Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)
  • การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skills)

ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป..

05/01/2562

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา หากเรายังใช้วิธีการทำงาน มีสินค้าและให้บริการเหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็ย่อมไม่หนีไปจากเดิม อาจทำให้สู้คู..

12/01/2561

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

จากกสถิติการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2551) พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการประสบอันตรายทุกกรณีต่อลูกจ้าง 1,000 คน ในปี 2542 สูงถึง 32.3 ต่อ 1,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2551 ลดลงเหลือ 21.7 ต่อ 1,000 คน หากพิจารณาเฉพาะกลุ่..

18/09/2558

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (Effective Handling Customer Complaint 4.0)

จากข้อมูลรายงานในเวที World Economic Forum’s Global 2016 ได้มีการสรุปข้อมูล 10 ทักษะของพนักงาน ที่บริษัททั่วโลกต้องการในปี2020 ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 8. ทักษะการบริการ ประเด็นคือแม้ว่าโลกใบนี้ จะมีเทคโนโลยีก้าวไกลแค่ไหนก็ตาม มนุษย์ก็ยังต้องการสื่อสารกับมนุษย์ ฉะนั้นหัวใจของในธุรกิจ การบริการ ก็ยังถ..

05/05/2561

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ยุค..

10/10/2560

ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมาตรฐานฉบับนี..

26/10/2561

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้นทั..

26/03/2558

หลักสูตรอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Technique)

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทางานมีความจำเป็นต้องเดินทางและขนส่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นไม่ว่าจะ ทางเครื่องบิน ทางเรือ ทางรถไฟ หรือทางรถยนต์ และจากสถิติที่ผ่านพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนมากล้วนแล้วเกิดมาจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นห..

18/09/2558

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระบบการวัดมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการว..

09/09/2560

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร (Personality Development for Trainer)

ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในแต่ละสายงานอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น แน่นอนที่สุด อาชีพการเป็นวิทยากร ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญ ที่ต้องสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวให้กับพนักงานทั้งองค์กรภายใน และองค์กรภายนอกได้เข้าพัฒนาตนเองในแต่ละหัวข้อ ..

13/03/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ