Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • อบรมออนไลน์ By ZOOM
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย (Master Somsakchai Course)
 • หลักสูตรด้านภาวะผู้นำ(Leadership)
 • หลักสูตรบริหารการผลิต เพิ่มผลผลิต ( Productivity )
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S)
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ(Management)
 • หลักสูตรด้านการลดต้นทุน (Cost Saving)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก (Awareness Setting)
 • หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • หลักสูตรด้านคุณภาพ(Quality)
 • หลักสูตรสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
 • หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources )
 • หลักสูตร ด้านการขายและด้านการบริการ ( Service Mind)
 • หลักสูตรด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ( Labor Law )
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • หลักสูตร ด้านการเงิน(Finance)
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • หลักสูตร ทั่วไป (General)

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS(Behavior Based Safety) สู่เป้าหมาย Zero Accident

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) ที่เหมาะสมกับองค์กร การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงโดยการใช้ ABC Analysis

17/09/2558

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ การสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงงานและพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน, การเคารพความเป็นมนุษ..

25/04/2560

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้านแผนที่ความคิด (Mind Map) จะทำให้อีก 90% ถูกดึงมาใช้ ซึ่งจะทำให้เรามีความจำดีขึ้น คิด วิเคราะห์ แยกแ..

12/05/2561

การบริหารโครงการ (Project Management)

การบริหารโครงการ (Project Management) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ผู้บริหารโครงการจะต้องบริหารโครงการที่ดูแลให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และบริหารโ..

09/02/2562

การจัดทำแผนและการบริหารแผนงาน (Planning Management & Implementation)

การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การจัดทำแผนและการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทางหรือวิธีการปฏิบ..

13/07/2562

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้นทั..

26/03/2558

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ..

07/09/2558

ทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation Skills )

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการกำหนดให้ผู้อื่นคล้อยตาม แต่ขาดทักษะในการจูงใจและเจราจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้..

04/01/2559

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561
จำนวนทั้งหมด รายการ