Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Inhouse Traning

หลักสูตร

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่ (General safety, health and environment in the workplace)

05/09/2558
9,972

 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

(General safety, health and environment in the workplace)

 

 

หลักการและเหตุผล

            พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่กำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าทำงานใหม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

2. เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

3. เพื่อให้พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 หัวข้อการสัมมนา

enlightened ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1 ชั่วโมง 30 นาที)

enlightened กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(1 ชั่วโมง 30 นาที)

enlightened ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)

enlightened ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-Test) (15 นาที)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

รูปแบบการสัมมนา

  • การบรรยาย                                                                                                                          
  • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    

ระยะเวลาในการอบรม :  จำนวน 1 วัน เวลา  09.00-16.00          

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

- จอ LCD

- Flip Chart

- Microphone

- classroom and Workshop

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ Virtual Training

ด้วยสถานะการณ์โควิท-19 แพร่ระบาด ทางสถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จึงได้เปิดกรอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลาก่อนขององค์ก่อนของท่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏ..

12/09/2564

Microsoft Excel- Intermediate Level

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

16/03/2562

การสื่อสารและการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงาน (Japanese Communication and Working Style)

การทำงานกับองค์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม เป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ของคนในชาตินั้น ๆ ต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ สำหรับประเทศไทยแล้ว ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นน..

15/03/2562

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน (Finance for Non-Finance)

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหา..

13/03/2562

การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร สำหรับนักบัญชี

ทุกองค์กรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ จำเป็นจะต้องมีการบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบประจำเดือน หรือแม่แต่งบประจำปี การวางแผนภาษี ตลอดจนครบวงจรทางด้า..

19/02/2562

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม (Corporate Governance, Ethics, Moral for Employees)

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบ..

16/02/2562

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ (Communications Technique to Influencing Skills)

ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบัน ทักษะการพูดมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่หากทุกคนในองค์กรมีทักษะการพูดที่ดี พูดเจรจาต่อรอง พูดโน้มน้าวได้ดี จะยิ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้สา..

14/08/2561

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Techniques)

หลักการและเหตุผล ในองค์กรมีการทำงานร่วมกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการร่วมนั่งคุย ปรึกษาหารือกัน ร่วมตัดสินใจ นั้นคืออีกงานที่หนีกันไม่ได้ “การประชุม” ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารและ..

14/08/2561

การสรุปรายงานด้วย A3 แผ่นเดียว ( A3 Report )

โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโ..

30/07/2561

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็..

16/10/2560

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

การทำงานในทุกองค์กรต้องมีการประชุมหรือปรึกษาหารือในการทำงานกับหน่วยงานเดียวกันหรือจากต่างหน่วยงาน ซึ่งในระหว่างการประชุมหรือปรึกษาหารือกันนั้น บางกรณีต้องมีการจดบันทึกการประชุม การจัดทำวาระการประชุม โ..

28/09/2560

การใช้ Microsoft PowerPoint ขั้นสูง PowerPoint Advanced

การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ..

16/09/2560

Word 2010 Smart & Techniques

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขี..

16/09/2560

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4.0 SMART Supply Chain Management 4.0

“ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะโครงสร้างและรูปแบบทั้งระบบถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม..

02/09/2560

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)

สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่การซื้อ (Purchasing) ให้มีสินค้าคงค..

27/04/2560

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)

การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว..

20/04/2560

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต Quality Awareness for Productivity Improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึ..

02/03/2560

เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม Total Cost Reduction Activity

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒ..

18/02/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7Tools ( QC 7Tools for Cost Reduction )

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบทบาทสาคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Qual..

22/08/2559

การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพ..

07/01/2559

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

น “วิธีการซื้อ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักจัดซื้อต้องให้ความใส่ใจ เพราะเป็นจุดที่ชี้ขาดว่า จะซื้อของได้ตรงความต้องการและบริษัทโดยที่ได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่ งานจัดซื้อจะเชื่อมโยงไปถึงการบริหารสินค้าคงคลั..

21/10/2558

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน(Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

21/10/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development for Leader)

ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปล..

23/12/2557

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ Leadership with Teamwork for Success

การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่ม..

15/09/2561

การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรและลดต้นทุนแบบมีส่วนร่วมสู่ความสำเร็จ(Ownership Boost up and Cost Reduction for Success)

องค์กรของท่านเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?  พนักงานบางคนทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อยากเปลี่ยนแปลง  พนักงานบางคนขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน  พนักงานบางคนมีมุมมองหรือแนวคิดด้านล..

07/09/2563

หัวหน้างานมืออาชีพ PROFESSIONAL LEADER

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้ที่ดารงตาแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสาคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

30/10/2560

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT))

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/02/2560

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ 4.0 ),Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR 4.0)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

01/07/2559

การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรสู่ความสำเร็จ (Ownership Boost up for Success)

องค์กรของท่านเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?  พนักงานบางคนทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อยากเปลี่ยนแปลง  พนักงานบางคนขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน  พนักงานบางคนมีมุมมองหรือแนวคิดด้านล..

07/09/2563

หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ ยุค 4.0 High Powerful Leader in Era 4.0

หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ..

20/10/2561

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้อง..

23/12/2557

5 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ (5 Steps to Be Great Supervisor in Practice)

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

30/03/2562

การเตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ Preparation for New Professional Supervisor

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

20/04/2561

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรล..

20/11/2560

หลักสูตรสารเคมีอันตรายและซ้อมแผนระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ( Hazardous Chemical and Spill Management ) ครบพร้อมด้วยอุปกรณ์การสอนและวิทยากรมีความชำนาญ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินม..

07/09/2558

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ข..

15/09/2560

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย (Safety Working with Hazardous Chemicals)

สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ความเป็นอันตรายต่อ..

07/09/2558

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให..

10/10/2560

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Process Improvement by Cost Reduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการ..

12/04/2558

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skills)

ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึ..

05/01/2562

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety on Electric Works)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึ..

05/09/2558

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานมืออาชีพ) Supervisory Skills (Professional Leader)

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั..

25/09/2561

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) อุปกรณ์พร้อม วิทยากรมความชำนาญ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผ..

04/09/2558

10 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานเชิงปฏิบัติการ (10 Steps to Be Great Supervisor in Practice)

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

06/02/2562

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Technique)

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทางานมีความจำเป็นต้องเดินทางและขนส่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นไม่ว่าจะ ทางเครื่องบิน ทางเรือ ทางรถไฟ หรือทางรถยนต์ และจากสถิติที่ผ่านพบว่าอุบัติเหตุที่เก..

18/09/2558

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor)

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ใ..

18/12/2562

ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการนำไปใช้ (ISO 9001 : 2015 Requirements and Implementation)

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอ..

09/01/2559

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในองค์กร (Effective Communication for Organization Successful)

การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายหลาย..

27/04/2561

การบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น (Forklift Basic Maintenance for driver)

เนื่องจากปัจจุบันรถ Forklift ถูกจัดให้เป็นเครื่องจักรกลในการผลิตที่สำคัญ หากมิได้มีการควบคุมดูแลในเรื่องการขับขี่และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง รถ Forklift เกิดขัดข้อง ก็อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงาน อีกทั้งยั..

15/02/2562

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่ สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสั่ง มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน และอีกสาเหตุคือ หัวหน้างา..

12/04/2558

การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ( Ergonimics)

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่..

05/09/2558

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 Internal Quality Audit ISO 9001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในอง..

09/01/2559

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวล..

12/01/2561

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO9001:2015 (Risk & Opportunities Assessment of ISO9001:2015)

จากการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านคุณภาพ ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหน..

01/07/2563

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (KYT (Kiken Yoshi Training))

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่ว..

21/02/2562

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย (Forklift Operator Safety Training)

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อ..

04/09/2558

การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 Why

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

09/09/2560

ตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Internal Auditor ISO 45001 : 2018)

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ในการประเม..

03/11/2561

การสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีมเพือความสำเร็จขององค์กร Effective Communication Coordination & Teamwork for Success

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่“ถูกต้อง ชัด..

01/02/2562

การสื่อสารและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict Management)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชั..

10/09/2561

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Organizational Communication)

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั..

12/04/2558

ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety..

26/10/2561

การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis (Finding technique and solving problem by Why why analysis)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

11/11/2560

เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ Accident Investigation Report Technique

ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากการตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ก็ตามและ สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเส..

24/01/2561

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร The Motivation for Happy Working & Love Organization

เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บร..

22/07/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (Safety Work with High)

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง..

17/09/2558

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Root Cause Analysis

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก..

17/04/2560

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระ..

09/09/2560

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวก..

23/12/2557

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ..

18/09/2558

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดค..

09/01/2559

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต Strategy Production Planning and Control

กระบวนการวางแผนการผลิตภาพรวม (Aggregate Planning) นับว่าเป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีข้อกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้องค์กรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผล..

23/08/2560

การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 (Executives Communication in Era 4.0)

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้..

05/02/2562

หลักสูตร การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy&Environment Conservation Awareness

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายม..

16/09/2558

Internal Environmental Audit (IEA) ISO 14001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค..

09/01/2559

บริหารงานหน้างานด้วย 5 จริง และ 5 Why (5Gen 5Why)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปร..

07/04/2560

การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกันทั่วโลก Globally Harmonized System (GHS)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ 2555 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่ เ..

23/03/2562

การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและต้นทุนต่ำ(Documents Storage with Low Cost)

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็นถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารกา..

23/12/2557

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Modern Production Management for Cost Reduction and Productivity

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางและการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ม..

24/11/2560

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิด เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิด..

12/05/2561

หลักสูตร การสร้างความตระหนักในการทำงานด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

ในยุคการแข่งขันทางการค้าสูงปัจจุบัน สินค้าหรือการบริการของเราจำเป็นต้องมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า แต่หากในทางกลับกันเมื่อสินค้าหรือบริการของเรานั้น มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของลู..

03/10/2561

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined spaces)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว..

20/02/2562

ผู้บริหารยุคใหม่ มุ่งใส่ใจสู่คุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ(Quality Awareness for Executive)

ในยุคการแข่งขันทางการค้าสูงปัจจุบัน สินค้าหรือการบริการของเราจำเป็นต้องมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า แต่หากในทางกลับกันเมื่อสินค้าหรือบริการของเรานั้น มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของลู..

19/02/2563

การสร้างจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากป..

23/12/2557

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS(Behavior Based Safety) สู่เป้าหมาย Zero Accident

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอ..

17/09/2558

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ การ..

25/04/2560

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้า..

12/05/2561

การบริหารโครงการ (Project Management)

การบริหารโครงการ (Project Management) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ผ..

09/02/2562

การจัดทำแผนและการบริหารแผนงาน (Planning Management & Implementation)

การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การจัดทำแผนและการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคว..

13/07/2562

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ล..

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อั..

07/09/2558

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการก..

04/01/2559

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปร..

05/05/2561

เทคนิคการลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากคน (Human Error Management)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำ..

17/10/2561

กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process ( PPAP ,4th edition))

ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานยายนต์ IATF16949 มีความจำเป็นอย่างมากในห่วงโซ่ผู้ส่งมอบและหนึ่งในข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ core tools สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้น กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิตซึ่ง..

02/01/2563

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation for Work Successful)

เป้าหมายสูงสุดในการบริหารงานคือได้แก่การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สาคัญของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์การบริหารบุคคลที่เน้นในด้านการศึกษา..

11/02/2562

ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย Kaizen (Kaizen for Productivity and Successful)

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ..

04/09/2558

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ(SPC)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ..

06/08/2559

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวม..

10/10/2560

การตีความและการประยุกต์ใช้ OHSAS 18001:2007 (Requirement & Interpretation OHSAS 18001:2007)

มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational Health and Safety Management System – OH&S) OHSAS 18001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับและถื..

13/10/2560

ทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ Effective Speech and Personality Development for Leader

ปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลถือว่ามีบทบาทและมีความสำคัญยิ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที..

19/10/2560

การคิดบวกในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ( Positive Thinking for Success)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ..

22/12/2561

การคิดนอกกรอบเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Think Out of the Box for Success)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำงานเป็นทีม ย่อ..

01/02/2562

การประเมินศักยภาพของการฝึกอบรมพนักงานตามตำแหน่งงาน (Skill Matrix) (Skill Matrix Technique)

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เป็นตารางที่ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถ..

28/02/2562

ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (Way to be a Leader)

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อนโดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณเป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเอ..

12/04/2558

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง Risk Management

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

05/09/2558

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ CBI อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Competency Based Interview Training Course)

HR ยุคใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้และมีอิทธิพลในการปรับฐานกำลังด้านบุลากรของบริษัท โดยมีการตัดสินใจที่ชัดเจนสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาใหญ่ที่ส..

09/01/2559

Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Introduction to Six Sigma

Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหม..

24/04/2560

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Psychology of Management & Motivating Techniques

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่..

09/11/2560

การจัดการข้อขัดแย้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (Conflict Management for Work Relations)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการข้อขัดแย้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานและการสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้..

07/02/2562

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร (Personality Development for Trainer)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในแต่ละสายงานอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น แน่นอนที่สุด อาชีพการเป็นวิทยากร ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญ ที่ต้องสื่อสาร ถ่ายทอด..

13/03/2562

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง เรือ รถปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

09/03/2559

การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสอนงานและให้คำปรึกษา Leadership development in Coaching & Mentoring

ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสน..

02/02/2560

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น Visual System

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)

T E A M ตัวอักษรแต่ละตัวถูกย่อมาจากคาว่า Together + Everyone + Achievement + More แปลเป็นภาษาไทยว่า ”เมื่อทุกคนร่วมมือกัน ความสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้น” แน่นอนว่าองค์กรที่เวิร์ค มาจากทีมงานที่เวิร์ค ทีมงา..

15/03/2561

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

การเสริมสร้างความสาเร็จและประสิทธิผลจากการทางานที่ดีขึ้นในองค์กร ไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของบุคลากรเพียงปัจจัยเดียว แต่หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญ คือ ความสามารถในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใ..

23/06/2561

การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล (Analytical for Systematic Thinking)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ ..

12/02/2562

การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน (Coaching for High Leader Performance in action)

ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสน..

22/02/2562

การอ่านและการแปรผล การสอบเทียบเครื่องมือวัด

การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ไม่มีองค์กรใด ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับและแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งสิ่งสำคัญส่วนห..

09/03/2562

หลักสูตร การทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส. 5S for Work Safety Improvement

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สา..

04/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นขาสูง ปันจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

04/09/2558

การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ Personal Productivity

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งได้วางยุทธศาสตร์..

09/01/2559

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by Poka Yoke)

จากการแข่งขันสูงทางธุรกิจในปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งได้นำเอาปรัชญาการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) มาใช้ คือความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพ..

28/04/2560

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เ..

06/10/2560

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เห..

19/06/2561

ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง Proactive Leader for High Performance Team

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการท..

11/10/2560

การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Control Practices

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบค..

21/12/2560

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มี..

12/04/2558

5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร (5S for Organization Improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น องค์กรต่างๆต้องยอมรับสถานการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งค่อนข้างสูง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสามารถในก..

12/04/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

24/09/2558

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึก..

07/01/2559

กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 5S for Productivity and Work Safety Improvement

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ..

01/02/2560

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Smart Communication & Coordination for Success

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นที..

12/10/2560

การสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching Counseling and Performance Motivation Feedback)

ในภาวะปัจจุบัน องค์กรก็จะต้องพยายามฝึกอบรมและพัฒนาให้หัวหน้างานในทุกระดับโดยส่วนตัวมีความเป็นภาวะผู้นำ มีมาตรฐาน และสามารถเป็นแบบอย่างให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอ..

23/02/2562

ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Mind Map Perspective)

Mind Map เป็นการรวบรวมความคิดที่มีในสมองของคุณให้ออกมาเป็นรูปธรรม มีแบบแผน เป็นระบบ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ให้กับสมอง โดยการถ่ายทอดข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทึกแบบรัศมี จัดเป็นเครื่องมือ..

09/03/2562

การขายกับการบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Sales & Service)

พนักงานขาย (sale) ที่มีหน้าที่บริการและนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถเสนอขายสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ คุ้มค่ากับการซื้อสินค้า ซึ่งมีเกรดสินค้าให้เลือกตั้งแต่ระ..

18/03/2562

การขายกับการบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Sales & Service)

พนักงานขาย (sale) ที่มีหน้าที่บริการและนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถเสนอขายสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ คุ้มค่ากับการซื้อสินค้า ซึ่งมีเกรดสินค้าให้เลือกตั้งแต่ระ..

23/12/2557

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Mobile Crane Supervisor Training)

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ห..

24/09/2558

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน อย่างผาสุข ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความร่วมมือต่อกัน ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพ..

09/01/2559

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต..

07/07/2561

กลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม Fostering Teamwork

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้ยึดบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันเส้นทางของการพัฒนานั้นได้มุ่งไปสู่การมีส่วนร่วม นโยบายในการพัฒนางาน ต้องปรับเปล..

02/02/2560

การบริหารการผลิตและเทคนิคการควบคุมคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ Effective Production and QC. Awareness

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) ของสินค้าเพื่อลดและป้องกันการเกิดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการบวนการผลิตที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิ..

23/09/2560

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง TPM : Total Productive Maintenance

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคนเครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส..

08/11/2560

การคิดบวกและควบคุมอารมณ์สำหรับพนักงานมืออาชีพ (Positive Thinking & EQ for SMART People)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ..

04/02/2562

EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

EQ คืออะไร? องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะเขาต้องทำงาน..

13/02/2562

การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วย Easy IDP

ผู้บริหารหลายองค์กรมักจะถามว่า..จะพัฒนาพนักงานให้ทำงานดี ทำงานเก่ง ได้ผลตามที่มอบหมายได้อย่างไร ? บางแห่งถึงกับว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาวางระบบพัฒนาคน หลายชั้น หลายตอน ซับซ้อน วกวน เสียเงินเป็น..

23/12/2557

Excel Techniques for Database & PivotTable Analysis

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

22/07/2558

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Awareness)

การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงจะประสบความส..

05/09/2558

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Mobile Crane Operator Training)

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง..

18/09/2558

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis)

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเ..

11/07/2560

ผู้นำเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลง (Proactive Leadership & Change)

“ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน” ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง กับเทรนดิจิตอล4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจและอยู่รอดอย่างยั่งยืน..

05/05/2561

การสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspire to Change)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงอ..

09/10/2560

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Management and Implementation by PDCA

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เคร..

18/10/2560

การพัฒนาพนักงานสู่ความเป็นเลิศ (High Powerful Employee for Success)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรล..

04/02/2562

เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Professional Close Selling Technique)

การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป..

09/03/2562

การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective - MBO)

Management by Objective หรือ MBO เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานและเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ ..

02/04/2562

เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern & Easy Job Description)

เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description : JD) หรือรายละเอียดลักษณะ..

23/12/2557

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความ..

12/04/2558

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Stationary Crane Re-Training)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับป..

07/09/2558

การใช้ MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR (Excel for HR)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่เกี่ยวของกับบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิ..

07/01/2559

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management

เวลาเป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราทุกคนได้รับมาเท่า ๆ กันเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลก ในนี้นั่นคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเป็นสิ่งซื่อตรง เดินหน้าไปอย่างไปหยุดหย่อน และไม่เคยรอใคร ถามคือ เราจะ..

18/04/2560

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (Effective Handling Customer Complaint 4.0)

จากข้อมูลรายงานในเวที World Economic Forum’s Global 2016 ได้มีการสรุปข้อมูล 10 ทักษะของพนักงาน ที่บริษัททั่วโลกต้องการในปี2020 ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 8. ทักษะการบริการ ประเด็นคือแม้ว่าโลกใบนี้ จะมีเทค..

05/05/2561

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็น..

11/07/2560

แนวคิดและเทคนิคการจัดการแบบลีน และ VE (LEAN and VE Management)

ลีน (Lean) เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เป็นเพียง..

30/09/2560

Leading for High Performance Team for Supervisor

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริ..

09/10/2560

การสร้างความสามัคคีและความรักต่อองค์กร (Be Harmonize & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากป..

02/02/2562

10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Tools for Supervisory Skill)

ในยุคปัจจุบัน การที่หัวหน้าจะให้ลูกน้องยอมรับในตัว และปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มิได้อยู่กับการที่ฟ้าบันดาลหรือพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากอยู่ที่ว่าหัวหน้างานนั้นต้องม..

23/12/2557

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีก..

12/04/2558

การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

บุคลากรของบริษัทคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการที่บุคลากรของบริษัทจะช่วยกันทำงานและพัฒนางานให้บริษัททำได้ตามเป้าหมาย บุคลากรของบริษัทจะต้อองพร้อมใจกันที่จะทำงา..

05/09/2558

หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานประจำในแต่ละสถานประก..

17/09/2558

Advanced Excel for Special Functions

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน แ..

07/01/2559

การจัดทำแผนการควบคุม Control Plan

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหาร เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจาเป็นต้องมีความรู้และความเข..

18/02/2560

ผู้จัดการและหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR for Non-HR)

เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันแล้วว่า “คน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทัก..

01/10/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย (Personality Development for Sale)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดกันอย่างสูงทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และการบริการ พนักงานขายที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ไว้วางใจ และตัด..

28/09/2561

การบริหารองค์กรยุค 4.0

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน และมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับ ทิศทางการ..

02/02/2562