Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • อบรมออนไลน์ By ZOOM
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย (Master Somsakchai Course)
 • หลักสูตรด้านภาวะผู้นำ(Leadership)
 • หลักสูตรบริหารการผลิต เพิ่มผลผลิต ( Productivity )
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S)
 • หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ(Management)
 • หลักสูตรด้านการลดต้นทุน (Cost Saving)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก (Awareness Setting)
 • หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • หลักสูตรด้านคุณภาพ(Quality)
 • หลักสูตรสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
 • หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources )
 • หลักสูตร ด้านการขายและด้านการบริการ ( Service Mind)
 • หลักสูตรด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ( Labor Law )
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology)
 • หลักสูตร ด้านการเงิน(Finance)
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • หลักสูตร ทั่วไป (General)

การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรสู่ความสำเร็จ (Ownership Boost up for Success)

องค์กรของท่านเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?  พนักงานบางคนทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อยากเปลี่ยนแปลง  พนักงานบางคนขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน  พนักงานบางคนมีมุมมองหรือแนวคิดด้านลบต่อการทำงาน/องค์กร  ทำงานด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไม่ผูกพันต่อองค์กร รู้สึกว่าตนไม่ได้มีส่..

07/09/2563

หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ ยุค 4.0 High Powerful Leader in Era 4.0

หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานและบริษัท บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ จึ..

20/10/2561

ติวเข้ม กฏหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)

ในปัจุจบัน เมื่อกล่าวถึงกฏหมายแรงงานแล้ว ในบรรดาบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติหรือบริษัทคนไทยหรือบริษัทข้ามชาติ หากเริ่มประกอบกิจการธุรกิจในประเทศแล้วล่ะก้อ จะต้องปฏิบัติภายใต้กฏหมายไทยทุกฉบับโดยเฉพาะกฏหมายแรงงานที่เน้นถึงความคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก ซึ่งในข้อกำหนด..

23/12/2557

5 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ (5 Steps to Be Great Supervisor in Practice)

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเกิดมีการลองผิดลองถูกในการทำงานอันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดผลกระทบในการทำงานและเกิดความเสียหา..

30/03/2562

การเตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ Preparation for New Professional Supervisor

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และเกิดมีการลองผิดลองถูกในการทำงานอันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดผลกระทบในการทำงานและเกิดความเสีย..

20/04/2561

พนักงานมืออาชีพยุค4.0 (เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทาให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง และการที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้นั้นก็คือการทางานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพนั้นเอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลา..

20/11/2560

หลักสูตรสารเคมีอันตรายและซ้อมแผนระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ( Hazardous Chemical and Spill Management ) ครบพร้อมด้วยอุปกรณ์การสอนและวิทยากรมีความชำนาญ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดี และมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความ..

07/09/2558

การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Development for Modern Supervisor

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีบุคลากรที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเป็นผู้นำหรือทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Skill) ของผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับงานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคนและบริหารงานต้องป..

15/09/2560

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย (Safety Working with Hazardous Chemicals)

สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ความเป็นอันตรายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเอง..

07/09/2558

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนและแนะนำงานอย่างมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่..

10/10/2560
จำนวนทั้งหมด รายการ