Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์ศรีรัตน์ พงษ์ศรี

ประวัติการทำงาน 

 • เลขานุการผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ภายใต้ Brand 7-11 (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์)
 • ระดับผู้จัดการแผนกออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ภายใต้ Brand 7-11 (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์)
 • ระดับผู้จัดการแผนกบริหารงานฝึกอบรมสายสานักงานและกระจายสินค้า บริษัท ปัญญธารา จากัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ภายใต้ Brand 7-11 (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์)
 • ผู้บริหารระดับฝ่ายการตลาด บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ Brand 7-11 (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์)

การทำงานปัจจุบัน

       วิทยากรและที่ปรึกษามีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 21 ปี ในองค์กรธุรกิจเอกชน โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน Service & Communication Managemen การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร และด้านกลยุทธ์การบริหารองค์กร โดยใช้รูปแบบการบรรยาย ที่ผ่านทั้งการพูด
ตัวหนังสือ กิจกรรม workshop ที่ถูกออก
แบบมาอย่างมีระบบ เข้าใจง่าย และสามารถนาไปปรับใช้กับการทางานได้จริงตรงตามกลุ่มผู้เรียน

หัวข้อที่บรรยาย

           ด้านการบริหาร

 • กลยุทธ์การบริหารและนาเสนอบริการลูกค้า
 • CSR Engagement
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ
 • เทคนิคการสอนงาน
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา
 • เลขานุการบริหารมืออาชีพ
 • ทักษะการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
 • ทักษะการบริหารงานและทีมงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม

           ด้านการบริการ

 • การขายอย่างนักขายอย่างมืออาชีพ
 • การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างในงานบริการ
 • การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหัวหน้างาน
 • การบริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความประทับใจ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการ
 • การบริการด้วยใจ
 • Service Journey
 • Service Excellent
 • Service Mind

        ด้านการสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร
 • Effective Meeting
 • เทคนิคการนำเสนอ
 • Train The Trainer

        อื่นๆ

 •  ออกแบบหลักสูตรตามที่องค์กรต้องการเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับ ผลงานด้านการบรรยายฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ

สถาบันที่เชิญไปบรรยายบางส่วน

        ภาครัฐ

 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรมการเงินทหารบก
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ส่วนบารุงรักษาและยานพาหนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สมุทรปราการ
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 (อาคารลูกเต๋า)
 • สำนักงานศาลปกรอง กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ
 • สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย (ทั่วประเทศ)
 • วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี
 • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • วิทยาลัยนายอาเภอ รังสิต นครนายก

        ภาคเอกชน

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ Brand 7-11
 • บริษัท ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ลาดกระบัง)
 • บริษัท ปัญญธารา จากัด
 • บริษัท ซีสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • สถาบันกวดวิชา On Demand สานักงานใหญ่ ตึกสยามกิตติ์
 • วิทยาลัยเซนต์หลุย
 • บริษัท Serve Man จากัด (พนักงานขับรถและจัดส่งเอกสาร)
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บริษัท กบินทร์พัฒนากิจ จำกัด (Logistic)
 • บริษัท ฟิวเจอร์ ไฮเปอร์มาร์ท จากัด
 • บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จากัด (เครือสหพัฒน์)
 • นิติบุคคล อาคารชุด บางกอกการ์เด้น
 • บริษัท Cellular info service จากัด (ร้านมือถือ TG FONE)
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สตก.)
 • โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
 • บริษัท เสนาเดลเวลลอปเม้น จากัด (มหาชน)
 • สมาคมการท่องเที่ยวภาคใต้
 • บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จากัด

        รัฐวิสาหกิจ

 •  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
 •  ธนาคารออมสิน
 • โรงงานยาสูบ
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย พระราม 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

download

วิทยากร อาจารย์ศรีรัตน์ พงษ์ศรี WMC

File size : 0.64 Mb | File type : .pdf | Download : 788

และอีกหลากหลาย วิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ รอพร้อมให้บริการท่าน