางลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7+2 ประการ” (7+2 Wastes for Cost Reduction)
 • หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น” (Visual System)
 • หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์”' (PM Analysis)
 • หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยระบบ TPM” (Effective OEE step to TPM)
 • หลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques)

 

Quality Management

 • หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลูกจิตสานึกที่ดีในงานด้านคุณภาพ” (Quality Awareness)
 • หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ” (Cost of Quality) และเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • หลักสูตร “เทคนิคจัดการกระบวนการและการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือด้านคุณภาพ 7 ชนิด” (QC 7 tools)
 • หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke)
 • หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็นศูนย์” (Zero Quality Control - ZQC)
 • หลักสูตร “การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” (Quality Sustainable Development)
 • หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (QCC for Improvement)
 • หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขงานด้านคุณภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making)
 • หลักสูตร “การเตรียมและจัดทำเอกสารแผนวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น (FMEA) และแผนควบคุม (Control plan)”
 • หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกาหนด ISO/IATF16949”
 • หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (APQP) และการพิสูจน์ยืนยันรับรอง (PPAP) ตามข้อกาหนด ISO/ IATF 16949”

 

Business Management

 • หลักสูตร “การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสาหรับหัวหน้างาน” (Production control and Cost Management)
 • หลักสูตร “กลยุทธ์และบทบาทผู้นำการบริหารกระบวนการผลิต” (Modern Production Management)
 • หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” (Purchases Management)
 • หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Inventory Management)
 • หลักสูตร “การสร้างสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping : VSM)
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนการผลิตภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ” (Strategic and Aggregate Production Planning)
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just In Time : JIT)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

mailการบรรยาย-สาธิต เนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งภาพและวีดีทัศน์ประกอบการยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ที่ประสบผลสาเร็จ

mailกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) สาหรับการฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมการระดมสมองและ

การทำงานเป็นทีม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

enlightenedผู้บริหาร

enlightenedผู้จัดการ

enlightenedหัวหน้างาน

enlightenedพนักงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

enlightenedบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

จานวนผู้เข้าอบรม

smiley ไม่เกิน 30 คนต่อหลักสูตรต่อรุ่น หรือแล้วแต่ข้อตกลง

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

        smiley 1 วัน (6 ชั่วโมง) ต่อหลักสูตรต่อรุ่น หรือสามารถออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตาม
              ความต้องการของลูกค้าได้

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

download

อาจารย์พิทัพษ์พงษ์ จัตุชัย

File size : 0.44 Mb | File type : .pdf | Download : 191

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน