Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Promotion

โปรโมชั่น

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

12/07/2559
2,100

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้      ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การประสานงาน แรงงานสัมพันธ์และผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก หาก “หัวหน้างาน” ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทั้งเรื่องทักษะการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานซึ่งรวมไปถึงกรอบความคิด ( Mind set) ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ทำให้มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรและหน่วยงานนั้นๆ

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้กับบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ กรอบแนวคิด (Mind set) ทัศนคติ (Attitude) การรู้จักตนเอง (Self-Approach) และเทคนิคการทำงาน (Supervisory Techniques) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะที่ดีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารและองค์กร

 

 

BACK

โปรโมชั่นอื่น ๆ

อบรมออนไลน์

สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในหลักสูตรที่สนใจที่หมายเลย 062-567-8524,098-789-4524

26/07/2564

หลักสูตรบรรยายโดย อ.สมศักดิ์ชัย 2020

หลักสูตรบางส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่อาจารย์สมศักดิ์ชัยบรรยายเป็นประจำ

01/01/2562

โบว์ชัวร์หลักสูตรของ วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

27/03/2560

การสอนงานแบบ OJT

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/01/2562

การเตรียมความพร้อมสู้หัวหน้างานมืออาชีพ

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

01/01/2562

“WHY” Wisdom Max Center

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our best practice providing to Customer)

22/04/2558

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมในกรุงเทพ ได้เข้ามาห้องอบรมสายและ..

22/04/2558