Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Promotion

โปรโมชั่น

การสอนงานแบบ OJT

01/01/2562
1,096

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การงานของตนและการที่จะทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วยังต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและการให้การศึกษาอบรมโดยการวิธีการสอนงาน โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงเรียกว่า On The Job Training หรือ OJT เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผล ทำให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้โดยตรง เรียกว่า การสอนงาน 

 

การสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็นวิธีที่ใช้ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับพนักงานใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เพราะผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริง มีครูฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การที่จะประสบผลสำเร็จของการฝึกอบรมย่อมขึ้นอยู่กับครูฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพื่อจะได้นำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

BACK

โปรโมชั่นอื่น ๆ

อบรมออนไลน์

สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในหลักสูตรที่สนใจที่หมายเลย 062-567-8524,098-789-4524

26/07/2564

หลักสูตรบรรยายโดย อ.สมศักดิ์ชัย 2020

หลักสูตรบางส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่อาจารย์สมศักดิ์ชัยบรรยายเป็นประจำ

01/01/2562

โบว์ชัวร์หลักสูตรของ วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

27/03/2560

การเตรียมความพร้อมสู้หัวหน้างานมืออาชีพ

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

01/01/2562

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หลักสูตรแนะนำ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหร..

12/07/2559

“WHY” Wisdom Max Center

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our best practice providing to Customer)

22/04/2558

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมในกรุงเทพ ได้เข้ามาห้องอบรมสายและ..

22/04/2558