Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

30/11/2560
2,459

 

“เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

 

             ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุด นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำว่า ”ประสิทธิภาพ” หมายถึงวิธีการทำงานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทำงานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด ( นันทนา ธรรมบุศย์. 2540 : 25 ) ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และจะสำเร็จได้นั้นต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทย ตรงเวลาเหมือนฝรั่ง ขยันเหมือนคนจีน ทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่น จะเท็จจริงอย่างไรนั้น ต้องลงมือปฏิบัติ เพราะในหนึ่งองค์กรย่อมมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ถ้าต้องการเป็นพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน และก้าวเข้าสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิภาพควรใช้เทคนิคเหล่านี้
 
          1. รู้จักตั้งเป้าหมายในการทำงาน ก่อนการเริ่มทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไว้ก่อน และเป้าหมายนั้นต้องสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในรูปเชิงปฏิบัติ  โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อันเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานมีทิศทางที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายขององค์กร และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
 
          2. รู้จักบริหารเวลา พนักงานทุกคนอาจจะมีความสามารถ ทักษะในการทำงานที่ต่างกัน แต่พนักงานทุกคนมีเวลาทำงานที่เท่ากัน เวลาเป็นเงินเป็นทอง การทำงานจะคุ้มค่ากับเวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเวลาให้ถูกต้องกับงาน พนักงานหลายคนใช้เวลากับงานบางอย่างมากเกินไป จนลืมงานอีกอย่างที่รออยู่ จนกลายเป็นดินพอกหางหมู ทำงานไม่ทัน การบริหารเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในการทำงานได้มาก งานทุกอย่างควรกำหนดเวลาที่สำเร็จ  ที่ชัดเจน เป็นการคอยเตือนให้ทราบว่าเวลานี้งานที่ได้รับมอบหมายควรถึงตรงไหน การคิดวางแผนและบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมทำให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรแน่นอน
 
          3. เพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้ตนเอง พนักงานหลายคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่ง สู้คนอื่นไม่ได้ ไม่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ดูถูกความสามารถของตนเอง ทำอะไรก็กลัวได้รับการตำหนิ จนเกิดความถดถอย ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ทุกคนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ต้องฝึกมองหาข้อดี และความสำเร็จของตนเองที่ผ่านมา ค้นหาความภูมิใจของตัวเอง หมั่นพยายามเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญา เช่น การฟังมากอ่านมาก ศึกษามาก ฝึกทำมาก อย่าตำหนิตัวเองในทางลบ พยายามคิดในแง่บวก กล้าคิดกล้าทำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองบ้าง เช่น การแต่งตัว ทรงผม นอกจากนี้สร้างความกล้า และเชื่อมั่นในตนเอง โดยลงแข่งขัน กิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดความมั่นใจในตัวเอง ความภูมิใจในตัวเองย่อมนำพาให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการทำงาน
 
          4. เข้าใจงานว่าเป็นงานทีม หรืองานส่วนบุคคล พนักงานหลายคน มักได้รับคำแนะนำเสมอว่าการทำงานต้องอาศัยทีมจึงจะสำเร็จได้ แต่จริงๆ แล้วต้องวิเคราะห์ตัวงานออกมาให้ชัดเจนว่า งานนั้นเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีม หรืองานเดี่ยว การทำงานเป็นทีมให้เข้มแข็ง ทีมงานเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ และความล้มเหลวในการทำงานได้ ก่อนที่จะลงมาสู่ทีมงาน ต้องมีการแบ่งงานส่วนตัวให้ทำให้ดีที่สุดล่วงหน้าเวลารวมกันเป็นทีม งานจะได้ประสาน และสอดคล้องกัน อย่างเหมาะสมลงตัว ต้องมีทีมลีดเดอร์ไหม ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน งานทีมต้องมีการแจ้งผลประโยชน์ร่วมกันให้ชัดเจนมีการสื่อสารระบบเปิด และการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน
 
          5. ต้องมีคุณธรรมในการทำงาน พนักงานในองค์กรทุกคนจะต้องปฏิบัติหรือประพฤติกฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณขององค์กร  ไม่ก่อความเสียหายต่อองค์กรด้วยพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
          6. ลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด Action Speaks Louder than Words การลงมือกระทำนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนกว่าการพูดเป็นร้อยเป็นพันคำ พนักงานที่มีประสิทธิภาพมักจะลงมือทำมากกว่าการพูด ถึงแม้จะพูด ก็จะพูดในเชิงสร้างสรร พูดแล้วได้บวก มีมูลค่าเพิ่ม เพราะพนักงานที่ลงมือปฏิบัติงาน ตั้งใจทำงานหัวหน้างานย่อมมองเห็นชัดเจนกว่า เนื่องจากจะมีผลงานปรากฏเด่นชัด
 
          7. รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง หมั่นคอยเตือนตัวเองว่าทุกคนต้องทำงาน ขยันอดทน เพื่อความสำเร็จของตนเองและครอบครัว สร้างแรงจูงใจให้มีความรู้สึกอยากทำงานตลอดเวลา และผลงานต้องออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ศรัทธาในตัวงานและองค์กรที่ทำงานอยู่ มองหาและสร้างโอกาสให้ตนเองก้าวไป และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เพราะที่ทำงานเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน และใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากกว่าที่บ้าน
 
          8. ปรับทัศนคติ และค่านิยม การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานย่อมทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน รักงานที่ทำ และการทำงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างค่านิยมที่ผิด ในการก้าวหน้าทางการงานโดยทางลัด เช่นการประจบ สอพลอ คดโกง ทุจริต สิ่งเหล่านี้ผลออกมาก็คือเป็นลบแน่นอน
 
          9. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ และลืมไม่ได้คือการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของพนักงานทุกคน ทุกระดับชั้น จะทำให้งานราบรื่น ปราศจากอุปสรรค์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต้องเริ่มจากตัวเรา สิ่งแรกคือรอยยิ้มทีจริงใจ เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเสมอว่า เราอยากได้อะไรจากใคร เราต้องเป็นผู้หยิบยื่นให้เขาก่อน เช่น การช่วยเหลือกันในการทำงาน ทักทายกัน การให้อภัยกัน
 
          10. จัดการกับสามอย่าง การจัดการกับตัวเอง กับเพื่อนร่วมงาน และกับงานที่รับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ผู้ทรงประสิทธิภาพควรกระทำ เมื่อทราบปัญหาหรือข้อด้อยของตนเองต้องรีบแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น รู้จักประเมินตนเอง ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้รอบรู้ คือ การจัดการกับตนเอง ส่วนการจัดการกับคนในองค์กร ต้องเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน นิสัยใจคอ และความต้องการของเขา เพื่อที่จะได้สร้างแรงจูงใจ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ งานก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดการกับงาน นั้นต้องเข้าใจในตัวงาน วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หาแนวทางป้องกันและแก้ไข เตรียมหรือหาตัวช่วยแผนสำรองไว้
 
          เทคนิคในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง องค์กร พนักงาน เพื่อนร่วมงาน องค์ความรู้และประสบการณ์ เชื่อมั่นว่าถ้าพนักงานรักในตัวงาน รักองค์กร ต้องการเติบโตไปกับองค์กร พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จอย่างทรงประสิทธิภาพ เทคนิคที่แนะนำจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับปัจเจกคน เพราะในโลกของปัจจุบัน ชีวิตขของมนุษย์จะขาดการทำงานไปไม่ได้ และเราต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

เทคนิคการดูแลพนักงาน ด้วยวิธีการจัดการความต่างทาง Generation

เทคนิคการดูแลพนักงาน ด้วยวิธีการจัดการความต่างทาง Generation

15/05/2567

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด เหวี่ยง วีน ด้วย 6 วิธีเด็ด ทำแล้วดีชัวร์

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด ชอบเหวี่ยง ให้กลายเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่อยากเป็นคนขี้หงุดหงิดจนคนรอบข้างต้องเบือนหน้าหนี ก็ได้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแล้วจ้า

09/01/2563

แนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีที่คุณต้องรู้

ในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคน เมื่อมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เจ้านายของพวกคุณจะต้องเล็งเห็นความสามารถและต้องการผลักดันคุณให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อใช้ให้คุณถ่ายทอดความรู้ค..

05/01/2562

น้อมนำทำตามพระบรมราโชวาท “บทเรียนจากการฟัง”

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ นั้น มีเนื้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการฟัง ดังเนื..

10/12/2561

การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ

มีหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเรานี่มันช่างเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่พัฒนาเสียจริงๆ ทั้งที่มีความตั้งใจเริ่มต้นไว้ดิบดีแล้วก็ตาม.. เขาถึงได้บอกว่าก..

12/11/2561

โรคกลัวสังคม

เราทุกคนต่างเคยรู้สึกถึงความกังวล หรือไม่สบายใจในสถานการณ์ท่ามกลางสังคม บางทีคุณอาจจะเหงื่อแตกเมื่อต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่น หรือก่อนที่จะนำเสนองานใหญ่ให้ใครได้ฟัง หรือการพูดในที่สาธารณะหรือเดินเข้าไปใน..

06/11/2561

รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียลเล่นอย่างไร ไม่ให้ผิดกฏหมาย

รบ.คอมพิวเตอร์ปี 50 ( พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอ..

05/11/2561

“อะไรที่ดีต่อสังคม ถือว่าดีกว่าธุรกิจ” “ฟิลิปป คอตเลอร์” แนะทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณ

“คุณรู้ไหมว่าโลกนี้มีประชากร 7 พันล้านคน แต่การตลาดรับใช้เพียงแค่ 2 พันล้านคนเท่านั้น ที่เหลือยังไม่ได้ประโยชน์จากการตลาดเท่าไรนัก เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้ว..

19/10/2561

15 บุคลิกของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

"บุคลิก" และ "อุปนิสัย" ที่มีอยู่ภายในนักขายที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน และเพื่อให้คุณได้สำรวจตัวเองและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอุปนิสัยเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่าอาชีพนักขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกและลัก..

18/10/2561

การบริหารงานแบบองค์รวม

งานต่างๆ ในปัจจุบันนิยมมองงานทุกงาน แยกเป็นวิชาหรืองานออกเป็นส่วนๆ เช่น การเงิน ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ เป็กนต้น ทำให้ยุ่งยากในการทำงานแยกท่ละงาน การบริหารแบบองค์รวมจะเน้นวิธีก..

17/10/2561

เหตุผลของการให้และทำไมเราควรส่งต่อความโชคดีและโอกาสไปให้คนอื่นๆ

ในหนัง Designated Survivor ในตอนท้ายของ Season 2 Episode 5 จบด้วยบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่าง Kirkman กับ Alice Rowland จากความโชคดีที่ Kirkman รอดชีวิตจากการก่อการร้ายและได้เป็นประธานาธิบดี สิ่งที่เค้าพู..

11/08/2561

9 เทคนิคเรียกสติ วิธีทำงานให้ก้าวหน้า

งานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเร้าให้สติของชาวออฟฟิศ หลุดกระเจิงแทบทุก 5 นาที และด้วยเหตุที่ครึ่งค่อนข้างชีวิตของเราๆ ท่านๆ ต..

11/08/2561

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานร่วมกันยังไงให้มีความสุข

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนนั้นทำงานประจำกันซะส่วนใหญ่นะคะ เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้าเข้าทำงานในเวลาที่ทางบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ การอยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นส..

08/08/2561

ข้อคิดเสริมทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนเลยนะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ และเชื่อได้เลยว่ากว่าที่คนอื่นๆ จะก้าวเข้ามาดังจุดคำที่ว่าสำเร็จได้นั้นจะต้องผ..

08/08/2561

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ย่อมดีกว่าทำงานคนเดียว เพราะนอกจากคุณจะไม่สามารถปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แล้ว การทำงานคนเดียวอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่ออกว่า ก..

08/08/2561

การสื่อสารภายในองค์กร Communication in Organization

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหา..

30/07/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าแวดวงการเมือง แวดวงธุรกิจ แวดวงการศึกษา และแวดวงต่างๆ มักจะมีความเป็นผู้นำ มักจะมีความรู้ ความสามารถ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี ..

30/07/2561

Irisin: ฮอร์โมนจากการออกกำลังกาย

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงสามารถลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพดีได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาและป้องกันโรคได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีความสุข

"คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสี..

27/07/2561

ทำงานให้ได้มากกว่าเงิน

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทัศนคติที่หลายๆ คนมีต่องานที่ตนเองต้องทำ ว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำเงิน เพื่อนำเงินมาหาความสุข จริงอยู่ที่เราทำงานเพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย เนื่องจากสังคมของเ..

21/07/2561