Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)
  • การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)

การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต Quality Awareness for Productivity Improvement

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ..

02/03/2560

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ของผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับงานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคนและบริหารงานต้องป..

15/09/2560

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานแบบ คนไทย และรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เ..

06/10/2560

เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ Accident Investigation Report Technique

ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากการตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ก็ตามและ สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสีย โดยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลและ..

24/01/2561

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development for Leader)

ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเ..

23/12/2557

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS(Behavior Based Safety) สู่เป้าหมาย Zero Accident

การส่งเสริมและพัฒนาการกระทาที่ปลอดภัยที่มองเห็นได้และวัดได้ รวมทั้งควบคุมและปรับเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ปลอดภัยควบคู่และผสมผสานกันไป ดังนั้นการจัดพฤติกรรมความปลอดภัยจึงพิจารณาจาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) ที่เหมาะสมกับองค์กร การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงโดยการใช้ ABC Analysis

17/09/2558

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015 Internal Quality Audit ISO 9001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย

09/01/2559

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองท..

07/07/2561

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายดำเนินกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) ของ JUSE (1980) ได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญที่จะให้องค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุผลไว้ 3 ประการดังนี้ คือ การสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงงานและพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน, การเคารพความเป็นมนุษ..

25/04/2560

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leardership for Leader)

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นา ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

26/03/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ