Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการขายและการบริการ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต..

19/06/2561

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิด เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนาขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ..

12/05/2561

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้านแผนที่ความคิด (Mind Map) จะทำให้อีก 90% ถูกดึงมาใช้ ซึ่งจะทำให้เรามีความจำดีขึ้น คิด วิเคราะห์ แยกแ..

12/05/2561

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (Effective Handling Customer Complaint 4.0)

จากข้อมูลรายงานในเวที World Economic Forum’s Global 2016 ได้มีการสรุปข้อมูล 10 ทักษะของพนักงาน ที่บริษัททั่วโลกต้องการในปี2020 ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 8. ทักษะการบริการ ประเด็นคือแม้ว่าโลกใบนี้ จะมีเทคโนโลยีก้าวไกลแค่ไหนก็ตาม มนุษย์ก็ยังต้องการสื่อสารกับมนุษย์ ฉะนั้นหัวใจของในธุรกิจ การบริการ ก็ยังถ..

05/05/2561

ผู้นำเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลง (Proactive Leadership & Change)

“ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน” ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง กับเทรนดิจิตอล4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจและอยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต ผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกั..

05/05/2561

การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Control Practices

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบคุมคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ..

21/12/2560

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Modern Production Management for Cost Reduction and Productivity

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางและการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ รวมทั้งการให้บริก..

24/11/2560

การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis (Finding technique and solving problem by Why why analysis)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่..

11/11/2560

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Psychology of Management & Motivating Techniques

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หัวหน้างานต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คน..

09/11/2560
จำนวนทั้งหมด รายการ