Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • อบรมออนไลน์ By ZOOM
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย (Master Somsakchai Course)
 • หลักสูตรด้านภาวะผู้นำ(Leadership)
 • หลักสูตรบริหารการผลิต เพิ่มผลผลิต ( Productivity )
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S)
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ(Management)
 • หลักสูตรด้านการลดต้นทุน (Cost Saving)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก (Awareness Setting)
 • หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • หลักสูตรด้านคุณภาพ(Quality)
 • หลักสูตรสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
 • หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources )
 • หลักสูตร ด้านการขายและด้านการบริการ ( Service Mind)
 • หลักสูตรด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ( Labor Law )
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • หลักสูตร ด้านการเงิน(Finance)
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • หลักสูตร ทั่วไป (General)

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (Safety Work with High)

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การฝึกฝนการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในก..

17/09/2558

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Root Cause Analysis

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปั..

17/04/2560

การวิเคราะห์ระบบการวัด ตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Measurement System Analysis - MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของระบบ IATF 16949 ระบบการวัดมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการว..

09/09/2560

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “กระบวนการ” ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาประการ..

23/12/2557

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ควา..

18/09/2558

ข้อกำหนดและจุดปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Requirements and Significant Changes

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 โดยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดจากเดิมทั้งหมดเป็น ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการควบรวมของทั้งสอง มาตรฐานและเจตนารมณ์ในการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในครั้..

09/01/2559

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต Strategy Production Planning and Control

กระบวนการวางแผนการผลิตภาพรวม (Aggregate Planning) นับว่าเป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีข้อกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้องค์กรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้การดำเนินงานเกิดต้นทุนต่ำที่สุดและสามารถควบคุม (Control) การผลิตใ..

23/08/2560

การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 (Executives Communication in Era 4.0)

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้ส..

05/02/2562

หลักสูตร การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy&Environment Conservation Awareness

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบและมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานเป..

16/09/2558

Internal Environmental Audit (IEA) ISO 14001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม..

09/01/2559
จำนวนทั้งหมด รายการ