Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)
  • การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skills)

ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป..

05/01/2562

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา หากเรายังใช้วิธีการทำงาน มีสินค้าและให้บริการเหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็ย่อมไม่หนีไปจากเดิม อาจทำให้สู้คู..

12/01/2561

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT))

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การงานของตนและการที่จะทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเ..

01/02/2560

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต..

19/06/2561

ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 45001 :2018 (Requirements ISO 45001 :2018)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมาตรฐานฉบับนี..

26/10/2561

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (KYT (Kiken Yoshi Training))

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของการทำกิจกรรม KYT และนำ..

21/02/2562

การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for Successful Organization)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ • ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มีตัวเลขชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานล่ะจะเอาอะไรมาเป็นเป้าหมายดี ? • แล้วเราจะกำหนดเป้าหมายแต่ละฝ่ายแบบไหน..

12/04/2558

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระบบการวัดมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการว..

09/09/2560

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined spaces)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู..

20/02/2562

การสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching Counseling and Performance Motivation Feedback)

ในภาวะปัจจุบัน องค์กรก็จะต้องพยายามฝึกอบรมและพัฒนาให้หัวหน้างานในทุกระดับโดยส่วนตัวมีความเป็นภาวะผู้นำ มีมาตรฐาน และสามารถเป็นแบบอย่างให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจ Coaching Counseling & Motivation ถ้าสอนงาน ให้คำปรึกษาได้ดี และจูงใ..

23/02/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ