Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (Individual Development)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม Leadership for Teamwork

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้นทั..

26/03/2558

ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย Kaizen (Kaizen for Productivity and Successful)

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักและสนับสนุน ดังนั้น องค์การจึงต้องทำการระดมสมองเพื่อค้นหาวิธีการทำงาน และวิ..

04/09/2558

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (Safety Work with High)

การทำงานในที่สูงหรือในพื้นที่ต่างระดับมีอันตรายหรือความเสี่ยงคือการพลัดตกจากที่สูง เช่น การทำงานก่อสร้าง งานสายส่งไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานทำความสะอาด ฯลฯ งานดังกล่าวนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การฝึกฝนการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในก..

17/09/2558

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานแบบ คนไทย และรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เ..

06/10/2560

การสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspire to Change)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง ได้เห็นศักยภาพดีๆ คุณค่าดีๆ ในตัวเอง ที่มีบางครั้ง เรามองค..

09/10/2560

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO9001:2015 (Risk & Opportunities Assessment of ISO9001:2015)

จากการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านคุณภาพ ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้าง เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับควา..

01/07/2563

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองท..

07/07/2561

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT))

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การงานของตนและการที่จะทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเ..

01/02/2560

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Modern Production Management for Cost Reduction and Productivity

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางและการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ รวมทั้งการให้บริก..

24/11/2560

เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ Accident Investigation Report Technique

ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ย่อมมีโอกาสที่จะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากการตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ก็ตามและ สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสีย โดยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลและ..

24/01/2561
จำนวนทั้งหมด รายการ