Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • อบรมออนไลน์ By ZOOM
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย (Master Somsakchai Course)
 • หลักสูตรด้านภาวะผู้นำ(Leadership)
 • หลักสูตรบริหารการผลิต เพิ่มผลผลิต ( Productivity )
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S)
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ(Management)
 • หลักสูตรด้านการลดต้นทุน (Cost Saving)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก (Awareness Setting)
 • หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • หลักสูตรด้านคุณภาพ(Quality)
 • หลักสูตรสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
 • หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources )
 • หลักสูตร ด้านการขายและด้านการบริการ ( Service Mind)
 • หลักสูตรด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ( Labor Law )
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • หลักสูตร ด้านการเงิน(Finance)
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • หลักสูตร ทั่วไป (General)

ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการนำไปใช้ (ISO 9001 : 2015 Requirements and Implementation)

การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้มาตรฐานนี้ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก รวมทั้งสร้างความม..

09/01/2559

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในองค์กร (Effective Communication for Organization Successful)

การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายหลายช่องทาง ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยก..

27/04/2561

การบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น (Forklift Basic Maintenance for driver)

เนื่องจากปัจจุบันรถ Forklift ถูกจัดให้เป็นเครื่องจักรกลในการผลิตที่สำคัญ หากมิได้มีการควบคุมดูแลในเรื่องการขับขี่และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง รถ Forklift เกิดขัดข้อง ก็อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถ Forklift ที่ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นอก..

15/02/2562

การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่ สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสั่ง มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน และอีกสาเหตุคือ หัวหน้างานจำนวนมากไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งก็คือการเป็น “การสั่ง มอบหมายงาน ติดต..

12/04/2558

การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ( Ergonimics)

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำ..

05/09/2558

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 Internal Quality Audit ISO 9001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย

09/01/2559

การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน Thinking and creativity in work

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คู่แข่งก็พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา หากเรายังใช้วิธีการทำงาน มีสินค้าและให้บริการเหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็ย่อมไม่หนีไปจากเดิม อาจทำให้สู้คู..

12/01/2561

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO9001:2015 (Risk & Opportunities Assessment of ISO9001:2015)

จากการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านคุณภาพ ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้าง เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับควา..

01/07/2563

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (KYT (Kiken Yoshi Training))

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของการทำกิจกรรม KYT และนำ..

21/02/2562

หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย (Forklift Operator Safety Training)

ปัจจุบันรถยก หรือ โฟร์คลิฟท์ (Fork Lift) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความสะดวกแล้ว ยังช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดการบาดเจ็บจากการยกด้วยแรงคนอีกด้วย ..

04/09/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ