Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการขายและการบริการ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ทั่วไป

คิดและทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Think and Work Proactive for Business Excellence)

การบริการลูกค้าเป็นธุรกิจที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอยู่รอดและแข่งขันได้ เพราะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้มากที่สุดและเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพื่อให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่ลูกค้าจดจำและประทับใจอย่างต่อเนื่องในคุณภาพการบริการที่ได้รับจากพนัก..

12/04/2558

5 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ (5 Steps to Be Great Supervisor in Practice)

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเกิดมีการลองผิดลองถูกในการทำงานอันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดผลกระทบในการทำงานและเกิดความเสียหา..

30/03/2562

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้องปฏิบัติภายใต้กฏหมายไทยทุกฉบับโดยเฉพาะกฏหมายแรงงานที่เน้นถึงความคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก ซึ่งในข้อกำหนด..

23/12/2557

การเตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ Preparation for New Professional Supervisor

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และเกิดมีการลองผิดลองถูกในการทำงานอันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดผลกระทบในการทำงานและเกิดความเสีย..

20/04/2561

งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for Life)

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เ..

12/04/2558

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT))

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การงานของตนและการที่จะทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเ..

01/02/2560

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้นั้นก็คือการทางานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพนั้นเอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลา..

20/11/2560

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) อุปกรณ์พร้อม วิทยากรมความชำนาญ

การปฐมพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายหรือลดอันตรายให้น้อยลงก่อนที่แพทย์จะรักษาในขั้นตอนต่อไป

04/09/2558

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ของผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับงานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคนและบริหารงานต้องป..

15/09/2560

หลักสูตรสารเคมีอันตรายและซ้อมแผนระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ( Hazardous Chemical and Spill Management ) ครบพร้อมด้วยอุปกรณ์การสอนและวิทยากรมีความชำนาญ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดี และมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความ..

07/09/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ