Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ(Supervisory skills & Leadership)
  • การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (Individual Development)
  • บริหารการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ (Management & Human Resources)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (OH&S)
  • บริหารการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ( Productivity & Cost saving )
  • การจัดการด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Systems & ISO)

การสร้างจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต..

23/12/2557

หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ Virtual Training

ด้วยสถานะการณ์โควิท-19 แพร่ระบาด ทางสถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จึงได้เปิดกรอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลาก่อนขององค์ก่อนของท่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทั้งยังสามารถนำไปยื่น สพร เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเพื่อลดหย..

12/09/2564

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ (Communications Technique to Influencing Skills)

ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบัน ทักษะการพูดมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่หากทุกคนในองค์กรมีทักษะการพูดที่ดี พูดเจรจาต่อรอง พูดโน้มน้าวได้ดี จะยิ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้สามารถเพิ่มยอดขาย คุยกันราบรื่น สื่อสารกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้น แต่จะพูดอย่างไรให้เจรจาต่อรองและโน้มนาว..

14/08/2561

การคิดบวกในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ( Positive Thinking for Success)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิด..

22/12/2561

การคิดบวกและควบคุมอารมณ์สำหรับพนักงานมืออาชีพ (Positive Thinking & EQ for SMART People)

การคิดบวกเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทำงานและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในบางกรณีเราไม่สามารถนำความรู้หรือประสบกรณืมาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นวิธีการคิดแ..

04/02/2562

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประ..

16/10/2560

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิด เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนาขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ..

12/05/2561

การประเมินศักยภาพของการฝึกอบรมพนักงานตามตำแหน่งงาน ( Skills Matrix )

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เป็นตารางที่ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแหน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถในการทำอยู่ในระดับใด เพื่อทำการประเมินผลงานและใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป การกำหนดบริหารจัดกา..

20/02/2565

การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 (Executives Communication in Era 4.0)

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้ส..

05/02/2562
จำนวนทั้งหมด รายการ